Prepnúť na plnú verziu

Všeobecne záväzné nariadenia

Kategória:

Zobrazených je 17 nariadení:

 • VZN č. 4/2022

  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

 • VZN č. 3/2022

  o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok

 • VZN č. 1/2022

  o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

 • VZN č. 10/2021

  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

 • VZN č. 9/2021

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

 • VZN č. 7/2021

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2021 o určení výšky finančných príspevkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťaťa školského zariadenia.

 • VZN č. 6/2021

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2017 o určení školských obvodov

 • VZN č. 2/2021

  o určení výšky finančných príspevkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

 • VZN č. 12/2020

  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

 • VZN č. 8/2020

  o dotáciách

 • VZN č. 7/2020

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2017 o verejnom poriadku

 • VZN č. 8/2019

  o poskytovaní peňažnej pomoci obyvateľom mesta Pezinok v čase núdze

 • VZN č. 7/2019

  o úhradách za sociálne služby a záujmovo – vzdelávacie aktivity pre seniorov, zriadené a poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok

 • VZN č. 2/2019

  o určení výšky finančných príspevkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

 • VZN č. 16/2017

  o určení školských obvodov

 • VZN č. 17/2015

  ktorým sa určuje miesto a čas zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách

 • VZN č. 10/2011

  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov