Mestský podnik služieb

Mestský podnik služiebSídlo:
Trnavská 10, 902 01 Pezinok

tel.:  033/6901 805 (riaditeľ)
 033/6901 802 (bytový referát)
 033/6901 803 (cintorínske služby)
 033/6901 804 (vedúci plavárne)
e-mail:  info@mpspezinok.sk
web:  www.mpspezinok.sk


Všetky kontakty nájdete na:
www.mpspezinok.sk/sk/kontakty/

 

Mesto Pezinok na základe uznesenia MsZ č.1-212/2003 zo dňa 24.10.2003 podľa ustanovenia § 11 ods.4. písm.k,zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 21 a nasl. zákona č.303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, ako zriaďovateľ, na plnenie svojích úloh zriadil mestskú príspevkovú organizáciu s názvom: Mestský podnik služieb, p.o., so sídlom Trnavská 10, 902 01 Pezinok, s účinnosťou od 1. 1. 2004.

Mestský podnik služieb ako príspevková organizácia Mesta Pezinok je právnická osoba,ktorá má právnu subjektivitu a člení sa na jednotlivé organizačné zložky bez právnej subjektivity, a to:

  • Stredisko správy služieb a správy bytov
  • Stredisko správy športových zariadení


Základné poslanie Mestského podniku služieb:

  1. Správa bytového a nebytového fondu.
  2. Prevádzkovanie športových zariadení.
  3. Správa a údržba zvereného majetku.


S cieľom zabezpečiť aj iné potreby obyvateľov Mesta Pezinok môže Mestský podnik služieb vyvíjať aj iné obchodné aktivity a služby. Ich ohraničenie je dané všeobecne záväznými právnymi predpismi a vymedzením predmetu činnosti,a ďaľších konkrétnych pokynov a rozhodnutí zriaďovateľa.


Spravované strediská: