Mestské zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo je najvyšším orgánom samosprávy Pezinka. V tomto volebnom období ho tvorí 25 poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na 4 roky.
Zasadnutia MsZ sú verejné. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o najdôležitejších otázkach života mesta, najmä:
  • určuje zásady hospodárenia s majetkom mesta
  • schvaľuje rozpočet mesta
  • schvaľuje územný plán mesta a koncepcie jeho rozvoja
  • rozhoduje o miestnych daniach a poplatkoch
  • uznáša sa na všeobecne záväzných nariadeniach, ktoré majú charakter mestkých zákonov a rieši nimi základné otázky života v meste
  • zriaďuje mestské podniky a zakladá mestské spoločnosti
  • zriaďuje orgány potrebné pre samosprávu mesta /komisie MsZ a pod./
  • udeľuje čestné občianstvo, vyznamenania a ceny

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku: