Prepnúť na plnú verziu

Politika kvality

Záväzok poskytovateľa sociálnych služieb
V súvislosti so zavedením systému manažérstva kvality mesto Pezinok stanovuje politiku kvality, ktorá vyjadruje smer a zámery pri poskytovaní sociálnych služieb v zmysle štandardov kvality. Zaväzujeme sa plniť podmienky kvality v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, udržiavať ich a zlepšovať.


Profil zariadení
Mesto Pezinok poskytuje v zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov sociálne služby:

 • Zariadenie opatrovateľskej služby
 • Opatrovateľská služba
 • Prepravná služba
 • Nocľaháreň
 • Denné centrum
 • Jedáleň
 • Práčovňa


Víziou zariadení je zabezpečenie bezpečnej a odborne poskytnutej sociálnej služby. Zariadenia robia všetko pre zabezpečenie kvalitných sociálnych služieb s prihliadnutím na individualitu a spokojnosť klienta. Zariadenie opatrovateľskej služby a opatrovateľská služba pracuje podľa aktívneho opatrovania Moniky Krohwinkel - potreby klienta sú vymedzené na základe denných aktivít.


Zásady politiky kvality
Ciele zariadení nadväzujú na vízie, ktoré boli vytýčené v zmysle komunitného plánu a programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.
 

Zameranie na riadenie a systém manažérstva kvality

 • Manažérstvo kvality – zariadenia aktívne pacujú v tíme kvality za účelom neustáleho zvyšovania kvality.
 • Zariadenia vytvárajú podmienky na vhodné pracovné prostredie vedúce k štandardizovanému výkonu všetkých zamestnancov.
 • Zamestnanci zariadení majú presne a jasne určené právomoci a zodpovednosť podľa jednotlivých pracovných pozícii.


Zameranie na klientov

 • Zariadenia poskytujú sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách, ktoré sú zamerané na individuálne potreby klienta.
 • Zariadenia majú vypracovaný etický kódex a rešpektujú ľudské práva a slobody, ľudskú dôstojnosť, celistvosť a jedinečnosť človeka.
 • Klienti zariadení sú aktívne zapojení do aktivít v zariadení, mimo zariadenia s prihliadnutím k zdravotnému stavu a dobrovoľnému rozhodnutiu sa aktivít zúčastniť.
 • Zariadenia spolupracujú s rodinou a komunitou udržiavaním neformálnych partnerstiev.


Zameranie na zamestnancov

 • Zariadenia zamestnávajú odborný personál, u ktorého aktívne podporujú celoživotné vzdelávanie v oblasti problematiky poskytovania sociálnych služieb s prihliadnutím na individuálny potenciál a schopnosti.
 • Zariadenia skvalitňujú pracovné prostredie pričom zamestnanci majú umožnené podieľať sa na rozhodovaní o vlastnom pracovnom prostredí.
 • Zariadenia vedú zamestnancov k profesionalite vo vzťahoch ku všetkým partnerom (vedenie, kolegovia, rodina, prijímateľ sociálnej služby).
 • Zamestnanci zariadení dodržiavajú dôvernosť a diskrétnosť informácií o klientoch a kolegoch získaných počas výkonu povolania