Pracovníci Mestského úradu

Mestský úrad Pezinok - spoločné predčíslie  033/6901 + klapka

PRIMÁTOR

KANCELÁRIA PRIMÁTORA
Radnica, M. R. Štefánika 1, 1. poschodie
Ing. arch. Igor Hianik
primátor
klapka č. 100
Mgr. Mária Wagingerová
zástupca primátora
klapka č. 103
 
Mgr. Kristína Prokešová
asistentka primátora
klapka č. 101
+421 948 774 609
Bc. Alexandra Hrochová
asistentka primátora
klapka č. 102
+421 948 902 600
Mgr. Veronika Škultéty
referent komunikácie a protokolu
klapka č. 107
+421 948 492 706
Mgr. Martina Sameková
referent právnik
klapka č. 119
REFERÁT ROZVOJA MESTA
Ing. arch. Zdenka Augustiničová
vedúca referátu
klapka č. 408
2. poschodie, č. dv. 32
Ing. arch. Silvia Jančová
referent územného plánovania
klapka č. 212
2. poschodie, č. dv. 31
Jaroslava Solgová
referent nehnuteľností
klapka č. 211
2. poschodie, č. dv. 31
STAVEBNÝ ÚRAD
Ing. Eva Popluhárová
vedúca oddelenia
klapka č. 700
3. poschodie, č. dv. 56a
Ing. arch. Lenka Cipková
referent stavebného úradu
klapka č. 707
3. poschodie, č. dv. 57
Mgr. Zuzana Holzingerová
referent stavebného úradu
klapka č. 706
3. poschodie, č. dv. 57
Rozália Klementovičová
referent evidencie stavebného úradu
klapka č. 705
3. poschodie, č. dv. 59
Ján Plančík
referent stavebného úradu
klapka č. 704
3. poschodie, č. dv. 58
Ing. Bronislava Šimová
referent stavebného úradu
klapka č. 703
3. poschodie, č. dv. 57
Ing. Kristína Znášiková
referent stavebného úradu
klapka č. 702
3. poschodie, č. dv. 58

PREDNOSTA

Ing. Jana Lehocká
prednostka
klapka č. 110
1. poschodie, č. dv. 2
KANCELÁRIA PREDNOSTU
Mária Odehnalová
asistentka prednostu
klapka č. 111
1. poschodie, č. dv. 2
REFERÁT ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Viera Zvolenská
vedúca referátu
klapka č. 124
2. poschodie, č. dv. 22
Jana Patúcová
referent účtovania miezd
klapka č. 605
2. poschodie, č. dv. 22
Ing. Miroslava Reháčková
referent ľudských zdrojov
klapka č. 125
2. poschodie, č. dv. 23
ODD. ŠKOLSTVA A SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI
RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH
vedúci oddelenia
klapka č. 300
prízemie, č. dv. P8
REFERÁT SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI
Mgr. Matej Čajkovič
referent sociálnej starostlivosti
klapka č. 303
prízemie, č. dv. P9
Mgr. Jana Jurikovičová
referent sociálnej starostlivosti
klapka č. 304
prízemie, č. dv. P9
PhDr. Viera Kompasová
terénny sociálny pracovník
klapka č. 307
prízemie, č. dv. P9
Mgr. Adriana Záhradníková
referent sociálnej starostlivosti
klapka č. 308
prízemie, č. dv. P6
Mgr. Lucia Nagyová
referent sociálnej starostlivosti
klapka č. 302
prízemie, č. dv. P6
ŠKOLSKÝ ÚRAD
PaedDr. Erik Špaňo
metodik školského úradu
klapka č. 306
2. poschodie, č. dv. 21a
Viera Tóthová
referent školského úradu
klapka č. 305
2. poschodie, č. dv. 21a
MAJETKOVÉ ODDELENIE
Ing. Silvia Ruppertová
vedúca oddelenia
klapka č. 230
1. poschodie, č. dv. 14
REFERÁT SPRÁVY MAJETKU
Viliam Slimák
vedúci referátu
klapka č. 109
1. poschodie, č. dv. 15
Martin Radoský
referent civilnej ochrany a registratúry
klapka č. 210
1. poschodie, č. dv. 9
Daniela Snopeková
referent správy majetku
klapka č. 208
1. poschodie, č. dv. 6
Mgr. Silvia Šindlerová
referent správy majetku
klapka č. 209
1. poschodie, č. dv. 10
Dana Švorcová
referent správy majetku
klapka č. 206
1. poschodie, č. dv. 10
Ing. Štefan Tančár
referent údržby majetku
klapka č. 402
1. poschodie, č. dv. 9
REFERÁT EVIDENCIE MAJETKU
Mgr. Mária Čermáková
referent účtovania majetku (mesto)
klapka č. 613
1. poschodie, č. dv. 11
Ing. Hana Belešová
referent účtovania majetku (školy)
klapka č. 614
1. poschodie, č. dv. 11
REFERÁT VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Mgr. Vlasta Cholujová
referent verejného obstarávania a projektového riadenia
klapka č. 117
1. poschodie, č. dv. 6
ORGANIZAČNÉ ODDELENIE
Mgr. Renata Gottschallová
vedúca oddelenia
klapka č. 200
1. poschodie, č. dv. 3
PRÁVNY REFERÁT
Mgr. Katarína Bálintová
referent právnik
klapka č. 202
1. poschodie, č. dv. 5
Mgr. Vladimíra Geregová
referent právnik
klapka č. 204
1. poschodie, č. dv. 4

referent právnik
klapka č. 201
1. poschodie, č. dv. 3
KLIENTSKE CENTRUM
Alena Čaputová
referent klientskeho centra
klapka č. 114
prízemie, č. dv. P15
Mgr. Margita Somorovská
referent overovania
klapka č. 126
prízemie, č. dv. P15
Anna Mihaľová
referent matriky
klapka č. 133
prízemie, č. dv. P20
Miriam Poizlová
referent klientskeho centra
klapka č. 113
prízemie, č. dv. P15
Martina Strezenická
referent matriky
klapka č. 133
prízemie, č. dv. P20
Barbora Krasulová
referent evidencie obyvateľstva
klapka č. 131
prízemie, č. dv. P19
FINANČNÉ ODDELENIE
Ing. Alena Gusejnova
vedúca oddelenia
klapka č. 600
2. poschodie, č. dv. 25
REFERÁT EKONOMIKY A ÚČTOVNÍCTVA
Ing. Jana Václavová
vedúca referátu
klapka č. 603
2. poschodie, č. dv. 24
Anna Acsaiová
referent finančného účtovania
klapka č. 611
2. poschodie, č. dv. 21b
Janka Kráľovičová
referent účtovania, ZK a pokladne
klapka č. 631
prízemie
Henrieta Hauptvoglová
referent finančného účtovania
klapka č. 603
2. poschodie, č. dv. 24
Drahoslava Pátková
referent účtovania a rozpočtu pre školstvo
klapka č. 604
2. poschodie, č. dv. 21b
Soňa Sandtnerová
referent pokladne
klapka č. 606
prízemie
REFERÁT MIESTNYCH DANÍ
Ing. Barbora Žemličková
vedúca referátu
klapka č. 608
2. poschodie, č. dv. 27
Ing. Linda Balejíková
referent správy miestnych daní
klapka č. 612
2. poschodie, č. dv. 27
JUDr. Jana Kľúčiková
referent exekúcií
klapka č. 610
3. poschodie, č. dv. 59
Viera Noskovičová
referent poplatkov za odpad FO a chaty
klapka č. 602
2. poschodie, č. dv. 28
Ing. Michaela Šuteríková
referent poplatkov za odpad FO a PO
klapka č. 601
2. poschodie, č. dv. 28
Silvia Vitálošová
referent správy dane z nehnuteľností a dane za psa
klapka č. 607
2. poschodie, č. dv. 27
ODD. VÝSTAVBY A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Ing. Ján Záchenský
vedúci oddelenia
klapka č. 500
2. poschodie, č. dv. 30a
REFERÁT VÝSTAVBY A REALIZÁCIE
Ing. Gabriela Repová
referent ŠFRB a projektového riadenia
klapka č. 118
2. poschodie, č. dv. 34b
Silvia Nestarcová
referent výstavby
klapka č. 403
2. poschodie, č. dv. 30
Ing. Igor Vavrovič
referent výstavby
klapka č. 401
2. poschodie, č. dv. 34a
Michal Talapka
referent výstavby
klapka č. 400
2. poschodie, č. dv. 34a
REFERÁT ŽIV. PROSTREDIA, KOMUNÁLNYCH SLUŽIEB A DOPRAVY
Ing. Oľga Moťovská
vedúca referátu
klapka č. 502
2. poschodie, č. dv. 36
Ing. Viera Ježíková
referent životného prostredia
klapka č. 503
2. poschodie, č. dv. 35
Mgr. Jana Guštafiková
referent životného prostredia
klapka č. 505
2. poschodie, č. dv. 33
Mgr. Silvia Nestarcová
referent životného prostredia
klapka č. 504
2. poschodie, č. dv. 30
Ing. Tomáš Buzgo
referent dopravy
klapka č. 501
2. poschodie, č. dv. 33
ODD. PROPAGÁCIE, KOMUNIKÁCIE A IT

vedúci oddelenia
klapka č. 130
2. poschodie, č. dv. 20c
REF. PROPAGÁCIE A MARKETINGU
Mgr. Nina Bednáriková
referent mestského časopisu
klapka č. 122
2. poschodie, č. dv. 20a
Zlatica Hágerová
referent organizácie podujatí
klapka č. 205
2. poschodie, č. dv. 20b
Mgr. Daniela Malíková
referent audio-vizuálnych prostriedkov
klapka č. 132
2. poschodie, č. dv. 20b
Mgr. Peter Vlasák
referent propagácie
klapka č. 106
2. poschodie, č. dv. 20a
Ing. arch. Irena Dorotjaková
referent komunikácie
klapka č. 127
2. poschodie, č. dv. 20b
REFERÁT IT
Ing. Matej Sandtner
vedúci referátu
klapka č. 116
2. poschodie, č. dv. 39
Alexander Pravda
referent správy IT
klapka č. 115
2. poschodie, č. dv. 39
Peter Šafr
referent správy IT
klapka č. 108
2. poschodie, č. dv. 38

ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Ing. Anna Taškárová, PhD.
hlavný kontrolór mesta
klapka č. 105
1. poschodie, č. dv. 7
Mgr. Róbert Reichbauer
referent kontroly
klapka č. 105
1. poschodie, č. dv. 7

Poznámka: maximálna veľkosť prílohy e-mailu je 20 MB