DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Mesto Pezinok plánuje prístavbu a prestavbu materskej Å¡koly na Cajlanskej ulici, ktorá je elokovaným pracoviskom MÅ  gen. Pekníka. V súčasnom objekte pribudnú Å¡tyri nové bezbariérové triedy a kapacita materskej Å¡koly sa tak navýši z pôvodných 62 na 132 miest.   Samospráva podala žiadosÅ¥ na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR o nenávratný finančný  príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu. Požadovaná výška príspevku predstavuje 2 370 499 €, pričom celkový rozpočet projektu je 3 358 701 € s DPH.  O pridelení financií sa bude rozhodovaÅ¥ v najbližších mesiacoch.   Práce na prestavbe materskej Å¡koly by mali začaÅ¥  na jeseň tohto roka, v závislosti od schválenej dotácie. V rekonÅ¡truovanej časti vznikne na prízemí nová jedáleň a kuchyňa, ktorá bude variÅ¥ aj pre MÅ  Vajanského. Na poschodí budú ponechané dve triedy. V navrhovanej prístavbe budú vybudované Å¡tyri nové triedy so sociálnymi zariadeniami, vstupné foyer s pobytovým schodiskom a zázemie. SúčasÅ¥ou projektu bude aj materiálno - technické vybavenie nových tried, Å¡atní, sociálnych zariadení a kancelárie.   Materskú Å¡kolu budú môcÅ¥ navÅ¡tevovaÅ¥ osoby so zdravotným postihnutím, keďže nové triedy budú bezbariérové, s priamym východom na exteriérovú terasu a v budove bude aj výťah. Å kola bude využívaÅ¥ odborných zamestnancov podľa potrieb detí – Å¡peciálny pedagóg, logopéd. Revitalizáciou prejde aj areál materskej Å¡koly. Jeho súčasÅ¥ou budú spevnené plochy, bezbariérové úpravy a nová zeleň.  V Å¡kole sa prístavbou vytvoria priestory nové vzdelávacie a pohybové aktivity. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je v súčasnosti 6 materských Å¡kôl a jedna základná Å¡kola s MÅ . V Pezinku sa nachádza aj súkromná materská Å¡kola a súkromné detské opatrovateľské centrá. Aktuálne kapacity vÅ¡ak stále nedokážu zabezpečiÅ¥ plnohodnotnú predÅ¡kolskú prípravu pre vÅ¡etkých žiadateľov. Na základe existujúcej Å¡kolskej infraÅ¡truktúry a jej Å¡tandardov v meste sa ukázalo ako najefektívnejÅ¡ie rieÅ¡enie rozšíriÅ¥ kapacity elokovaného pracoviska Cajlanská 7 materskej Å¡koly gen. Pekníka 2 v Pezinku. ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Mesto Pezinok plánuje prístavbu a prestavbu materskej Å¡koly na Cajlanskej ulici, ktorá je elokovaným pracoviskom MÅ  gen. Pekníka. V súčasnom objekte pribudnú Å¡tyri nové bezbariérové triedy a kapacita materskej Å¡koly sa tak navýši z pôvodných 62 na 132 miest.   Samospráva podala žiadosÅ¥ na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR o nenávratný finančný  príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu. Požadovaná výška príspevku predstavuje 2 370 499 €, pričom celkový rozpočet projektu je 3 358 701 € s DPH.  O pridelení financií sa bude rozhodovaÅ¥ v najbližších mesiacoch.   Práce na prestavbe materskej Å¡koly by mali začaÅ¥  na jeseň tohto roka, v závislosti od schválenej dotácie. V rekonÅ¡truovanej časti vznikne na prízemí nová jedáleň a kuchyňa, ktorá bude variÅ¥ aj pre MÅ  Vajanského. Na poschodí budú ponechané dve triedy. V navrhovanej prístavbe budú vybudované Å¡tyri nové triedy so sociálnymi zariadeniami, vstupné foyer s pobytovým schodiskom a zázemie. SúčasÅ¥ou projektu bude aj materiálno - technické vybavenie nových tried, Å¡atní, sociálnych zariadení a kancelárie.   Materskú Å¡kolu budú môcÅ¥ navÅ¡tevovaÅ¥ osoby so zdravotným postihnutím, keďže nové triedy budú bezbariérové, s priamym východom na exteriérovú terasu a v budove bude aj výťah. Å kola bude využívaÅ¥ odborných zamestnancov podľa potrieb detí – Å¡peciálny pedagóg, logopéd. Revitalizáciou prejde aj areál materskej Å¡koly. Jeho súčasÅ¥ou budú spevnené plochy, bezbariérové úpravy a nová zeleň.  V Å¡kole sa prístavbou vytvoria priestory nové vzdelávacie a pohybové aktivity. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je v súčasnosti 6 materských Å¡kôl a jedna základná Å¡kola s MÅ . V Pezinku sa nachádza aj súkromná materská Å¡kola a súkromné detské opatrovateľské centrá. Aktuálne kapacity vÅ¡ak stále nedokážu zabezpečiÅ¥ plnohodnotnú predÅ¡kolskú prípravu pre vÅ¡etkých žiadateľov. Na základe existujúcej Å¡kolskej infraÅ¡truktúry a jej Å¡tandardov v meste sa ukázalo ako najefektívnejÅ¡ie rieÅ¡enie rozšíriÅ¥ kapacity elokovaného pracoviska Cajlanská 7 materskej Å¡koly gen. Pekníka 2 v Pezinku. ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Prístavba MŠ Cajlanská

Táto informácia bola publikovaná od 23. 06. 2022 do 30. 06. 2022

Mesto Pezinok plánuje prístavbu a prestavbu materskej školy na Cajlanskej ulici, ktorá je elokovaným pracoviskom MŠ gen. Pekníka. V súčasnom objekte pribudnú štyri nové bezbariérové triedy a kapacita materskej školy sa tak navýši z pôvodných 62 na 132 miest.

 

Samospráva podala žiadosť na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR o nenávratný finančný  príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu. Požadovaná výška príspevku predstavuje 2 370 499 €, pričom celkový rozpočet projektu je 3 358 701 € s DPH.  O pridelení financií sa bude rozhodovať v najbližších mesiacoch.

 

Práce na prestavbe materskej školy by mali začať  na jeseň tohto roka, v závislosti od schválenej dotácie. V rekonštruovanej časti vznikne na prízemí nová jedáleň a kuchyňa, ktorá bude variť aj pre MŠ Vajanského. Na poschodí budú ponechané dve triedy. V navrhovanej prístavbe budú vybudované štyri nové triedy so sociálnymi zariadeniami, vstupné foyer s pobytovým schodiskom a zázemie. Súčasťou projektu bude aj materiálno - technické vybavenie nových tried, šatní, sociálnych zariadení a kancelárie.

 

Materskú školu budú môcť navštevovať osoby so zdravotným postihnutím, keďže nové triedy budú bezbariérové, s priamym východom na exteriérovú terasu a v budove bude aj výťah. Škola bude využívať odborných zamestnancov podľa potrieb detí – špeciálny pedagóg, logopéd.

Revitalizáciou prejde aj areál materskej školy. Jeho súčasťou budú spevnené plochy, bezbariérové úpravy a nová zeleň.  V škole sa prístavbou vytvoria priestory nové vzdelávacie a pohybové aktivity.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je v súčasnosti 6 materských škôl a jedna základná škola s MŠ. V Pezinku sa nachádza aj súkromná materská škola a súkromné detské opatrovateľské centrá. Aktuálne kapacity však stále nedokážu zabezpečiť plnohodnotnú predškolskú prípravu pre všetkých žiadateľov. Na základe existujúcej školskej infraštruktúry a jej štandardov v meste sa ukázalo ako najefektívnejšie riešenie rozšíriť kapacity elokovaného pracoviska Cajlanská 7 materskej školy gen. Pekníka 2 v Pezinku.