Prepnúť na plnú verziu

Školstvo a vzdelávanie

Na území mesta Pezinok je v súčasnosti 6 materských škôl a 1 základná škola s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta; všetky budovy, v ktorých sú umiestnené, sú majetkom mesta. V meste sa nachádza aj jedna súkromná materská škola.

V Pezinku sú zriadené 4 základné škôly v právnej subjektivite, z ktorých jedna je základná škola s materskou školou; v meste sa nenachádzajú žiadne súkromné ZŠ. Mesto Pezinok je i zriaďovateľom Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa.
V Pezinku sídli aj Špeciálna základná škola, kVzdelávanietorá vychováva a vzdeláva žiakov s mentálnym postihnutím. Jej zriaďovateľom je KŠÚ Bratislava.
Ako mimoškolské záujmové zariadenie pre deti, mládež i dospelých s celoročnou prevádzkou mesto zriadilo Centrum voľného času. Pracovný čas je vo voľnom čase detí a mládeže, predovšetkým v popoludňajších hodinách, v dňoch pracovného pokoja a počas školských prázdnin.

Na území Pezinka sa nachádzajú aj stredné školy, ktorých zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj; sú to: osemročné Gymnázium zamerané na cudzie jazyky, Obchodná akadémia a jedna Stredná odborná škola.

Na všetkých školách v meste Pezinok sú zriadené rady školy, v ktorých má mesto svojich zástupcov a taktiež bola zriadená Mestská školská rada. Sú to iniciatívne a poradné samosprávne orgány, ktoré vyjadrujú a presadzujú verejné záujmy a záujmy rodičov a pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plnia funkciu verejnej kontroly, posudzujú a vyjadrujú sa k činnosti škôl a školských zariadení.

V meste pôsobí aj Stredná odborná škola Policajného zboru, ktorá poskytuje základné policajné vzdelanie z oblasti poriadkovej, dopravnej služby, kriminalistiky, práva, služobnej a telesnej prípravy.