Pracovníci Mestského úradu

Mestský úrad Pezinok - úradné hodiny
Klientske centrum je otvorené na Mestskom úrade ako centrálny kontaktný bod pre všetkých občanov prichádzajúcich za službami mesta. Cieľom je rýchlo a efektívne reagovať na požiadavky občanov, uľahčiť im orientáciu v rámci úradu a v mestských službách.
 

PRIMÁTOR

Ing. arch. Igor Hianik
primátor
033/6901 100
č. dv. 2.00R
Mgr. Mária Wagingerová
zástupca primátora
033/6901 101
č. dv. 2.00R
KANCELÁRIA PRIMÁTORA
Radnica, M. R. Štefánika 1
Ing. Eva Beladičová
vedúca kancelárie primátora
033/6901 120
č. dv. 2.01aR
Mgr. Kristína Prokešová
asistentka primátora
033/6901 121
č. dv. 2.01aR
Bc. Martina Hajtmánková
asistentka primátora
033/6901 122
č. dv. 2.01aR
Aleš Volanka
referent plánovania stratégie v oblasti IT

č. dv. 2.00R
Mgr. Veronika Lovich Škultéty
referent komunikácie a protokolu
033/6901 124
č. dv. 2.03R
Mgr. Daniela Malíková
referent komunikácie
033/6901 125
č. dv. 2.03R
Mgr. Martina Veselá
referent komunikácie

č. dv. 2.02R

šéfredaktor mestských novín - Pezinčan
033/6901 127
č. dv. 2.02R
Mgr. Peter Vlasák
referent pre kultúru a šport
033/6901 128
č. dv. 3.26
REFERÁT INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
Ing. Matej Sandtner
vedúci referátu
033/6901 130
č. dv. 3.23
Peter Šafr
referent správy informačných technológií
033/6901 131
č. dv. 3.22
Peter Polák
referent správy informačných technológií
033/6901 132
č. dv. 3.22

PREDNOSTA


prednosta
033/6901 104
č. dv. 2.01
Kancelária prednostu

vedúci kancelárie prednostu
033/6901 140
č. dv. 2.03
Bc. Katarína Mišovičová
asistentka prednostu
033/6901 141
č. dv. 2.02
JUDr. Andrea Gregušová
referent právnik
033/6901 142
č. dv. 2.04
Mgr. Vlasta Cholujová
referent pre verejné obstarávanie
033/6901 143
č. dv. 2.04
JUDr. Tamara Maďarová
referent právnik
033/6901 144
č. dv. 2.06
Mgr. Martina Sameková
referent právnik
033/6901 145
č. dv. 2.06
Referát ľudských zdrojov
Viera Zvolenská
vedúca referátu ľudských zdrojov
033/6901 160
č. dv. 3.03
Mgr. Lucia Tekulová
referent účtovania miezd
033/6901 161
č. dv. 3.03
Tatiana Čermáková
referent ľudských zdrojov
033/6901 162
č. dv. 3.04
ODDELENIE SLUŽIEB OBČANOM
Bc. Roland Čiták
vedúci odd. služieb občanom
033/6901 000
č. dv. 11KC
Referát základných služieb občanom
Alena Čaputová
referent základných služieb a podateľne
033/6901 001
č. dv. 1KC
Miriam Poizlová
referent základných služieb
033/6901 002
č. dv. 2KC
Silvia Kubová
referent základných služieb, evidencia odídencov z Ukrajiny
033/6901 003
č. dv. 3KC
Mgr. Paulína Letnická
referent základných služieb
033/6901 004
č. dv. 4KC
Barbora Krasulová
referent evidencie obyvateľstva
033/6901 006
č. dv. 6KC
Mgr. Margita Somorovská
referent osvedčovania
033/6901 009
č. dv. 9KC
Zlatica Hágerová
referent podnikania
033/6901 005
č. dv. 3.26
Matričný úrad - referát prenesených kompetencií
Anna Mihaľová
referent matriky
033/6901 010
č. dv. 10KC
Martina Strezenická
referent matriky
033/6901 011
č. dv. 11KC
ODD. STRATÉGIE A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
RNDr. PaedDr. Bc. Daniela Vašková Kasáková
vedúca oddelenia stratégie a životného prostredia
033/6901 200
č. dv. 3.01
Referát stratégie a rozvoja mesta
Ing. arch. Zdenka Augustiničová
vedúca referátu
033/6901 210
č. dv. 3.14
Ing. Michaela Diková
referent stratégie a posudzovania EIA, SEA
033/6901 211
č. dv. 3.14

referent stratégie a rozvoja mesta

č. dv. 3.13
Mgr. Barbora Hrdá
referent pre Geografické Informačné Systémy
033/6901 213
č. dv. 3.13
Referát životného prostredia
Ing. Róbert Láska
vedúci referátu
033/6901 220
č. dv. 3.11
Mgr. Jana Guštafiková
referent životného prostredia
033/6901 221
č. dv. 3.12
Ing. Miroslav Bištura
referent životného prostredia
033/6901 222
č. dv. 3.12
Ing. Petra Hanakovičová
referent životného prostredia
033/6901 223
č. dv. 3.12
Referát komunálnych služieb
Mgr. Igor Glova
vedúci referátu
033/6901 230
č. dv. 3.02
Bc. Zuzana Kiczegová
referent komunálnych služieb
033/6901 231
č. dv. 3.21
Ing. Tomáš Buzgo
referent komunálnych služieb
033/6901 232
č. dv. 3.21
Mgr. Marián Juriš
referent zberného dvora

č. dv. 3.17

referent zberného dvora

ZB
Referát dopravy a technickej infraštruktúry
Mgr. Ákos Nagy
vedúci referátu
033/6901 240
č. dv. 3.11
Miroslav Pešti
referent dopravy a TI
033/6901 241
č. dv. 3.19

referent dopravy a parkovania

č. dv. 3.20
ODDELENIE VÝSTAVBY A STAVEBNÉHO PORIADKU
Ing. Michal Kán
vedúci oddelenia výstavby a stavebného poriadku
033/6901 300
č. dv. 4.01
Referát výstavby, realizácie a ŠFRB
Ing. Monika Hletková
vedúca referátu
033/6901 311
č. dv. 3.15
Ing. Igor Vavrovič
referent výstavby
033/6901 310
č. dv. 3.16
Silvia Nestarcová
referent výstavby
033/6901 312
č. dv. 3.15
Ing. Ivana Veljković
referent výstavby
033/6901 313
č. dv. 3.16
Ing. Gabriela Repová
referent pre výkon ŠFRB a výstavby
033/6901 314
č. dv. 3.18
Stavebný úrad a špeciálny stavebný úrad - referát prenesených kompetencií
Ing. Adela Prefertusová
vedúca referátu
033/6901 320
č. dv. 4.02
Ing. arch. Lenka Cipková
referent stavebného úradu
033/6901 321
č. dv. 4.06
Ing. arch. Silvia Jančová
referent stavebného úradu
033/6901 322
č. dv. 4.06
Ing. Karina Vašiová
referent stavebného úradu
033/6901 323
č. dv. 4.05
Ing. arch. Miroslava Aštáry
referent stavebného úradu
033/6901 324
č. dv. 4.05
Ing. Vladimír Oslej
referent stavebného úradu
033/6901 325
č. dv. 4.05

referent stavebného úradu

č. dv.

referent stavebného úradu

č. dv.
Ing. Manuela Slimáková
referent stavebného úradu
033/6901 328
č. dv. 4.03
Rozália Klementovičová
referent evidencie stavebného úradu
033/6901 329
č. dv. 4.03
ODDELENIE  SOCIÁLNYCH VECÍ
Mgr. Adriana Záhradníková
vedúca oddelenia sociálnych vecí
033/6901 400
č. dv. 1.02
Referát sociálnych vecí
Mgr. Lucia Nagyová
referent sociálnych vecí a komunitného plánovania
033/6901 410
č. dv. 1.02
Mgr. Jana Jurikovičová
referent sociálnych vecí a sociálnoprávnej ochrany detí
033/6901 411
č. dv. 1.03
Mgr. Matej Čajkovič
referent sociálnych vecí a preventívnej činnosti
033/6901 412
č. dv. 1.03
Mgr. Martina Kurcábová
referent sociálnych vecí a posudkovej činnosti
033/6901 413
Radn. nám. 9, č. dv. 225
Mgr. Barbara Kanková
referent sociálnych vecí a bytovej politiky
033/6901 416
Radn. nám. 9, č. dv. 225
Mgr. Jana Pavlacová, DiS.
referent sociálnych vecí a bytovej politiky
033/6901 415
Radn. nám. 9, č. dv. 225
ODDELENIE FINANCIÍ
Ing. Andrea Pokorná
vedúca oddelenia financií
033/6901 500
č. dv. 3.06
Referát financií
Ing. Jana Václavová
vedúca referátu
033/6901 510
č. dv. 3.05
Henrieta Hauptvoglová
referent finančného účtovania
033/6901 511
č. dv. 3.05
 
referent rozpočtu a účtovníctva

č. dv. 3.06
Anna Acsaiová
referent finančného účtovania
033/6901 513
č. dv. 3.27
Ing.arch. Bronislava Šťastná
referent účtovania, ZK a pokladne
033/6901 514
č. dv. 3.27, 7KC
Janka Kráľovičová
referent pokladne
033/6901 515
č. dv. 8KC
Referát miestnych daní a poplatkov
Ing. Barbora Žemličková
vedúca referátu
033/6901 520
č. dv. 3.07
JUDr. Jana Kľúčiková
referent exekúcií
033/6901 521
č. dv. 3.07
Ing. Linda Balejíková
referent miestnych daní
033/6901 522
č. dv. 3.08
Silvia Horváthová
referent správy dane z nehnuteľností a dane za psa
033/6901 523
č. dv. 3.08
Viera Noskovičová
referent poplatkov za odpad FO a chaty
033/6901 524
č. dv. 3.09
Zuzana Cichá
referent poplatkov za odpad FO a PO
033/6901 525
č. dv. 3.09
ODDELENIE MAJETKU
Ing. Silvia Ruppertová
vedúca oddelenia majetku
033/6901 600
č. dv. 2.14
Referát správy, prevádzky a údržby majetku
Viliam Slimák
vedúci referátu
033/6901 610
č. dv. 2.16
Daniela Snopeková
referent správy majetku
033/6901 611
č. dv. 2.10
Jana Muráriková
referent správy majetku
033/6901 612
č. dv. 2.10
Martin Radoský
referent civilnej ochrany a registratúry
033/6901 613
č. dv. 2.09
Tibor Pritz
referent údržby majetku
033/6901 614
č. dv. 2.09
Ing. arch. Viktor Biloruský
referent údržby majetku
033/6901 615
č. dv. 2.09
Ing. Milan Šilhár
inšpektor verejného priestranstva
033/6901 616
č. dv. 2.05
Referát evidencie majetku a nehnuteľností
Mgr. Mária Čermáková
referent účtovania majetku (mesto)
033/6901 620
č. dv. 2.11
Ing. Hana Belešová
referent účtovania majetku (školy)
033/6901 621
č. dv. 2.11
JUDr. Monika Beláková
referent nehnuteľností
033/6901 622
č. dv. 2.05
ODDELENIE ŠKOLSTVA
PaedDr. Erik Špaňo
vedúci oddelenia.školstva
033/6901 700
č. dv. 2.05R
Spoločný školský úrad - referát prenesených kompetencií
Mgr. et Mgr. Jaroslava Zemková
referent metodiky prenesených kompetencií
033/6901 701
č. dv. 2.05R
Referát originálnych kompetencií
Mgr. Michaela Císarová
referent metodiky originálnych kompetencií
033/6901 702
č. dv. 2.04R
Referát financovania školstva
Drahoslava Pátková
referent pre ekonomiku škôl a školských zariadení
033/6901 703
č. dv. 2.04R

ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Ing. Anna Taškárová, PhD.
hlavný kontrolór mesta
033/6901 170
č. dv. 2.07
Mgr. Ing. Róbert Reichbauer
referent útvaru hlavného kontrolóra
033/6901 171
č. dv. 2.07
Žaneta Švondrová
referent útvaru hlavného kontrolóra
033/6901 172
č. dv. 2.07

Poznámka: maximálna veľkosť prílohy e-mailu je 20 MB