Prepnúť na plnú verziu

Jedáleň a práčovňa

Oznamy:


Stravovanie a pranie sú podporné služby, ktoré sa poskytujú ambulantnou formou, t.z., že občan priamo prichádza do miesta poskytovania sociálnej služby a služba sa mu poskytuje na neurčitý čas.
Stravovanie v Jedálni sa poskytuje na Hrnčiarskej ul. č. 44. v Pezinku, v čase od 11.30.hod. do 12.30.hod. v pracovných dňoch.
v súčasnosti na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva je poskytovanie podpornej služby Stravovanie v jedálni do odvolania zrušená.

Pranie v práčovni sa poskytuje na hrnčiarskej ul. č. 44. v Pezinku, v čase od 8.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.
v súčasnosti na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva je poskytovanie podpornej služby Stravovanie v jedálni do odvolania zrušená.
Jedáleň môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osoby.
Mesto Pezinok poskytuje túto  službu prostredníctvom zmluvných dodávateľov, v súčasnosti sú to Matej Halan a Adina Fogtová ADA (Grinrock).

Ciele
Cieľom je zabezpečenie kvalitnej a dostupnej podpornej služby pre odkázaných obyvateľov mesta Pezinok, ktorá podporuje čo najvyššiu možnú sebestačnosť klienta.

Služba
Podľa § 58 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, sa v Jedálni poskytuje stravovanie fyzickej osobe a Podľa § 59 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách sa v Práčovni utvárajú podmienky na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva fyzickej osobe, ktorá:

  1. nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
  2. má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
  3. dovŕšila dôchodkový vek.


Kontakt na MsÚ Pezinok
Mgr. Alena Černáková, tel.: 033/6901302, e-mail: alena.cernakova@msupezinok.sk


Tlačivá
Žiadosť o zabezpečenie podpornej služby

Jedálny lístok
PDF - Zverejňovanie aktuálneho jedálneho lístka.

Kontakt na donášku stravy do domácnosti
Mgr. Adriana Strečanská, e-mail: adriana.strecanska@msupezinok.sk

Kontakt na komunikáciu s dodávateľom stravy Matej Halan
Mgr. Bibiana Laurincová, tel: 033/6901970, e-mail: barbora.laurincova@msupezinok.sk

Kontakt na donášku stravy do domácnosti
Bibiana Herchlová – zamestnanec jedálne a práčovne, tel.: 033/6901 975


Podanie žiadosti a financovanie
Občan, ktorý má záujem o stravovanie/pranie, doručí na MsÚ, odd. školstva a sociálnej starostlivosti spolu so žiadosťou o stravovanie/pranie aktuálne rozhodnutie o dôchodku (všetkých poberaných dôchodkoch) a formou podania Žiadosti o zabezpečenie podpornej služby si požiada o zabezpečenie stravovania/prania alebo súčasne o obe služby.

Občanovi, ktorý má trvalý pobyt v Pezinku, v súlade s VZN č. 7/2019 o úhradách za sociálne služby a záujmovo-vzdelávacie aktivity pre seniorov, zriadené a poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok, Mesto Pezinok za prijímateľa  uhradí:

  1. 1,50 € / 1 obed / pracovný deň prijímateľovi, ktorý poberá dôchodky v celkovej výške do 350,00 € vrátane a
  2. 1,00 € / 1 obed / pracovný deň prijímateľovi, ktorý poberá dôchodky v celkovej výške od 350,01 € do 450,00 € vrátane.


Prijímateľovi, ktorý poberá dôchodky v celkovej výške viac ako 450,01 € sa príspevok neposkytuje.
Cena rozvozu je stanovená na 0,60 € / obedár / deň.
Cena rozvozu pre prijímateľa opatrovateľskej služby je stanovená  na 0,25 € / obedár / deň.
Cena jednorázovej nádoby je stanovená na 0,15 €/ obed / deň