Prepnúť na plnú verziu

Transparentné mesto - Povinne zverejňované dokumenty

Novela Občianskeho zákonníka č. 546/2010 , ktorou sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ukladá všetkým povinným subjektom, medzi ktoré patria aj samosprávy, zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na tovary a služby na svojom webovom sídle s účinnosťou od 01. 01. 2011.

Povinne zverejňované dokumenty mesta Pezinok (zmluvy, objednávky a faktúry) nájdete na portáli egov.pezinok.sk.ĎALŠIE DOKUMENTY: