Projekty a granty

Hlavným zdrojom financovania mesta Pezinok je mestský rozpočet, ktorý každoročne schvaľuje najvyšší orgán mesta - Mestské zastupiteľstvo. Okrem neho využíva miestna samospráva na financovanie potrieb súvisiacich so správou a rozvojom mesta rôzne mimorozpočtové zdroje.
Sú nimi štátny rozpočet (najmä na financovanie školstva, sociálnych vecí, bytovú výstavbu a prenesené kompetencie štátnej správy), rôzne neštátne fondy a nadácie a v ostatnom období i zdroje Európskej únie.

Projekty od roku 2022

V nasledujúcom prehľade sa nachádzajú informácie o projektoch, ktoré mesto Pezinok získalo v roku 2022, resp. projekty spred roka 2022.

Projekty od roku 2019

V nasledujúcom prehľade sa nachádzajú informácie o projektoch, ktoré mesto Pezinok získalo v roku 2019, resp. projekty spred roka 2019, ktoré sa posunuli do prípravnej alebo realizačnej fázy.

 

Projekty do roku 2018

V nasledujúcom prehľade sa nachádzajú informácie o projektoch mesta Pezinok do roku 2018.