Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Výberové konanie - Referent údržby majetku mesta
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub náletového krovia
•  Oznámenie - Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 5 ks drevín
•  Oznámenie - Správa o hodnotení „Stratégie rozvoja zdravotnej starostlivosti 2022-2026“
•  Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - Retail box Pezinok (komunikácie)
•  Oznámenie - Pokračovanie ťažby tehliarskych hlín na ložisku Pezinok
•  Oznámenie - Zmeny a doplnky ÚPN - Svätý Jur č. 9/2021
•  Oznámenie - Zariadenia na zneškodňovanie odpadov biodegradáciou
•  Oznámenie - O začatí stavebného konania, Modernizácia športovej infraštruktúry v Pezinku
•  Štatistické zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach
•  Rozhodnutie - Rekonštrukcia plynovodov Pezinok, Za hradbami 2
•  Rozhodnutie - Rekonštrukcia plynovodov Pezinok, Za hradbami 1
•  Obchodná verejná súťaž - Prenájom pozemkov na umiestnenie kolotočov - Vinobranie
•  Rozhodnutie - Čerpacia stanica pohonných hmôt, Viničianska cesta

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3971 oznamov:

•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 29. 06. 2022 27. 06. 2022 - 29. 06. 2022
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 27. 06. 2022 23. 06. 2022 - 27. 06. 2022
•  Oznámenie o dražbe - Rekreačná chata na Slnečnom údolí 17. 06. 2022 - 02. 07. 2022
•  Poplatok za rozvoj a jeho použitie v roku 2021 15. 06. 2022 - 30. 06. 2022
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 23. 06. 2022 15. 06. 2022 - 23. 06. 2022
•  Výberové konanie - Referent útvaru hlavného kontrolóra 15. 06. 2022 - 30. 06. 2022
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník (2 pracovné miesta) 14. 06. 2022 - 27. 06. 2022
•  Oznámenie - O opakovanej dražbe 09. 06. 2022 - 24. 06. 2022
•  Oznámenie - zmena zastrešenia bytového domu ul. Muškátová 17, Pezinok 09. 06. 2022 - 24. 06. 2022
•  Zámer prenajať formou z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemky 07. 06. 2022 - 22. 06. 2022
•  Zámer previesť formou z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok 07. 06. 2022 - 22. 06. 2022
•  Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2021 07. 06. 2022 - 22. 06. 2022
•  Výberové konanie - Referent výstavby 06. 06. 2022 - 30. 06. 2022
•  Oznámenie o dražbe - Pozemok v Pezinku 06. 06. 2022 - 21. 06. 2022
•  Návrh VZN X/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 06. 06. 2022 - 21. 06. 2022
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022 06. 06. 2022 - 21. 06. 2022
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2022 06. 06. 2022 - 21. 06. 2022
•  Návrh VZN X/2022 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 06. 06. 2022 - 21. 06. 2022
•  Návrh VZN X/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 06. 06. 2022 - 21. 06. 2022
•  Návrh VZN X/2022 o miestnach daniach a miestnom poplatku za odpady 06. 06. 2022 - 21. 06. 2022
« Späť 1 2 3 4 5 ... 199 Ďalej »