• Kontakty na pracovníkov Mestského úradu
 • Elektronické služby
 • eGovernment
 • GIS Pezinok
 • Verejné obstarávanie
 • Odchyt psov
 • Ponuka práce

Mestské zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo je najvyšším orgánom samosprávy Pezinka. V tomto volebnom období ho tvorí 25 poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na 4 roky.
Zasadnutia MsZ sú verejné. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o najdôležitejších otázkach života mesta, najmä:
 • určuje zásady hospodárenia s majetkom mesta
 • schvaľuje rozpočet mesta
 • schvaľuje územný plán mesta a koncepcie jeho rozvoja
 • rozhoduje o miestnych daniach a poplatkoch
 • uznáša sa na všeobecne záväzných nariadeniach, ktoré majú charakter mestkých zákonov a rieši nimi základné otázky života v meste
 • zriaďuje mestské podniky a zakladá mestské spoločnosti
 • zriaďuje orgány potrebné pre samosprávu mesta /komisie MsZ a pod./
 • udeľuje čestné občianstvo, vyznamenania a ceny

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku: