Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 16. 12. 2019

Zverejnené od 12. 12. 2019 do 16. 12. 2019 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 16. decembra 2019 (pondelok) o 8.30 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné nám. 7, 1. posch. č. dv. 12.

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Informácie primátora
 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné poplatky
 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2019 o miestnom poplatku za rozvoj
 5. Návrh zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Pezinku
 6. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské múzeum na rok 2020
 7. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum na rok 2020
 8. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb na rok 2020
 9. Finančný plán obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. na rok 2020 - informácia
 10. Finančný plán obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. na rok 2020 - informácia
 11. Návrh Rozpočtu MESTA PEZINOK na rok 2020 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2020, 2021 a 2022 a stanovisko hlavnej kontrolórky
 12. Návrh na udelenie odmeny hlavnej kontrolórke za rok 2019
 13. Návrh na zaradenie Súkromnej základnej školy Jolly HOMESCHOOL, Kukučínova 4, Pezinok, Súkromného klubu deti pri SZŠ Jolly HOMESCHOOL, Kukučínova 4, Pezinok a Výdajnej školskej jedálne pri SZŠ Jolly HOMESCHOOL, Kukučínova 4, Pezinok do siete škôl a školských zariadení k 01.09.2020
 14. Návrh na rozšírenie predmetu činnosti príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb
 15. Voľba riaditeľa príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum
 16. Návrh zmeny v Komisii IT a SMART riešení
 17. Harmonogram práce Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Pezinku na rok 2020
 18. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu Bratislavského samosprávneho kraja
 19. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok k 30.11.2019
 20. Informácie z činnosti útvaru hlavného kontrolóra
 21. Návrh Plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na I. polrok 2020
 22. Správa o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra za rok 2019
 23. Určenie platu primátora
 24. Rôzne
 25. Interpelácie poslancovPrílohy: