Ochrana a výrub drevín

Ochrana drevín

 1. Zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny.
 2. Vlastník (správca, nájomca) pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať. Pri poškodení alebo výskyte nákazy dreviny chorobami môže orgán ochrany prírody uložiť vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní.
 3. Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplývOchrana a výrub drevína z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník (správca, nájomca) a po vyznačení dreviny určenej na výrub.
 4. Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:
  • na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou do 10 m2
  • pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu
  • pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody (v zmysle Trestného zákona) na majetku
  • ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva na osobitných predpisov / napr. Zákon o dráhach, o cestnej doprave, energetike a pod.
  • na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný / § 15 ods. 1 písm. e) a § 16 ods.1 písm. a)
  • ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak výrub vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody
  • na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.


Zabezpečovanie ochrany drevín podľa zákona o ochrane prírody a krajiny

 1. Predmet ochrany drevín
  Ochrana drevín podľa tretej hlavy zákona o ochrane prírody a krajiny sa vzťahuje na dreviny rastúce mimo lesa. Drevinou rastúcou mimo lesa je strom alebo ker, vrátane jeho koreňovej sústavy rastúci jednotlivo alebo v skupinách mimo lesného pôdneho fondu.
 2. Zákazy na úseku ochrany drevín
  Zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny ( § 47 odst. 1 zákona). Poškodzovanie drevín je každé konanie alebo opomenutie konania, ktoré môže bezprostredne alebo následne podstatne alebo trvalo znížiť ekologické a estetické funkcie drevín alebo zapríčiniť ich odumretie ( §17 odst. 2 vykonávajúcej vyhlášky č. 24/2003 Z.z.).Drevinu možno poškodiť neodborným zásahom pri ošetrovaní alebo pri bežnej údržbe, ktorou je napríklad pomerne častý rez vetiev (výchovný, bezpečnostný, zdravotný, tvarovací alebo presvetlovací). Ošetrovanie drevín by preto malo byť vykonávané odborne spôsobilými fyzickými alebo právnickými osobami.
 3. Povinnosti vlastníkov
  Vlastník ( správca, nájomca) pozemku, na ktorom sa nachádza drevina je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať ( §47 odst.2 zákona o ochrane prírody). Ošetrovanie drevín je činnosť zameraná na udržanie alebo zlepšenie ich zdravotného stavu alebo na odstránenie následkov ich poškodenia ( §17 odst. 3 vykonávacej vyhlášky). Udržiavaním drevín sa zabezpečujú podmienky na ich optimálny rozvoj.
 4. Pôsobnosť obce (mesta) pri poškodení alebo výskyte nákazy drevín
  Pri poškodení alebo nákaze drevín chorobami môže orgán ochrany prírody (obec) uložiť vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o výrube.

 

Výruby drevín

Ak zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov neustanovuje inak, na výrub drevín sa podľa § 47 odst. 3 tohto zákona vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny. V našom meste súhlas k výrubu vydáva formou rozhodnutia:

 1. Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie  - ak ide o výrub drevín rastúcich na pozemkoch za hranicami zastavaného územia obce podľa § 68 písm. c)  zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (pôsobnosť Okresného úradu).
 2. Mesto Pezinok, oddelenie výstavby a životného prostredia na MsÚ Pezinok - ak ide o výrub drevín rastúcich v zastavanom území obce podľa § 69 písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ak je však žiadateľom o výrub Mesto Pezinok na výrubové konanie je určený orgán ochrany prírody Mesto Svätý Jur podľa § 69 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.


Konanie týkajúce sa výrubu drevín sa začína na základe písomnej žiadosti (tlačivá sú k dispozícii na oboch úradoch).
Žiadosť o súhlas s výrubom drevín musí obsahovať nasledoOchrana a výrub drevínvné údaje:

 1. meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov, obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa
 2. katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom drevina rastie, kópiu listu vlastníctva alebo nájomnej zmluvy na pozemok, kópiu geometrického plánu, príp. kópiu katastrálnej mapy s vyznačením polohy dreviny
 3. súhlas vlastníka (správcu, nájomcu) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom)
 4. špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať, najmä jej druh, počet, obvod kmeňa (v cm) meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu (v m2), zdravotný stav dreviny
 5. odôvodnenie žiadosti
 6. návrh opatrení nahradzujúcich vyrúbanú drevinu, t.j. náhradná výsadba alebo tzv. finančná náhrada.

 

Výrub si potom na základe súhlasného rozhodnutia zabezpečuje a v plnej miere hradí žiadateľ.
 

VYKONANÉ VÝRUBY A NÁHRADNÉ VÝSADBY: