DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Projekty v oblastiach životného prostredia, turizmu a environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (EVVO) budú podporované aj v roku 2022. Požiadajte o príspevok zo župnej dotačnej schémy. Výzva Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka na rok 2022, ktorá bola zverejnená koncom novembra 2021, už druhý rok podporuje projekty v troch oblastiach podpory – Å¾ivotné prostredie, turizmus a EVVO. Na podporu týchto oblastí pôjde v roku 2022 z dotačnej schémy až 700 000 eur. Výzva Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka reaguje na aktuálne výzvy územia vyplývajúce zo zmeny klímy ako aj na potreby udržateľného rozvoja. Žiadosti o dotácie sme nedávno odbyrokratizovali, prebiehajú elektronicky. Je ich nutné podaÅ¥ do 17. januára 2022. Podporované oblasti sú: Životné prostredie Za jednu z najvýznamnejších aktuálnych výziev považuje Bratislavský samosprávny kraj zmenu klímy a reakciu na jej dopady. Za kľúčový považuje proces prispôsobovania sa dopadom zmeny klímy v sídelnom prostredí (v mestách a obciach kraja), kde dôsledky zmeny klímy budú maÅ¥ priamy dopad na ich sociálny, ekonomický a environmentálny systém, vzhľadom k urbanizácii prostredia, vysokej hustote obyvateľstva, či výskytu zraniteľných skupín obyvateľstva. Vzhľadom na tieto dôvody je Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka na rok 2022 zameraná aj na realizáciu adaptačných opatrení na negatívne dôsledky zmeny klímy, a to konkrétne prostredníctvom podpory budovania prvkov zelenej a modrej infraÅ¡truktúry v mestách a obciach. O dotáciu v oblasti životného prostredia môžu požiadaÅ¥ obce, mestá a mestské časti a nimi zriadené organizácie. Výška žiadanej dotácie je od 5 000 € do 15 000 €. Turizmus OblasÅ¥ podpory turizmus sa zameriava na udržateľný rozvoj územia Bratislavského kraja. Prírodné bohatstvo je jedným z faktorov, determinujúcich atraktívnosÅ¥ regiónu z pohľadu cestovného ruchu. Preto sa výzva na rok 2022 zameriava na budovanie infraÅ¡truktúry vodného turizmu a cykloturizmu. Tieto kľúčové oblasti v rámci rozvoja turizmu vytvárajú vhodný predpoklad na zatraktívnenie destinácie pre návÅ¡tevníkov a zároveň̌ sú v súlade s trendom trvalo udržateľného turizmu, ktorý reÅ¡pektuje ochranu prírodného a kultúrneho bohatstva lokálnych oblastí. Turizmus je otvorený pre projekty miest a obcí, mimovládne organizácie, ako aj súkromný sektor. ŽiadosÅ¥ sa môže pohybovaÅ¥ vo výške od 5 000 € do 15 000 â‚¬.   EVVO Poslednou oblasÅ¥ou podpory je environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta, ktorá má za cieľ podporovaÅ¥ a zvyÅ¡ovaÅ¥ environmentálne povedomie verejnosti o dôležitosti ochrany životného prostredia prostredníctvom environmentálnych výchovno-vzdelávacích aktivít, konkrétne prostredníctvom realizovania prírodných záhrad v areáloch Å¡kôl. Prírodné záhrady slúžia ako exteriérové učebne pre deti, a zároveň podporujú biodiverzitu v sídelnom prostredí. V rámci podpory EVVO sú oprávnené o dotáciu žiadaÅ¥ materské a základné Å¡koly, pričom výška žiadanej dotácie je od 1 000 € do 4 000 €. Kompletné informácie k výzve nájdete tu: https://bratislavskykraj.sk/wp-content/uploads/2021/11/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacii-z-brds-na-podporu-zparv-na-rok-2022.pdf   ZDROJ: BSK ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Projekty v oblastiach životného prostredia, turizmu a environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (EVVO) budú podporované aj v roku 2022. Požiadajte o príspevok zo župnej dotačnej schémy. Výzva Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka na rok 2022, ktorá bola zverejnená koncom novembra 2021, už druhý rok podporuje projekty v troch oblastiach podpory – Å¾ivotné prostredie, turizmus a EVVO. Na podporu týchto oblastí pôjde v roku 2022 z dotačnej schémy až 700 000 eur. Výzva Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka reaguje na aktuálne výzvy územia vyplývajúce zo zmeny klímy ako aj na potreby udržateľného rozvoja. Žiadosti o dotácie sme nedávno odbyrokratizovali, prebiehajú elektronicky. Je ich nutné podaÅ¥ do 17. januára 2022. Podporované oblasti sú: Životné prostredie Za jednu z najvýznamnejších aktuálnych výziev považuje Bratislavský samosprávny kraj zmenu klímy a reakciu na jej dopady. Za kľúčový považuje proces prispôsobovania sa dopadom zmeny klímy v sídelnom prostredí (v mestách a obciach kraja), kde dôsledky zmeny klímy budú maÅ¥ priamy dopad na ich sociálny, ekonomický a environmentálny systém, vzhľadom k urbanizácii prostredia, vysokej hustote obyvateľstva, či výskytu zraniteľných skupín obyvateľstva. Vzhľadom na tieto dôvody je Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka na rok 2022 zameraná aj na realizáciu adaptačných opatrení na negatívne dôsledky zmeny klímy, a to konkrétne prostredníctvom podpory budovania prvkov zelenej a modrej infraÅ¡truktúry v mestách a obciach. O dotáciu v oblasti životného prostredia môžu požiadaÅ¥ obce, mestá a mestské časti a nimi zriadené organizácie. Výška žiadanej dotácie je od 5 000 € do 15 000 €. Turizmus OblasÅ¥ podpory turizmus sa zameriava na udržateľný rozvoj územia Bratislavského kraja. Prírodné bohatstvo je jedným z faktorov, determinujúcich atraktívnosÅ¥ regiónu z pohľadu cestovného ruchu. Preto sa výzva na rok 2022 zameriava na budovanie infraÅ¡truktúry vodného turizmu a cykloturizmu. Tieto kľúčové oblasti v rámci rozvoja turizmu vytvárajú vhodný predpoklad na zatraktívnenie destinácie pre návÅ¡tevníkov a zároveň̌ sú v súlade s trendom trvalo udržateľného turizmu, ktorý reÅ¡pektuje ochranu prírodného a kultúrneho bohatstva lokálnych oblastí. Turizmus je otvorený pre projekty miest a obcí, mimovládne organizácie, ako aj súkromný sektor. ŽiadosÅ¥ sa môže pohybovaÅ¥ vo výške od 5 000 € do 15 000 â‚¬.   EVVO Poslednou oblasÅ¥ou podpory je environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta, ktorá má za cieľ podporovaÅ¥ a zvyÅ¡ovaÅ¥ environmentálne povedomie verejnosti o dôležitosti ochrany životného prostredia prostredníctvom environmentálnych výchovno-vzdelávacích aktivít, konkrétne prostredníctvom realizovania prírodných záhrad v areáloch Å¡kôl. Prírodné záhrady slúžia ako exteriérové učebne pre deti, a zároveň podporujú biodiverzitu v sídelnom prostredí. V rámci podpory EVVO sú oprávnené o dotáciu žiadaÅ¥ materské a základné Å¡koly, pričom výška žiadanej dotácie je od 1 000 € do 4 000 €. Kompletné informácie k výzve nájdete tu: https://bratislavskykraj.sk/wp-content/uploads/2021/11/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacii-z-brds-na-podporu-zparv-na-rok-2022.pdf   ZDROJ: BSK ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


BSK podporí projekty v oblasti ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka

Táto informácia bola publikovaná od 12. 01. 2022 do 15. 01. 2022

Ilustračné foto

Projekty v oblastiach životného prostredia, turizmu a environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (EVVO) budú podporované aj v roku 2022. Požiadajte o príspevok zo župnej dotačnej schémy.

Výzva Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka na rok 2022, ktorá bola zverejnená koncom novembra 2021, už druhý rok podporuje projekty v troch oblastiach podpory – životné prostredie, turizmus a EVVO. Na podporu týchto oblastí pôjde v roku 2022 z dotačnej schémy až 700 000 eur. Výzva Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka reaguje na aktuálne výzvy územia vyplývajúce zo zmeny klímy ako aj na potreby udržateľného rozvoja.

Žiadosti o dotácie sme nedávno odbyrokratizovali, prebiehajú elektronicky. Je ich nutné podať do 17. januára 2022.

Podporované oblasti sú:

Životné prostredie

Za jednu z najvýznamnejších aktuálnych výziev považuje Bratislavský samosprávny kraj zmenu klímy a reakciu na jej dopady. Za kľúčový považuje proces prispôsobovania sa dopadom zmeny klímy v sídelnom prostredí (v mestách a obciach kraja), kde dôsledky zmeny klímy budú mať priamy dopad na ich sociálny, ekonomický a environmentálny systém, vzhľadom k urbanizácii prostredia, vysokej hustote obyvateľstva, či výskytu zraniteľných skupín obyvateľstva.

Vzhľadom na tieto dôvody je Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka na rok 2022 zameraná aj na realizáciu adaptačných opatrení na negatívne dôsledky zmeny klímy, a to konkrétne prostredníctvom podpory budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v mestách a obciach.

O dotáciu v oblasti životného prostredia môžu požiadať obce, mestá a mestské časti a nimi zriadené organizácie. Výška žiadanej dotácie je od 5 000 € do 15 000 €.

Turizmus

Oblasť podpory turizmus sa zameriava na udržateľný rozvoj územia Bratislavského kraja. Prírodné bohatstvo je jedným z faktorov, determinujúcich atraktívnosť regiónu z pohľadu cestovného ruchu. Preto sa výzva na rok 2022 zameriava na budovanie infraštruktúry vodného turizmu a cykloturizmu. Tieto kľúčové oblasti v rámci rozvoja turizmu vytvárajú vhodný predpoklad na zatraktívnenie destinácie pre návštevníkov a zároveň̌ sú v súlade s trendom trvalo udržateľného turizmu, ktorý rešpektuje ochranu prírodného a kultúrneho bohatstva lokálnych oblastí.

Turizmus je otvorený pre projekty miest a obcí, mimovládne organizácie, ako aj súkromný sektor. Žiadosť sa môže pohybovať vo výške od 5 000 € do 15 000 €.  

EVVO

Poslednou oblasťou podpory je environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta, ktorá má za cieľ podporovať a zvyšovať environmentálne povedomie verejnosti o dôležitosti ochrany životného prostredia prostredníctvom environmentálnych výchovno-vzdelávacích aktivít, konkrétne prostredníctvom realizovania prírodných záhrad v areáloch škôl. Prírodné záhrady slúžia ako exteriérové učebne pre deti, a zároveň podporujú biodiverzitu v sídelnom prostredí. V rámci podpory EVVO sú oprávnené o dotáciu žiadať materské a základné školy, pričom výška žiadanej dotácie je od 1 000 € do 4 000 €. Kompletné informácie k výzve nájdete tu: https://bratislavskykraj.sk/wp-content/uploads/2021/11/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacii-z-brds-na-podporu-zparv-na-rok-2022.pdf

 

ZDROJ: BSK