Prepnúť na plnú verziu

Samospráva

Demokracia v Pezinku má silné tradície, na ktoré nadväzuje svojou prácou súčasná samospráva. Poskytuje pre občanov priestor pre zapojenie sa do verejného života a rozhodovania o podmienkach života v meste i seba samého.

Mesto Pezinok sa vytvorilo (zriadilo) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí - t. j. dňom 23. - 24. 11. 1990.

Kompetencie obce (t. j. právomoc a pôsobnosť obce) sú dané:
 • Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 - 71)
 • zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • platnou právnou úpravou Slovenskej republiky
 • všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnych činností

Možnosti kontaktu občanov s orgánmi samosprávy
 • Prostredníctvom verejných zasadnutí MsZ sú zvolávané podľa potreby k prerokovaniu závažných otázok týkajúcich sa mesta. O ich uskutočnení je verejnosť informovaná prostrednítvom úradných tabúľ, plagátov, webovej stránky, časopisu Pezinčan a mestskej televízie
 • S primátorom osobne alebo telefonicky v pracovni primátora v Starej radnici, M. R. Štefánika 1 - v prípade záujmu o stretnutie s primátorom odporúčame dohodnúť si termín vopred na jeho sekretariáte;
  tel.: 033/6901 101, e-mail: igor.hianik@msupezinok.sk, primator@msupezinok.sk.
 • So zástupcom primátora osobne alebo telefonicky v pracovni zástupcov primátora v Starej radnici, M. R. Štefánika 1 - v prípade záujmu o stretnutie odporúčame dohodnúť si termín vopred;
  tel.: 033/6901 103, e-mail: maria.wagingerova@msupezinok.sk;
 • S prednostom osobne alebo telefonicky v pracovni prednostu na MsÚ, Radničné námestie 7, 1. posch. č. dv. 2 - v prípade záujmu o stretnutie s prednostom odporúčame ohlásiť sa vopred na sekretariáte;
  tel.: 033/6901 111, e-mail: prednosta@msupezinok.sk
 • S jednotlivými pracoviskami MsÚ:
  Telefonické a elektronické kontakty na všetkých pracovníkov Mestského úradu v Pezinku nájdete tu.
 • S mestskou políciou osobne i telefonicky je možnosť kontaktu 24 hodín denne v sídle MsP na Radničnom námestí 7;
  tel.: 033/6901 182
 • S hlavnou kontrolórkou osobne - v rámci úradných hodín MsÚ v budove MsÚ na Radničnom námestí 7, 1. posch. č. dv. 7;
  tel.: 033/6901 105, e-mail: kontrola@msupezinok.sk, anna.taskarova@msupezinok.sk


Poznámka: maximálna veľkosť prílohy e-mailu je 20 MB.