Prepnúť na plnú verziu

Mestský úrad

Fotografia úraduSídlo:
Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok

tel.:  033/6901 113 (kancelária prvého kontaktu)
e-mail: informacie@msupezinok.sk


Úradné hodiny - Klientske centrum:

pondelok: 7.30 - 11.30      12.30 - 16.00 h
utorok: 7.30 - 11.30      12.30 - 16.00* h
streda: 7.30 - 11.30      12.30 - 17.00 h
štvrtok: 7.30 - 11.30      12.30 - 15.00* h
piatok: 7.30 - 12.00 h

  

   * neúradný deň pre Matričný úrad

 • hlavná pokladňa sa uzatvára vždy 30 minút pred skončením úradných hodín z dôvodu dennej uzávierky pokladne

 

Klientske centrum – pracoviská:

 • Podateľňa
 • Referent pre všeobecné poradenstvo klientom ( poradenstvo k žiadostiam, všeobecné informácie, rybárske lístky,...)
 • Pokladňa
 • Evidencia obyvateľov
 • Osvedčovanie podpisov a listín
 • Matričný úrad
 • IOMO ( integrované obslužné miesto pre občanov)- výpis z registra trestov

 

Úradné hodiny – okrem Klientskeho centra :

pondelok: 8.00 - 11.30      12.30 - 16.00 h
utorok: neúradný deň
streda: 8.00 - 11.30      12.30 - 17.00 h
štvrtok: neúradný deň
piatok: 8.00 - 12.00 h


Úradné hodiny – Stavebný úrad a referát rozvoja mesta:

pondelok: 8.00 - 11.30      12.30 - 16.00 h
utorok: neúradný deň
streda: 8.00 - 11.30      12.30 - 17.00 h
štvrtok: neúradný deň
piatok*: neúradný deň


Úradné hodiny – Kancelária primátora:

pondelok: 13.00 - 16.00
utorok: 13.00 - 16.00
streda: 13.00 - 17.00
štvrtok: 13.00 - 15.00
piatok: neúradný deň


Občanom odporúčame vykonať dezinfekciu rúk po vstupe do budovy.

Do pôsobnosti mestského úradu patrí najmä:
 • komplexná starostlivosť o majetok mesta
 • vydávanie súhlasu s umiestnením prevádzky, obchodu a služieb v meste ak to vyžaduje osobitný právny predpis, vydávanie osvedčení o registrácii SHR a povolenie predaja na trhových miestach
 • komplexná starostlivosť o odpadové hospodárstvo a čistotu v meste
 • komplexná starostlivosť o verejnú zeleň v meste a povoľovanie výrubov drevín
 • povoľovanie propagačných a reklamných systémov v meste
 • údržba mestských komunikácií
 • pôsobnosť stavebného úradu
 • evidencia o trvalom a prechodnom pobyte občanov v meste
 • evidencia domov a budov v meste
 • prevádzka predškolských a školských zariadení vo vlastníctve mesta
 • poskytovanie jednorázových príspevkov sociálnej pomoci, poskytovanie a zabezpečovanie opatrovateľskej služby
 • zabezpečenie písomnej agendy všetkých orgánov samosprávy mesta
 • zabezpečenie odborných podkladov a iných písomností na rokovanie MsZ a MsR
 • vykonávanie nariadení, uznesení MsZ a rozhodnutí primátora

Prehľad základných kontaktov:
Informácie tel.: 033/6901 113, e-mail: informacie@msupezinok.sk
Primátor tel.: 033/6901 100, e-mail: primator@msupezinok.sk
Zástupca primátora
Prednosta tel.: 033/6901 110, e-mail: prednosta@msupezinok.sk
Podateľňa tel.: 033/6901 114, e-mail: podatelna@msupezinok.sk
Matrika tel.: 033/6901 133, e-mail: matrika@msupezinok.sk
Organizačné oddelenie tel.: 033/6901 200, e-mail: organizacne@msupezinok.sk
Majetkové oddelenie tel.: 033/6901 230, e-mail: majetkove@msupezinok.sk
Oddelenie školstva tel.: 033/6901 306, e-mail: skolstvo@msupezinok.sk
Oddelenie sociálnej starostlivosti tel.: 033/6901 308, e-mail: socialne@msupezinok.sk
Oddelenie výstavby a životného prostredia tel.: 033/6901 500, e-mail: zivotne@msupezinok.sk
Oddelenie propagácie, komunikácie a IT tel.: 033/6901 130, e-mail: verejnost@msupezinok.sk
Finančné oddelenie tel.: 033/6901 600, e-mail: ekonomicke@msupezinok.sk
Stavebný úrad tel.: 033/6901 700, e-mail: stavebny.urad@msupezinok.sk
Hlavný kontrolór tel.: 033/6901 105, e-mail: kontrola@msupezinok.sk
IT správcovia tel.: 033/6901 999, e-mail: it@msupezinok.sk
Projekty tel.: 033/6901 117, e-mail: projekty@msupezinok.sk

Úplný zoznam kontaktov na všetkých pracovníkov nájdete TU.

Poznámka: maximálna veľkosť prílohy e-mailu je 20 MB.