Prepnúť na plnú verziu

Akadémia tretieho veku

Akadémia tretieho veku je záujmové štúdium, nezvyšuje sa ním kvalifikácia. Záujem o  štúdium seniorov v Meste Pezinok je veľký, pohybuje sa na hranici kapacitných možností. Snažíme sa prijať každého uchádzača, ktorý spĺňa požiadavky a to vek 55 rokov. Štúdium je dvojročné, jeden semester má zhruba 6 dvojhodinových prednášok. Otvorenie  študijných odborov bude závisieť od organizačných (priestorových) možností, od dohody s lektormi a predovšetkým od záujmu uchádzačov (minimálny počet pre otvorenie študijného odboru je 15 poslucháčov).
Zápis na Akadémiu tretieho veku sa spravidla uskutočňuje na začiatku septembra, termín bude taktiež zverejnený. Štúdium sa ukončuje slávnostnou promóciou kde absolventi štúdia získajú osvedčenie o absolvovaní Akadémie tretieho veku.

Motiváciou absolventov nie je získanie dokladu o štúdiu, ale najmä nadobudnutie nových vedomostí, sebarealizácia a spoločnosť ľudí s podobnými záujmami. Poplatok na jeden semester je 26 eur, občania s trvalým pobytom v Pezinku majú zľavu 50 percent.
 

Vážené frekventantky a frekventanti Akadémie tretieho veku,

ako iste viete, veľmi veľa krajín vrátane prvých prípadov v Slovenskej republike, je zasiahnutým novým typom koronavírusu, ktorý spôsobuje vážne ochorenie dýchacích ciest COVID-19 . Z dostupných štatistických údajov z iných krajín je známe, že najrizikovejšou kategóriou obyvateľstva v prípade komplikácií pri tomto ochorení sú seniori.

V tejto súvislosti mesto Pezinok – aj na základe usmernenie Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky zo 6. marca 2020 s účinnosťou od pondelka 9. marca 2020 na obdobie 3 týždňov, t.j. do 29. marca 2020 pozastavuje všetky kurzy v letnom semestri Akadémie tretieho veku. O toto obdobie bude letný semester Akadémie tretieho predĺžený.
Táto situácia nás veľmi mrzí, lebo vieme, akej vysokej obľúbenosti medzi Vami sa tešia kurzy Akadémie tretieho veku. Vo vedení mesta však máme zodpovednosť  predchádzať stavom prípadného ohrozeniu zdravia našich občanov a tento súčasný stav, kedy treba zabrániť prípadnému šíreniu nákazy novým koronavírusom, je jedným z nich.

Ing. arch. Igor Hianik
Primátor mesta Pezinok

 

V tejto súvislosti mesto Pezinok – aj na základe usmernenie Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky zo 6. marca 2020 s účinnosťou od pondelka 9. marca 2020 do odvolania pozastavuje všetky kurzy v letnom semestri Akadémie tretieho veku v Pezinku.

 

Akadémia tretieho veku v Pezinku v školskom roku 2019/2020 otvára študijné odbory:

1.ročník:


2.ročník:


ROZVRH HODÍN - školský rok 2019/2020 - letný semester

 


KONTAKT:  Andrea Pikusová, telefón: 033/6901 127, e-mail: andrea.pikusova@msupezinok.sk