Prepnúť na plnú verziu

Štefan Krčméry


 
 * 26. 12. 1892 Mošovce
15. 2. 1955 Pezinok
 
básnik, literárny historik, publicista, redaktor

<< predchádzajúca
| zoznam osobností
| ďalšia >>

     Ľudovú školu navštevoval v Jasenovej, gymnázium v Banskej Bystrici a evanjelické lýceum v rokoch 1907 – 11 v Bratislave. V rokoch 1920 – 21 bol na študijnom pobyte v Paríži. V roku 1930 získal titul PhDr. V rokoch 1918 – 19 sa stal redaktorom Národných novín a v rokoch 1922 – 32 redaktorom Slovenských pohľadov v Martine. Prvé verše napísal v roku 1909 a básne začal intenzívne publikovať po roku 1919 v Národných novinách, Slovenských pohľadoch, Svete, Živene a iných. V poézii sa opieral o slovenskú literárnu tradíciu a o Hviezdoslava, o európskych romantikov a symbolistov. Básnickým debutom Keď sa sloboda rodila, reagoval na spoločenské premeny súvisiace so vznikom Československej republiky. Napísal aj básnické zbierky Herbarium, Pozdrav odmlčaného básnika a Piesne a balady. Písal i prózu, o čom svedčí dielo Osvobodenie, kde vyjadril svoje postoje k poprevratovému životu na Slovensku, a cyklus Zimná legenda, kde zachytil obraz národných dejín na pozadí historických osobností. Mimoriadne významné sú aj jeho literárnohistorické diela Prehľad dejín slovenskej literatúry a vzdelanosti, Moyses a Kuzmány, Ľudia a knihy, Zo slovenskej hymnológie, Stopäťdesiat rokov slovenskej literatúry a Dejiny literatúry slovenskej 1–2. V literárnych časopisoch publikoval programové príspevky, ako aj početné recenzie a kritiky, úvahy o životopisoch a dielach slovenských spisovateľov. Prekladal diela z maďarčiny do slovenčiny a naopak. Ako tajomník Matice slovenskej sa zaslúžil o organizovanie jej vedeckých odborov a miestnych odborov na Slovensku, o rozvoj ochotníctva, osvetovej práce a knižníc. Pochovaný je v Bratislave.