Matrika

Fotografia úraduSídlo:
v budove Mestského úradu (na prízemí)
Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok

tel.:  033/6901 012
e-mail:  matrika@msupezinok.sk
 martina.strezenicka@msupezinok.sk
 anna.mihalova@msupezinok.sk

 

Úradné hodiny:

pondelok: 8.00 - 11.30      12.30 - 16.00 h
utorok: neúradný deň
streda: 8.00 - 11.30      12.30 - 17.00 h
štvrtok: neúradný deň
piatok: 8.00 - 12.00 hod.

 
Matrika vykonáva najmä nasledovú činnosť:
 • vedie knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí
 • vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi
 • vydáva výpisy z matričných kníh a iné potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike
 • vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv
 • plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a nastalých zmenách o osobnom stave príslušným orgánom podľa osobitných predpisov
 • plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva na základe dokladov predložených snúbencami, pripravuje vykonanie obradu uzavretia manželstva pred matričným úradom
 • povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo na ktoromkoľvek inom mieste
 • zabezpečuje prípravu a realizáciu občianskych obradov v meste (pohreby, sobáše, uvítania do života) v zmysle platných zákonov a interných predpisov mesta

Ako vybaviť na matrike:
 1. sobáš
 2. vítanie detí do života
 3. žiadosť o uzavretie manželstva
 4. vystavenie matričného dokladu na použitie v SR
 5. vystavenie matričného dokladu pre použitie v cudzine
 6. vystavenie potrvrdenia k uzavretiu manželstva v cudzine
 7. úmrtie v rodine
 8. zápis do osobitnej matriky
 9. oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva
 10. určenie otcovstva
 11. osvedčovanie podpisov
 12. osvedčovanie listín

S otázkami sa môžete obrátiť na pani Martinu Strezenickú a Annu Mihaľovú, tel. č.: 033/6901 012.