DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => li {margin-top: 3px} M E S T O     P E Z I N O K VÅ¡eobecne záväzné nariadenie č. 8/2005 o informačnom systéme Mesta a mestskej výlepovej službe   Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na základe ustanovenia § 6 ods. 1 s poukazom na § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, sa uznieslo dňa 01.07.2005 na tomto vÅ¡eobecne záväznom nariadení (ďalej len "VZN") PRVÁ ČASŤ ÚVODNÉ USTANOVENIA § 1 Účel nariadenia Toto VZN sa vydáva s cieľom zabezpečiÅ¥ komunikáciu medzi občanmi a mestskou samosprávou, určiÅ¥ informačné prostriedky, upraviÅ¥ spôsob ich používania a stanoviÅ¥ využívanie iných foriem informovania (problematiku upravuje druhá časÅ¥ tohto VZN). Toto VZN sa tiež vydáva s cieľom stanoviÅ¥ pravidlá, upravujúce podmienky informovania občanov prostredníctvom takých informačných prostriedkov, ako sú plagáty, veľkoploÅ¡né pútače a transparenty na vyhradených verejných priestranstvách a plochách, ktoré sú majetkom Mesta (problematiku upravuje tretia časÅ¥ tohto VZN). DRUHÁ ČASŤ INFORMAČNÝ SYSTÉM MESTA PEZINOK § 2 Informačné prostriedky Na prenos informácií od orgánov Mesta k občanom sa používajú nasledovné informačné prostriedky: (a) úradné, informačné a propagačné tabule, (b) mestský časopis, (c) letáky a bulletiny, (d) plagáty, veľkoploÅ¡né pútače, transparenty, (e) mestská televízia, (f) mestská internetová stránka. § 3 Úradné, informačné a propagačné tabule Zverejňovanie na úradnej tabuli a evidenciu zverejňovania vedie Mestský úrad, prostredníctvom sekretariátu prednostu MsÚ. Lehota na zverejnenie je 15 dní, ak zákon alebo rozhodnutie Mestského zastupiteľstva alebo primátora na základe dôležitého záujmu neurčí inak. Evidencia zverejnenia obsahuje: a) dátum zverejnenia, b) presnú identifikáciu zverejňovaného dokumentu, t.j. značkou a dátumom vydania, jeho názov alebo charakteristiku obsahu, c) dátum ukončenia zverejnenia. Dátum zverejnenia a dátum ukončenia zverejnenia sa uvedú na zverejňovanej písomnosti. VÅ¡etky zverejňované dokumenty sa v jednom exemplári zakladajú na Mestskom úrade. Úradné a informačné tabule nie je dovolené používaÅ¥ na iný účel, iným spôsobom alebo iným subjektom. O využívaní iných informačných a propagačných tabúľ rozhodne primátor. Postup pri zverejňovaní vÅ¡eobecne záväzných nariadení Mesta Pezinok je upravený osobitnými vÅ¡eobecne záväznými predpismi.(1) § 4 Mestský časopis Mesto Pezinok vydáva periodicky raz mesačne mestský časopis "PEZINČAN" (ďalej len "časopis"). Redakcia časopisu je v rámci organizačnej Å¡truktúry Mesta Pezinok priamo začlenená pod útvar primátora a tvorí hospodárske stredisko bez právnej subjektivity. Za obsahovú stránku vydania zodpovedá šéfredaktor časopisu. Technickú stránku a rozvoz vydania zabezpečuje redakcia časopisu. § 5 Letáky a bulletiny Letáky a bulletiny sa používajú v prípadoch náhlej alebo významnejÅ¡ej jednorázovej potreby (napr. preklenutie času medzi vydaním čísel mestského časopisu, vydanie nariadení a pod.) Šírenie sa uskutočňuje rozmiestnením do čakární, Å¡kôl, do priestorov úradov s vyÅ¡Å¡ou frekventovanosÅ¥ou návÅ¡tev, prípadne rozosielaním vybraným relevantným adresátom. Ustanovenia predchádzajúcich odsekov platia primerane aj pre informácie poskytované inými subjektmi. Šírenie rozmiestňovaním do čakární, Å¡kôl, navÅ¡tevovaných priestorov a pod., vÅ¡ak podlieha predchádzajúcej dohode vydavateľa s dotknutou organizáciou alebo občanom. § 6 Plagáty, veľkoploÅ¡né pútače, transparenty Pravidlá upravujúce podmienky informovania občanov prostredníctvom plagátov, veľkoploÅ¡ných pútačov a transparentov na vyhradených verejných priestranstvách a plochách upravuje tretia časÅ¥ tohto VZN o MESTSKEJ VÝLEPOVEJ SLUŽBE. § 7 Mestská televízia Mesto Pezinok zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice založilo v zmysle prísluÅ¡ných ustanovení Obchodného zákonníka TV PEZINOK, s.r.o. (ďalej len "mestská televízia"). Mestská televízia vysiela v súlade s licenciou č. T/99 vydanou radou Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielania zo dňa 08.09.1998. Mestská televízia bola založená za účelom zvýšenie informovanosti občanov, aby prispela k rozvoju Mesta a regiónu. Mestská televízia je povinná prednostne zaradiÅ¥ do vysielania naliehavé, resp. mimoriadne udalosti, ktoré vyžadujú bezodkladné informovanie občanov. § 8 Mestská internetová stránka Mesto Pezinok zriadilo oficiálnu mestskú internetovú stránku s adresou www.pezinok.sk (ďalej len "internetová stránka"). Za prevádzkovanie a aktualizovanie údajov internetovej stránky zodpovedá Mestský úrad, prostredníctvom referátu "VzÅ¥ahy s verejnosÅ¥ou". Internetová stránka bola zriadená za účelom podrobnejÅ¡ieho šírenia informácií prostredníctvom internetu o meste, samospráve, infraÅ¡truktúre, kultúre, Å¡portu a pod. § 9 Výmena informácií Na zabezpečenie obojstranného toku informácií medzi Mestom a verejnosÅ¥ou sa používajú nasledovné informačné prostriedky: z iniciatívy Mesta (jeho orgánov, poslancov Mestského zastupiteľstva, primátora alebo zamestnancov Mesta) - dotazníky, - ankety a pod., pričom na používanie týchto informačných prostriedkov sa primerane vzÅ¥ahuje ust. § 5 tohto VZN, z iniciatívy občanov: - námety, - návrhy, - podnety, - upozornenia, ktoré budú doručené do podateľne Mestského úradu. Obojstranný tok informácií, vytváranie podmienok a udržiavanie vzájomného porozumenia medzi Mestom a verejnosÅ¥ou zabezpečuje najmä referát vzÅ¥ahov k verejnosti Mestského úradu a kancelária prvého kontaktu. Výmena informácií medzi poslancami MsZ a občanmi je zabezpečená prostredníctvom poslaneckých skriniek, ktoré sú umiestnené vo vestibule budovy Mestského úradu. § 10 Priame získavanie informácií Priame získavanie informácií sa uskutočňuje v bezprostrednom styku občanov s predstaviteľmi Mesta a jeho orgánov. Na tento účel Mesto organizuje najmä verejné zhromaždenia, poslanecké dni verejné prejednania dôležitých mestských záležitostí. Na základe pozvania, sa zástupcovia mestských orgánov môžu zúčastniÅ¥ politických, spoločenských a záujmových podujatí, ktoré boli zorganizované z iniciatívy občanov. TRETIA ČASŤ MESTSKÁ VÝLEPOVÁ SLUŽBA § 11 Vyhradené verejné priestranstvá a plochy Plagáty, veľkoploÅ¡né pútače a transparenty je možné umiestňovaÅ¥ len na verejných priestranstvách a plochách, ktoré na tieto účely vyhradil Mestský úrad. Mimo týchto plôch možno umiestniÅ¥ plagáty, veľkoploÅ¡né pútače a transparenty len za základe osobitného povolenia vydaného primátorom. Umiestňovanie plagátov, veľkoploÅ¡ných pútačov a transparentov na iných miestach ako je uvedené v odseku 1, resp. bez súhlasu primátora, je zakázané. § 12 Správa vyhradených verejných priestranstiev a plôch Plochy a priestranstvá určené na umiestňovanie plagátov, veľkoploÅ¡ných pútačov a transparentov sú v správe Mesta. Mesto môže zveriÅ¥ správu priestranstiev a plôch podľa odseku 1 do správy osobitne na tento účel poverenej organizácie. Tieto plochy a priestranstvá sú potom viditeľne označené textom: "výlepovú plochu spravuje", za ktorým sa uvedie názov a sídlo poverenej organizácie. § 13 Umiestňovanie a obsah propagačných materiálov Na plochách a priestranstvách, zverených do správy podľa ust. § 12 tohto VZN, je možné umiestňovaÅ¥ plagáty, veľkoploÅ¡né pútače a transparenty len prostredníctvom správcu plôch. Obsah plagátov, pútačov, či transparentov nesmie byÅ¥ v rozpore s dobrými mravmi a musí byÅ¥ v súlade s platnými zákonmi SR. Správca je povinný odmietnuÅ¥ umiestnenie plagátu, pútača, či transparentu, ak jeho obsah nezodpovedá požiadavkám predchádzajúceho odseku. § 14 Kontrolná činnosÅ¥ a sankcie Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva Mestská polícia a správca. V prípade, ak fyzická osoba poruší povinnosti uvedené v tretej časti tohto VZN, dopustí sa priestupku proti poriadku v správe, podľa § 45 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov, pričom za tento priestupok jej možno uložiÅ¥ pokutu do 1 000 Sk. V prípade, ak právnická osoba, alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie poruší povinnosti uvedené v tretej časti tohto VZN, dopustí sa správneho deliktu, za ktorý jej primátor môže udeliÅ¥ pokutu až do výšky 200 000,- Sk a to v zmysle § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov. Výnosy z pokút sú príjmom Mesta. Å TVRTÁ ČASŤ SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA § 15 Dňom účinnosti tohto VZN sa zruÅ¡uje VZN 1/97 o mestskej výlepovej službe. Dňom účinnosti tohto VZN sa zruÅ¡uje VZN č. 11/97 o informačnom systéme Mesta. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej adrese Mesta v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov. Toto nariadenie nadobúda účinnosÅ¥ pätnástym dňom odo dňa zverejnenia na úradnej tabuli Mesta. Po vyvesení v úradnej tabuli mesta po dobu 15 dní bude nariadenie prístupné na Mestskom úrade.     Mgr. Oliver Solga primátor Mesta Pezinok           (1) § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení       ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => li {margin-top: 3px} M E S T O     P E Z I N O K VÅ¡eobecne záväzné nariadenie č. 8/2005 o informačnom systéme Mesta a mestskej výlepovej službe   Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na základe ustanovenia § 6 ods. 1 s poukazom na § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, sa uznieslo dňa 01.07.2005 na tomto vÅ¡eobecne záväznom nariadení (ďalej len "VZN") PRVÁ ČASŤ ÚVODNÉ USTANOVENIA § 1 Účel nariadenia Toto VZN sa vydáva s cieľom zabezpečiÅ¥ komunikáciu medzi občanmi a mestskou samosprávou, určiÅ¥ informačné prostriedky, upraviÅ¥ spôsob ich používania a stanoviÅ¥ využívanie iných foriem informovania (problematiku upravuje druhá časÅ¥ tohto VZN). Toto VZN sa tiež vydáva s cieľom stanoviÅ¥ pravidlá, upravujúce podmienky informovania občanov prostredníctvom takých informačných prostriedkov, ako sú plagáty, veľkoploÅ¡né pútače a transparenty na vyhradených verejných priestranstvách a plochách, ktoré sú majetkom Mesta (problematiku upravuje tretia časÅ¥ tohto VZN). DRUHÁ ČASŤ INFORMAČNÝ SYSTÉM MESTA PEZINOK § 2 Informačné prostriedky Na prenos informácií od orgánov Mesta k občanom sa používajú nasledovné informačné prostriedky: (a) úradné, informačné a propagačné tabule, (b) mestský časopis, (c) letáky a bulletiny, (d) plagáty, veľkoploÅ¡né pútače, transparenty, (e) mestská televízia, (f) mestská internetová stránka. § 3 Úradné, informačné a propagačné tabule Zverejňovanie na úradnej tabuli a evidenciu zverejňovania vedie Mestský úrad, prostredníctvom sekretariátu prednostu MsÚ. Lehota na zverejnenie je 15 dní, ak zákon alebo rozhodnutie Mestského zastupiteľstva alebo primátora na základe dôležitého záujmu neurčí inak. Evidencia zverejnenia obsahuje: a) dátum zverejnenia, b) presnú identifikáciu zverejňovaného dokumentu, t.j. značkou a dátumom vydania, jeho názov alebo charakteristiku obsahu, c) dátum ukončenia zverejnenia. Dátum zverejnenia a dátum ukončenia zverejnenia sa uvedú na zverejňovanej písomnosti. VÅ¡etky zverejňované dokumenty sa v jednom exemplári zakladajú na Mestskom úrade. Úradné a informačné tabule nie je dovolené používaÅ¥ na iný účel, iným spôsobom alebo iným subjektom. O využívaní iných informačných a propagačných tabúľ rozhodne primátor. Postup pri zverejňovaní vÅ¡eobecne záväzných nariadení Mesta Pezinok je upravený osobitnými vÅ¡eobecne záväznými predpismi.(1) § 4 Mestský časopis Mesto Pezinok vydáva periodicky raz mesačne mestský časopis "PEZINČAN" (ďalej len "časopis"). Redakcia časopisu je v rámci organizačnej Å¡truktúry Mesta Pezinok priamo začlenená pod útvar primátora a tvorí hospodárske stredisko bez právnej subjektivity. Za obsahovú stránku vydania zodpovedá šéfredaktor časopisu. Technickú stránku a rozvoz vydania zabezpečuje redakcia časopisu. § 5 Letáky a bulletiny Letáky a bulletiny sa používajú v prípadoch náhlej alebo významnejÅ¡ej jednorázovej potreby (napr. preklenutie času medzi vydaním čísel mestského časopisu, vydanie nariadení a pod.) Šírenie sa uskutočňuje rozmiestnením do čakární, Å¡kôl, do priestorov úradov s vyÅ¡Å¡ou frekventovanosÅ¥ou návÅ¡tev, prípadne rozosielaním vybraným relevantným adresátom. Ustanovenia predchádzajúcich odsekov platia primerane aj pre informácie poskytované inými subjektmi. Šírenie rozmiestňovaním do čakární, Å¡kôl, navÅ¡tevovaných priestorov a pod., vÅ¡ak podlieha predchádzajúcej dohode vydavateľa s dotknutou organizáciou alebo občanom. § 6 Plagáty, veľkoploÅ¡né pútače, transparenty Pravidlá upravujúce podmienky informovania občanov prostredníctvom plagátov, veľkoploÅ¡ných pútačov a transparentov na vyhradených verejných priestranstvách a plochách upravuje tretia časÅ¥ tohto VZN o MESTSKEJ VÝLEPOVEJ SLUŽBE. § 7 Mestská televízia Mesto Pezinok zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice založilo v zmysle prísluÅ¡ných ustanovení Obchodného zákonníka TV PEZINOK, s.r.o. (ďalej len "mestská televízia"). Mestská televízia vysiela v súlade s licenciou č. T/99 vydanou radou Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielania zo dňa 08.09.1998. Mestská televízia bola založená za účelom zvýšenie informovanosti občanov, aby prispela k rozvoju Mesta a regiónu. Mestská televízia je povinná prednostne zaradiÅ¥ do vysielania naliehavé, resp. mimoriadne udalosti, ktoré vyžadujú bezodkladné informovanie občanov. § 8 Mestská internetová stránka Mesto Pezinok zriadilo oficiálnu mestskú internetovú stránku s adresou www.pezinok.sk (ďalej len "internetová stránka"). Za prevádzkovanie a aktualizovanie údajov internetovej stránky zodpovedá Mestský úrad, prostredníctvom referátu "VzÅ¥ahy s verejnosÅ¥ou". Internetová stránka bola zriadená za účelom podrobnejÅ¡ieho šírenia informácií prostredníctvom internetu o meste, samospráve, infraÅ¡truktúre, kultúre, Å¡portu a pod. § 9 Výmena informácií Na zabezpečenie obojstranného toku informácií medzi Mestom a verejnosÅ¥ou sa používajú nasledovné informačné prostriedky: z iniciatívy Mesta (jeho orgánov, poslancov Mestského zastupiteľstva, primátora alebo zamestnancov Mesta) - dotazníky, - ankety a pod., pričom na používanie týchto informačných prostriedkov sa primerane vzÅ¥ahuje ust. § 5 tohto VZN, z iniciatívy občanov: - námety, - návrhy, - podnety, - upozornenia, ktoré budú doručené do podateľne Mestského úradu. Obojstranný tok informácií, vytváranie podmienok a udržiavanie vzájomného porozumenia medzi Mestom a verejnosÅ¥ou zabezpečuje najmä referát vzÅ¥ahov k verejnosti Mestského úradu a kancelária prvého kontaktu. Výmena informácií medzi poslancami MsZ a občanmi je zabezpečená prostredníctvom poslaneckých skriniek, ktoré sú umiestnené vo vestibule budovy Mestského úradu. § 10 Priame získavanie informácií Priame získavanie informácií sa uskutočňuje v bezprostrednom styku občanov s predstaviteľmi Mesta a jeho orgánov. Na tento účel Mesto organizuje najmä verejné zhromaždenia, poslanecké dni verejné prejednania dôležitých mestských záležitostí. Na základe pozvania, sa zástupcovia mestských orgánov môžu zúčastniÅ¥ politických, spoločenských a záujmových podujatí, ktoré boli zorganizované z iniciatívy občanov. TRETIA ČASŤ MESTSKÁ VÝLEPOVÁ SLUŽBA § 11 Vyhradené verejné priestranstvá a plochy Plagáty, veľkoploÅ¡né pútače a transparenty je možné umiestňovaÅ¥ len na verejných priestranstvách a plochách, ktoré na tieto účely vyhradil Mestský úrad. Mimo týchto plôch možno umiestniÅ¥ plagáty, veľkoploÅ¡né pútače a transparenty len za základe osobitného povolenia vydaného primátorom. Umiestňovanie plagátov, veľkoploÅ¡ných pútačov a transparentov na iných miestach ako je uvedené v odseku 1, resp. bez súhlasu primátora, je zakázané. § 12 Správa vyhradených verejných priestranstiev a plôch Plochy a priestranstvá určené na umiestňovanie plagátov, veľkoploÅ¡ných pútačov a transparentov sú v správe Mesta. Mesto môže zveriÅ¥ správu priestranstiev a plôch podľa odseku 1 do správy osobitne na tento účel poverenej organizácie. Tieto plochy a priestranstvá sú potom viditeľne označené textom: "výlepovú plochu spravuje", za ktorým sa uvedie názov a sídlo poverenej organizácie. § 13 Umiestňovanie a obsah propagačných materiálov Na plochách a priestranstvách, zverených do správy podľa ust. § 12 tohto VZN, je možné umiestňovaÅ¥ plagáty, veľkoploÅ¡né pútače a transparenty len prostredníctvom správcu plôch. Obsah plagátov, pútačov, či transparentov nesmie byÅ¥ v rozpore s dobrými mravmi a musí byÅ¥ v súlade s platnými zákonmi SR. Správca je povinný odmietnuÅ¥ umiestnenie plagátu, pútača, či transparentu, ak jeho obsah nezodpovedá požiadavkám predchádzajúceho odseku. § 14 Kontrolná činnosÅ¥ a sankcie Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva Mestská polícia a správca. V prípade, ak fyzická osoba poruší povinnosti uvedené v tretej časti tohto VZN, dopustí sa priestupku proti poriadku v správe, podľa § 45 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov, pričom za tento priestupok jej možno uložiÅ¥ pokutu do 1 000 Sk. V prípade, ak právnická osoba, alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie poruší povinnosti uvedené v tretej časti tohto VZN, dopustí sa správneho deliktu, za ktorý jej primátor môže udeliÅ¥ pokutu až do výšky 200 000,- Sk a to v zmysle § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov. Výnosy z pokút sú príjmom Mesta. Å TVRTÁ ČASŤ SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA § 15 Dňom účinnosti tohto VZN sa zruÅ¡uje VZN 1/97 o mestskej výlepovej službe. Dňom účinnosti tohto VZN sa zruÅ¡uje VZN č. 11/97 o informačnom systéme Mesta. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej adrese Mesta v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov. Toto nariadenie nadobúda účinnosÅ¥ pätnástym dňom odo dňa zverejnenia na úradnej tabuli Mesta. Po vyvesení v úradnej tabuli mesta po dobu 15 dní bude nariadenie prístupné na Mestskom úrade.     Mgr. Oliver Solga primátor Mesta Pezinok           (1) § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení       ) Mesto Pezinok | Všeobecne záväzné nariadenia
Prepnúť na plnú verziu


VZN č. 8/2005

o informačnom systéme Mesta a mestskej výlepovej službe

M E S T O     P E Z I N O K
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 8/2005
o informačnom systéme Mesta a mestskej výlepovej službe

 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku
na základe ustanovenia § 6 ods. 1 s poukazom na § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, sa uznieslo dňa 01.07.2005 na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len "VZN")

PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1
Účel nariadenia

 1. Toto VZN sa vydáva s cieľom zabezpečiť komunikáciu medzi občanmi a mestskou samosprávou, určiť informačné prostriedky, upraviť spôsob ich používania a stanoviť využívanie iných foriem informovania (problematiku upravuje druhá časť tohto VZN).
 2. Toto VZN sa tiež vydáva s cieľom stanoviť pravidlá, upravujúce podmienky informovania občanov prostredníctvom takých informačných prostriedkov, ako sú plagáty, veľkoplošné pútače a transparenty na vyhradených verejných priestranstvách a plochách, ktoré sú majetkom Mesta (problematiku upravuje tretia časť tohto VZN).

DRUHÁ ČASŤ
INFORMAČNÝ SYSTÉM MESTA PEZINOK

§ 2
Informačné prostriedky

 1. Na prenos informácií od orgánov Mesta k občanom sa používajú nasledovné informačné prostriedky:
  (a) úradné, informačné a propagačné tabule,
  (b) mestský časopis,
  (c) letáky a bulletiny,
  (d) plagáty, veľkoplošné pútače, transparenty,
  (e) mestská televízia,
  (f) mestská internetová stránka.

§ 3
Úradné, informačné a propagačné tabule

 1. Zverejňovanie na úradnej tabuli a evidenciu zverejňovania vedie Mestský úrad, prostredníctvom sekretariátu prednostu MsÚ.
 2. Lehota na zverejnenie je 15 dní, ak zákon alebo rozhodnutie Mestského zastupiteľstva alebo primátora na základe dôležitého záujmu neurčí inak.
 3. Evidencia zverejnenia obsahuje:
  1. a) dátum zverejnenia,
  2. b) presnú identifikáciu zverejňovaného dokumentu, t.j. značkou a dátumom vydania, jeho názov alebo charakteristiku obsahu,
  3. c) dátum ukončenia zverejnenia.
 4. Dátum zverejnenia a dátum ukončenia zverejnenia sa uvedú na zverejňovanej písomnosti.
 5. Všetky zverejňované dokumenty sa v jednom exemplári zakladajú na Mestskom úrade.
 6. Úradné a informačné tabule nie je dovolené používať na iný účel, iným spôsobom alebo iným subjektom.
 7. O využívaní iných informačných a propagačných tabúľ rozhodne primátor.
 8. Postup pri zverejňovaní všeobecne záväzných nariadení Mesta Pezinok je upravený osobitnými všeobecne záväznými predpismi.(1)

§ 4
Mestský časopis

 1. Mesto Pezinok vydáva periodicky raz mesačne mestský časopis "PEZINČAN" (ďalej len "časopis").
 2. Redakcia časopisu je v rámci organizačnej štruktúry Mesta Pezinok priamo začlenená pod útvar primátora a tvorí hospodárske stredisko bez právnej subjektivity.
 3. Za obsahovú stránku vydania zodpovedá šéfredaktor časopisu. Technickú stránku a rozvoz vydania zabezpečuje redakcia časopisu.

§ 5
Letáky a bulletiny

 1. Letáky a bulletiny sa používajú v prípadoch náhlej alebo významnejšej jednorázovej potreby (napr. preklenutie času medzi vydaním čísel mestského časopisu, vydanie nariadení a pod.)
 2. Šírenie sa uskutočňuje rozmiestnením do čakární, škôl, do priestorov úradov s vyššou frekventovanosťou návštev, prípadne rozosielaním vybraným relevantným adresátom.
 3. Ustanovenia predchádzajúcich odsekov platia primerane aj pre informácie poskytované inými subjektmi. Šírenie rozmiestňovaním do čakární, škôl, navštevovaných priestorov a pod., však podlieha predchádzajúcej dohode vydavateľa s dotknutou organizáciou alebo občanom.

§ 6
Plagáty, veľkoplošné pútače, transparenty

 1. Pravidlá upravujúce podmienky informovania občanov prostredníctvom plagátov, veľkoplošných pútačov a transparentov na vyhradených verejných priestranstvách a plochách upravuje tretia časť tohto VZN o MESTSKEJ VÝLEPOVEJ SLUŽBE.

§ 7
Mestská televízia

 1. Mesto Pezinok zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice založilo v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka TV PEZINOK, s.r.o. (ďalej len "mestská televízia").
 2. Mestská televízia vysiela v súlade s licenciou č. T/99 vydanou radou Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielania zo dňa 08.09.1998.
 3. Mestská televízia bola založená za účelom zvýšenie informovanosti občanov, aby prispela k rozvoju Mesta a regiónu.
 4. Mestská televízia je povinná prednostne zaradiť do vysielania naliehavé, resp. mimoriadne udalosti, ktoré vyžadujú bezodkladné informovanie občanov.

§ 8
Mestská internetová stránka

 1. Mesto Pezinok zriadilo oficiálnu mestskú internetovú stránku s adresou www.pezinok.sk (ďalej len "internetová stránka").
 2. Za prevádzkovanie a aktualizovanie údajov internetovej stránky zodpovedá Mestský úrad, prostredníctvom referátu "Vzťahy s verejnosťou".
 3. Internetová stránka bola zriadená za účelom podrobnejšieho šírenia informácií prostredníctvom internetu o meste, samospráve, infraštruktúre, kultúre, športu a pod.

§ 9
Výmena informácií

 1. Na zabezpečenie obojstranného toku informácií medzi Mestom a verejnosťou sa používajú nasledovné informačné prostriedky:
  1. z iniciatívy Mesta (jeho orgánov, poslancov Mestského zastupiteľstva, primátora alebo zamestnancov Mesta)
   - dotazníky,
   - ankety a pod., pričom na používanie týchto informačných prostriedkov sa primerane vzťahuje ust. § 5 tohto VZN,
  2. z iniciatívy občanov:
   - námety,
   - návrhy,
   - podnety,
   - upozornenia, ktoré budú doručené do podateľne Mestského úradu.
 2. Obojstranný tok informácií, vytváranie podmienok a udržiavanie vzájomného porozumenia medzi Mestom a verejnosťou zabezpečuje najmä referát vzťahov k verejnosti Mestského úradu a kancelária prvého kontaktu. Výmena informácií medzi poslancami MsZ a občanmi je zabezpečená prostredníctvom poslaneckých skriniek, ktoré sú umiestnené vo vestibule budovy Mestského úradu.

§ 10
Priame získavanie informácií

 1. Priame získavanie informácií sa uskutočňuje v bezprostrednom styku občanov s predstaviteľmi Mesta a jeho orgánov. Na tento účel Mesto organizuje najmä verejné zhromaždenia, poslanecké dni verejné prejednania dôležitých mestských záležitostí. Na základe pozvania, sa zástupcovia mestských orgánov môžu zúčastniť politických, spoločenských a záujmových podujatí, ktoré boli zorganizované z iniciatívy občanov.

TRETIA ČASŤ
MESTSKÁ VÝLEPOVÁ SLUŽBA

§ 11
Vyhradené verejné priestranstvá a plochy

 1. Plagáty, veľkoplošné pútače a transparenty je možné umiestňovať len na verejných priestranstvách a plochách, ktoré na tieto účely vyhradil Mestský úrad. Mimo týchto plôch možno umiestniť plagáty, veľkoplošné pútače a transparenty len za základe osobitného povolenia vydaného primátorom.
 2. Umiestňovanie plagátov, veľkoplošných pútačov a transparentov na iných miestach ako je uvedené v odseku 1, resp. bez súhlasu primátora, je zakázané.

§ 12
Správa vyhradených verejných priestranstiev a plôch

 1. Plochy a priestranstvá určené na umiestňovanie plagátov, veľkoplošných pútačov a transparentov sú v správe Mesta.
 2. Mesto môže zveriť správu priestranstiev a plôch podľa odseku 1 do správy osobitne na tento účel poverenej organizácie. Tieto plochy a priestranstvá sú potom viditeľne označené textom: "výlepovú plochu spravuje", za ktorým sa uvedie názov a sídlo poverenej organizácie.

§ 13
Umiestňovanie a obsah propagačných materiálov

 1. Na plochách a priestranstvách, zverených do správy podľa ust. § 12 tohto VZN, je možné umiestňovať plagáty, veľkoplošné pútače a transparenty len prostredníctvom správcu plôch.
 2. Obsah plagátov, pútačov, či transparentov nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi a musí byť v súlade s platnými zákonmi SR.
 3. Správca je povinný odmietnuť umiestnenie plagátu, pútača, či transparentu, ak jeho obsah nezodpovedá požiadavkám predchádzajúceho odseku.

§ 14
Kontrolná činnosť a sankcie

 1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva Mestská polícia a správca.
 2. V prípade, ak fyzická osoba poruší povinnosti uvedené v tretej časti tohto VZN, dopustí sa priestupku proti poriadku v správe, podľa § 45 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov, pričom za tento priestupok jej možno uložiť pokutu do 1 000 Sk.
 3. V prípade, ak právnická osoba, alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie poruší povinnosti uvedené v tretej časti tohto VZN, dopustí sa správneho deliktu, za ktorý jej primátor môže udeliť pokutu až do výšky 200 000,- Sk a to v zmysle § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.
 4. Výnosy z pokút sú príjmom Mesta.

ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 15

 1. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN 1/97 o mestskej výlepovej službe.
 2. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č. 11/97 o informačnom systéme Mesta.
 3. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej adrese Mesta v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.
 4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa zverejnenia na úradnej tabuli Mesta.
 5. Po vyvesení v úradnej tabuli mesta po dobu 15 dní bude nariadenie prístupné na Mestskom úrade.

 

 

Mgr. Oliver Solga
primátor Mesta Pezinok

 

 

 

 

 


(1) § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení