Agenda sociálnej starostlivosti

 • Posudková činnosť v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách

  Mesto Pezinok v rozsahu svojej pôsobnosti stanovenej zákonom posudzuje občanov, ktorí požiadajú o nasledovné sociálne služby:

  1. zariadenie pre seniorov (ZpS)
  2. zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS)
  3. denný stacionár
  4. opatrovateľská služba (OS)

   

Referent sociálnej starostlivosti poskytuje základné sociálne poradenstvo, vykonáva sociálne šetrenie, vypracúva  posudok o odkázanosti na sociálnu službu a následne rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Občan, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnych služieb a má trvalý pobyt v meste Pezinok, získa potrebné informácie osobne, telefonicky alebo elektronicky.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu aj s potvrdeným tlačivom Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu doručte osobne do podateľne na MsÚ Pezinok, alebo zašlete poštou na adresu MsÚ Pezinok, odd. školstva a sociálnej starostlivosti, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok.

Mesto Pezinok prostredníctvom oddelenia sociálnej starostlivosti poskytuje pomoc obyvateľom v náhlej alebo hmotnej núdzi a v nepriaznivých životných situáciách prostredníctvom sociálnej práce. Sociálny pracovník poskytuje základné sociálne poradenstvo, pomáha pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a pri riešení krízových a nepriaznivých životných situácií. Ďalej vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletých a zanedbávania povinnej školskej dochádzky, spracúva agendu o finančnej výpomoci občanom v náhlej alebo hmotnej núdzi, vykonáva šetrenie pomerov v rodinách a domácnostiach za účelom vypracovania správ o povesti, zabezpečuje úkony potrebné k vybaveniu pohrebu občanom bez rodiny a majetku a vykonáva opatrenia podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

 • výkon štátnej správy v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletých a zanedbávania povinnej školskej dochádzky
 • výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • terénna sociálna práca s marginalizovanou skupinou v segregovanej lokalite
 • výkonom osobitného príjemcu sociálnych dávok
 • neplnenie povinnej školskej dochádzky
 • dotácie školstva (strava, pomôcky)Tlačivá: