Prepnúť na plnú verziu
 • Verejné obstarávanie a zákazky mesta
 • Jarné upratovanie
 • COVID Linka pomoci
 • Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

Podujatia

Najbližších 6 dní sa nekoná žiadne podujatie.

Zobaziť ďalšie
 • Kontakty na pracovníkov Mestského úradu
 • Elektronické služby
 • eGovernment
 • Zoznam daňových dlžníkov
 • GIS Pezinok
 • Verejné obstarávanie
 • Odchyt psov
 • Ponuka práce