Podané projekty

PODPORENÉ PROJEKTY V ROKU 2017:

 • Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry
  Rozpočet: 57 381,98 €
  Žiadaná suma: 49 764,10 €
  Schválená suma: 30 000,00 €
  Poskytovateľ: SFZ
  Termín podania žiadosti: marec
 • Telocvičňa na ZŠ Kupeckého 2017
  Rozpočet: 52 511,16 €
  Žiadaná suma: 45 881,15 €
  Schválená suma: 40 000,00 €
  Poskytovateľ: MŠVVaŠ SR
  Termín podania žiadosti: september
 • Pozor! Zebra na ceste - prechod pre chodcov
  Rozpočet: 15 778,41 €
  Žiadaná suma: 5 000,00 €
  Schválená suma: 5 000,00 €
  Poskytovateľ: ČSOB nadácia
  Termín podania žiadosti: október
 • Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbach
  Rozpočet: 721 509,23 €
  Žiadaná suma: 685 433,77 €
  Schválená suma: 685 433,77 €
  Poskytovateľ: MPaRV SR
  Termín podania žiadosti: december


NEPODPORENÉ PROJEKTY V ROKU 2017:

 • Obnova živého šachového ihriska
  Rozpočet: 1 300,00 €
  Dotácia: 1 300,00 €
  Poskytovateľ: Tesco
  Termín podania žiadosti: január
 • Likvidácia nelegálnych skládok v meste Pezinok – lokalita Glejovka
  Rozpočet: 32 759,90 €
  Žiadaná suma: 31 121,00 €
  Poskytovateľ: Envirofond
  Termín podania žiadosti: február
 • ZŠ Fándlyho, Pezinok – modernizácia – okien, zateplenie fasády, strecha
  Rozpočet: 598 145,98 €
  Žiadaná suma: 200 000,00 €
  Poskytovateľ: Envirofond
  Termín podania žiadosti: marec
 • Dobudovanie  kamerového systému – Sever  3. etapa
  Rozpočet: 19 999,56 €
  Žiadaná suma: 15 999,65 €
  Poskytovateľ: MV SR
  Termín podania žiadosti: máj
 • Nákup exteriérových hracích prvkov
  Rozpočet: 21 000,00 €
  Žiadaná suma: 20 000,00 €
  Poskytovateľ: BSK
  Termín podania žiadosti: jún
 • Oddychové ležadlá v parku
  Rozpočet: 6 000,00 €
  Žiadaná suma: 6 000,00 €
  Poskytovateľ: Nadácia COOP Jednota
  Termín podania žiadosti: júl
 • Obnova živého šachového ihriska
  Rozpočet: 6 000,00 €
  Žiadaná suma: 6 000,00 €
  Poskytovateľ: Nadácia COOP Jednota
  Termín podania žiadosti: júl
 • Výstavba autobusových zastávok pri nákupnej zóne
  Rozpočet: 6 000,00 €
  Žiadaná suma: 6 000,00 €
  Poskytovateľ: Nadácia COOP Jednota
  Termín podania žiadosti: júl
 • Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne v ZŠ Na bielenisku - ŽoNFP
  Rozpočet: 31 373,00 €
  Žiadaná suma: 16 376,58 €
  Poskytovateľ: MŠVVaŠ SR
  Termín podania žiadosti: september
 • Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Kupeckého - ŽoNFP
  Rozpočet: 90 780,00 €
  Žiadaná suma: 57 855,00 €
  Poskytovateľ: MŠVVaŠ SR
  Termín podania žiadosti: september
 • Nálepky pre seniorov - znižovanie kriminality
  Rozpočet: 1 920,00 €
  Žiadaná suma: 1 824,00 €
  Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra SR
  Termín podania žiadosti: november
 • Meštiansky dom na Holubyho ul. 22 v Pezinku – dvorná fasáda západného krídla a prejazd
  Rozpočet: 41 562,00 €
  Žiadaná suma: 39 483,00 €
  Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra SR
  Termín podania žiadosti: november
 • Rozšírenie a modernizácia kamerového systému v Pezinku
  Rozpočet: 49 919,87 €
  Žiadaná suma: 39 935,90 €
  Poskytovateľ: Rada vlády SR
  Termín podania žiadosti: december
 • Obnova kultúrnej pamiatky - rodný dom J. Kupeckého
  Rozpočet: 31 600,00 €
  Žiadaná suma: 30 020,00 €
  Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra SR
  Termín podania žiadosti: december
 • Pezinok na starých pohľadniciach
  Rozpočet: 12 000,00 €
  Žiadaná suma: 6 000,00 €
  Poskytovateľ: BSK
  Termín podania žiadosti: december

 

PODPORENÉ PROJEKTY V ROKU 2016:

 • Ján Kupecký – Život a dielo
  Rozpočet: 11 004,99 €
  Dotácia: 5 000,00 €
  Poskytovateľ: BSK
  Termín podania žiadosti: január
 • Základná škola, Na bielenisku 2, Pezinok - elektrické rozvody v telocvični
  Rozpočet: 20 850,00 €
  Dotácia: 16 000,00 €
  Poskytovateľ: MŠVVaŠ SR
  Termín podania žiadosti: marec
 • Základná škola s materskou školou Orešie 3, Pezinok - vybavenie telocvične náradím
  Rozpočet: 2 200,02 €
  Dotácia: 2 000,00 €
  Poskytovateľ: MŠVVaŠ SR
  Termín podania žiadosti: marec
 • Revitalizácia ihriska – denné centrum Cajla
  Rozpočet: 7 000,00 €
  Dotácia:  7 000,00 €
  Poskytovateľ: Nadácia SPP
  Termín podania žiadosti: august
 • Mlčky a krátko – Richard Réti
  Rozpočet: 3 000,00 €
  Dotácia: 3 000,00 €
  Poskytovateľ: Nadácia SPP
  Termín podania žiadosti: august


NEPODPORENÉ PROJEKTY V ROKU 2016:

 • Obnova hradieb v Pezinku
  Rozpočet: 12 200,00 €
  Dotácia: 0,00 €
  Poskytovateľ: Nadácia SLSP
  Termín podania žiadosti: apríl
 • Likvidácia nelegálnych skládok v meste Pezinok
  Rozpočet: 32 760,00 €
  Dotácia: 0,00 €
  Poskytovateľ: Envirofond
  Termín podania žiadosti: júl
 • Nálepky pre seniorov – znižovanie kriminality
  Rozpočet: 1 920,00 €
  Dotácia: 0,00 €
  Poskytovateľ: MV SR
  Termín podania žiadosti: júl
 • Obnova objektu Mestský dom Pezinok – obnova severnej fasády s pavlačou
  Rozpočet: 50 000,00 €
  Dotácia: 0,00 €
  Poskytovateľ: MK SR
  Termín podania žiadosti: december

 

ROK 2015

 • Likvidácia čiernych skládok v Meste Pezinok
  Zdroj financovania: Environmentálny fond
  Výška žiadaného príspevku: 31 000,40 EUR
  Spolufinancovanie mestom: 1 631 EUR
  Termín podania žiadosti: jún 2015
 • Prístavba – MŠ gen. Pekníka 2, Pezinok
  Zdroj financovania: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  Výška žiadaného príspevku: 100 000 EUR
  Termín podania žiadosti: júl 2015
 • Rozšírenie kamerového systému – 3.etapa Sídlisko Sever
  Zdroj financovania: Ministerstvo vnútra SR
  Výška žiadaného príspevku: 15 999,65 EUR
  Spolufinancovanie mestom: 3 999,91 EUR
  Termín podania žiadosti: august 2015
 • Zvyšovanie energetickej účinnosti ZŠ Fándlyho v Pezinku
  Zdroj financovania: Environmentálny fond
  Výška žiadaného príspevku: 200 000 EUR
  Spolufinancovanie mestom: 155 972,53 EUR
  Termín podania žiadosti: október 2015
 • Modernizácia MŠ  Svätoplukova – výmena okien, zateplenie fasády a oprava strechy
  Zdroj financovania: Environmentálny fond
  Výška žiadaného príspevku: 200 000 EUR
  Spolufinancovanie mestom: 213 819,97 EUR
  Termín podania žiadosti: október 2015
 • Obnova objektu Mestský dom Pezinok (Holubyho 22)
  Zdroj financovania: Ministerstvo kultúry  SR
  Výška žiadaného príspevku: 22 087 EUR
  Spolufinancovanie mestom: 1 163 EUR
  Termín podania žiadosti: november 2015