Všeobecne záväzné nariadenia

Kategória:

Zobrazených je 6 nariadení:

 • VZN č. 4/2021

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Pezinok

 • VZN č. 1/2021

  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

 • VZN č. 11/2016

  ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Pezinok

 • VZN č. 07/2016

  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

 • VZN č. 15/2012

  o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

 • VZN č. 9/2009

  o riešení krízovej situácie v zásobovaní vodou na území mesta Pezinok