Nakladanie s odpadmi

Nakladanie s odpadmiSystém nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v meste Pezinok upravuje Všeobecne záväzné nariadenia č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

Vývoz odpadu z rodinných a bytových domov sa realizuje podľa vývozného kalendára zverejneného na webe mesta.

Vývoz z cintorínov sa robí 1 x týždenne, mimoriadny vývoz (resp. pridanie kontajnerov) sa robí počas Veľkonočných sviatkov a Pamiatky zosnulých. 

Čistenie okolo kontajnerov zabezpečuje spol. Petmas spol. s r. o. jedenkrát týždenne.

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby sú zapojení do množstvového zberu, t. j. podľa potreby si dohodnú veľkosť a druh nádob a intervaly odvozu.

Mesto zabezpečuje pre svojich občanov minimálne dvakrát ročne zber objemného odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu v Technickom a skladovom areáli Mestského podniku služieb na Fajgalskej ceste (areál bývalej motokárovej dráhy). Termíny zberu sú v predstihu zverejnené na stránke mesta, sociálnych sieťach a v pezinskej televízii.


Podrobný manuál pre jednotlivé druhy odpadov:

Ako nakladať s odpadmi - návod pre občanov

KALENDÁR VÝVOZU ODPADU V TOMTO ROKU: