Ukážky správania sa obyvateľov k nášmu mestu. Niektorí si zaslúžia pochvalu, niektorí kritiku. Čierne skládky, pneumatiky, nábytok pri kontajneroch, upravená zeleň a pod.

PNEUMATIKY. Podľa nového zákona o odpadoch musí pneumatiky odobrať každý distribútor pneumatík bezodplatne. V praxi to ale zrejme neplatí. Ináč by nevznikla skládka na Fajgalskej ceste na pozemku, ktorý Mesto nedávno dalo vyčistiť so zámerom zrekultivovať ho.
SKLÁDKA STAVEBNÉHO ODPADU. Stavebný odpad doviezol neznámy „stavebník“ nákladným autom do prírody v časti mesta zvanej Mahulanka. Zrejme vedel, že nekoná správne, pretože odpad doviezol v noci z 5. na 6. mája. Stavebný odpad patrí na skládku napr. do Senca, na Dubovú alebo do lomu bývalých Rudných baní (v súčasnosti spravuje firma METAL-ECO SERVIS spol. s r.o.).
STANOVISKO KONTAJNEROV NA MUŠKÁTOVEJ ULICI.
Drevo a preglejka zo starej kuchynskej linky je odpad, ktorý sa dá zhodnotiť. Sú dve možnosti: drevo doviezť v piatok od 8.00 do 12.00 hodiny na Fajgalskú cestu alebo ktorýkoľvek deň v týždni do firmy Polytrans na Drevárskej ulici. Pre občanov Pezinka je odber odpadu zadarmo. V tomto prípade zvolil majiteľ odpadu nezákonnú možnosť a odpad vyložil ku kontajnerom, hoci to všeobecne záväzné nariadenie Mesta Pezinok zakazuje. Likvidáciu takéhoto odpadu prostredníctvom firmy Petmas s.r.o. zaplatia občania bytových domov prostredníctvom poplatku za odpad, hoci mnohí nikdy nič ku kontajnerom nevyložili.
LAVIČKA V CENTRE MESTA
SUŤ V KONTAJNERI. Na stanovisku kontajnerov medzi domami na Svätoplukovej č. 1, 3 a 5 si zrejme niekto upravuje byt. Drobný stavebný odpad končí v kontajneri určenom na netriedený odpad. Kontajner naplnený stavebným odpadom sa nemôže vyviezť s komunálnym odpadom kvôli poškodeniu auta a je to pod hrozbou pokuty zakotvené aj vo všeobecne záväznom nariadení č. 7/2016 o odpadoch. Takýto kontajner sa musí vyviezť zvlášť - čo sú náklady naviac.
Drobný stavebný odpad mohli obyvatelia Pezinka vyviezť každý piatok do konca júna na Fajgalskú cestu bezodplatne, od 1. júla 2016 ho môžu doviezť v pracovných dňoch a v sobotu na Viničniansku cestu č. 25 ale už za úhradu.
KÔŠ PRI KUPECKÉHO ŠKOLE. Každý rok zničia vandali najmenej 15 uličných smetných košov.
NELEGÁLNA SKLÁDKA. Odpad, ktorý skončil na okraji Pezinka, mohol jeho majiteľ doviezť počas jesenného upratovania na Fajgalskú cestu. Takto bude mať Mesto náklady na likvidáciu skládky a tie sa premietnú obyvateľom Pezinka do poplatku za odpad.
Pri prechádzke lesom v blízkosti nemocnice P. Pinela si návštevníci môžu odniesť rôzne zážitky - nadýchať sa čerstvého vzduchu alebo si prezrieť rôzne druhy monitorov (6 ks), ktoré mohol pôvodca odniesť na Viničniansku 25 do sídla firmy Marius Pedersen.
Pri prechádzke lesom v blízkosti nemocnice P. Pinela si návštevníci môžu odniesť rôzne zážitky - nadýchať sa čerstvého vzduchu alebo si prezrieť rôzne druhy monitorov (6 ks), ktoré mohol pôvodca odniesť na Viničniansku 25 do sídla firmy Marius Pedersen.
Pri kontajneroch na sídlisku Sever nanosil niekto poriadnu kopu odpadu. Táto kopa patrí iba jemu a nie všetkým obyvateľom sídliska, ktorí sa na ten neporiadok musia dívať a napokon jeho odvoz aj zaplatiť. Vo všeobecne záväznom nariadení č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi je v § 6 písm. i) jasne stanovené:
Zakazuje sa znečisťovať stanoviská zberných nádob a ich okolie odpadom.
Väčšinu odpadu (drevo) mohol pôvodca odviezť a bezplatne uložiť napr. na Fajgalskú cestu alebo do firmy Polytrans. Všetok odpad mohol odviezť a zadarmo odovzdať v čase jarného upratovania na Fajgalskú cestu.
Petmasáci = sťahováci?
Medzi bytovkami na Svätoplukovej 1, 3 a 5 je veľké kontajnerové stanovište pre obyvateľov 144 bytov. Niekto z nich drzo vyložil nábytok ku kontajnerom, nech jeho odvoz na skládku zaplatia všetci ostatní. Ak nechcel čakať do jesene, keď bude otvorený areál na Fajgalskej ceste, mal si ho zlikvidovať na vlastné náklady!
Drobný stavebný odpad (DSO)
Drobný stavebný odpad – kachličky v krabiciach je odpad, ktorý si musí podľa zákona o odpadoch likvidovať majiteľ na vlastné náklady! Mesto má povinnosť umožniť svojim občanom odovzdať drobný stavebný odpad za odplatu. Preto môžu pôvodcovia 6 x do týždňa odovzdať na Viničnianskej 25 v sídle firmy Marius Pedersen DSO, pričom za odovzdanie 1 t DSO zaplatia 24 €.
Zastávka na Kupeckého ulici.
Toto je výsledok vandalizmu – kameňom úmyselne rozbitá výplň na zastávke oproti základnej škole.
Zastávka na Kupeckého ulici.
Tento mesiac rozbili na zastávke, ktorá slúži najmä školákom, druhé sklo. Sklo bolo rozbité zámerne a jeho náhrada stojí cca 200 €. Keďže v krátkom čase je to na tej istej zastávke tretie sklo, Mesto to bude stáť min. 600 €.
Pri zastávke v Grinave na Hurbanovej ulici sú štyri kontajnery na separáty – na sklo, kovy, VKM a textil. Aj keď je to frekventované miesto pri hlavnej ceste, našiel sa niekto, kto tu bezohľadne urobil skládku kartónov a polystyrénu. Je pravdepodobné, že vzhľadom na charakter odpadu nejde o odpad z domácnosti, ale z prevádzky, ktorá nemá dostatok nádob na papier. V prípade zistenia vinníka takéhoto priestupku mu hrozí pokuta. Mesto dalo skládku vyčistiť, náklady sa rozrátajú obyvateľom do poplatku za odpad.
ZLODEJI - Mesto dalo osadiť pri škôlke Severáčik namiesto starej lavičky dve krásne nové. Bola to požiadavka obyvateľov. Ako to už býva, jedným sme vyhoveli a druhým to zrejme prekážalo. A to až natoľko, že anonymný pisateľ („vraj“ správca bytového domu Suvorovova 10 a 12) dal Mestu ultimátum na ich odstránenie a napokon ich drzo ukradol, čím spôsobil Mestu nemalú finančnú škodu a aj hnev ľudí, ktorí lavičky využívali.
Kontajnerové stanovište na L. Novomeského 2 až 20.
V čase od 24. do 27. septembra 2018 niekto nahádzal do kontajnerov stavebný odpad – kusy asfaltu. Tým znemožnil vysýpanie kontajnerov do smetiarskeho auta – poškodilo by sa. To malo za následok, že kontajnery neboli vysypané 2x za sebou a nielenže sa preplnili, ale okolo vznikol neporiadok. Takto preťažené kontajnery sa musia vysypať osobitne s pomocou UNC a samozrejme sa budú osobitne aj faktúrovať.