Prepnúť na plnú verziu

Prepravná služba

Oznamy:

  • Prepravná služba funguje v štandardnom režime

Prepravná služba Mesto Pezinok poskytuje prepravnú službu svojím občanom v rámci mesta a v okolitých obciach.

V dohodnutom čase, na dohodnutom mieste je pristavené osobné motorové vozidlo, ktoré klienta odvezie na určené miesto. Prepravná doba je v pracovných dňoch, v čase 7.00 do 15.00 hodiny. Objednávky na prepravu sa zadávajú deň vopred.


Ciele

Cieľom prepravnej služby je zabezpečiť dostupnú, pohodlnú a bezpečnú prepravu v rámci mesta a okolitých obcí pre klientov za pomoci vodiča – opatrovateľky, ktorá klientovi pomôže pri nastupovaní a vystupovaní z motorového vozidla, umiestni a vyberie z batožinového priestoru kompenzačné pomôcky ako vozík alebo chodítko a môže zabezpečiť sprievod a pomoc klientovi pri bežných úkonoch ako nakupovanie, vybavovanie záležitostí a podobne.


Služby

Podľa § 42 zákona č. 448/2008 Z. z. Prepravná služba je sociálna služba, ktorá sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá:

  • je ťažko zdravotne postihnutá a je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo
  • fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

 

Kontakty

  • vodič – prijímanie objednávok, tel.: 0948 296 592

 

Podanie žiadosti a tlačivá

Žiadateľ o Prepravnú službu pred prvým poskytnutím prepravnej služby predloží doklady (viď "podmienky poskytnutia"), na základe ktorých mu bude sociálna služba poskytnutá a so žiadateľom bude spísaná:


Cenník služieb