Prepnúť na plnú verziu

Všeobecne záväzné nariadenia

Zobrazené VZN:
Vyberte rok:

Zobrazených je 64 nariadení:

 • VZN č. 12/2022

  o organizácii miestneho referenda

 • VZN č. 11/2022

  o starostlivosti o zeleň

 • VZN č. 10/2022

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

 • VZN č. 9/2022

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhové poriadky pre príležitostné trhy v znení neskorších predpisov

 • VZN č. 8/2022

  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 • VZN č. 7/2022

  ktorým sa mení VZN č. 11/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 • VZN č. 6/2022

  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

 • VZN č. 5/2022

  o nakladaní s bytmi vo vlastníctve mesta Pezinok

 • VZN č. 4/2022

  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

 • VZN č. 3/2022

  o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok

 • VZN č. 2/2022

  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 • VZN č. 1/2022

  o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

 • VZN č. 11/2021

  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 • VZN č. 10/2021

  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

 • VZN č. 9/2021

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

 • VZN č. 8/2021

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhové poriadky pre príležitostné trhy

 • VZN č. 7/2021

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2021 o určení výšky finančných príspevkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťaťa školského zariadenia.

 • VZN č. 6/2021

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2017 o určení školských obvodov

 • VZN č. 5/2021

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2020 o dotáciách v znení VZN č. 3/2021 o dotáciách

 • VZN č. 4/2021

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Pezinok

1 2 3 4