DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Pezinok každoročne oceňuje osobnosti mesta. Návrhy na ocenenia, ktoré sa udeľujú pri príležitosti výročia výsad slobodného kráľovského mesta Pezinok, môže podávaÅ¥ aj Å¡iroká verejnosÅ¥, a to do 17. mája 2021 na e-mailovú adresu ocenenia@msupezinok.sk. Jednotliví navrhovaní môžu byÅ¥ nominovaní v kategórii: Čestné občianstvo Mesta Pezinok – udeľuje sa ako najvyÅ¡Å¡ie vyznamenanie mesta Pezinok, ktoré môže mestské zastupiteľstvo udeliÅ¥: osobám, ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, za šírenie jeho dobrého mena doma a vo svete; osobám, ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi. Medaila so stužkou „Zásluhy za rozvoj mesta“ –  udeľuje sa občanom mesta Pezinok, občanom iných miest a cudzím Å¡tátnym prísluÅ¡níkom a výnimočne aj právnickým osobám, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta Pezinok a budovanie jeho demokratickej samosprávy. Cena Jozefa Ľudovíta Holubyho – táto mestská cena sa udeľuje občanom mesta, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o jeho reprezentáciu a dobré meno v oblasti vedy, vzdelávania, kultúry a Å¡portu. Cena primátora mesta Pezinok – cena je udeľovaná občanom mesta Pezinok, občanom iných miest a cudzím Å¡tátnym prísluÅ¡níkom a právnickým osobám, ktoré vo svojom odbore prispeli výnimočným spôsobom k rozvoju alebo propagácii mesta Pezinok. Cenu udeľuje primátor mesta Pezinok a nepodlieha schváleniu Mestského zastupiteľstva v Pezinku (MsZ). Návrh na udelenie ocenenia musí obsahovaÅ¥: Osobné údaje navrhovaného (meno, priezvisko, titul, povolanie, zamestnanie, Å¡tátnu prísluÅ¡nosÅ¥, kontaktnú osobu). Dôvody odporúčania na udelenie ocenenia mesta Pezinok (prípadné zhodnotenie doterajÅ¡ej činnosti, výpočet dosiahnutých úspechov, prípadne ocenení či vyznamenaní, úspechov doma i v zahraničí). Predložené návrhy na udelenie mestských ocenení posúdi odborná komisia. Následne ich predloží na prerokovanie MsZ, ktoré rozhoduje o ich udelení,  okrem udeľovania Ceny primátora Mesta Pezinok.   ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Pezinok každoročne oceňuje osobnosti mesta. Návrhy na ocenenia, ktoré sa udeľujú pri príležitosti výročia výsad slobodného kráľovského mesta Pezinok, môže podávaÅ¥ aj Å¡iroká verejnosÅ¥, a to do 17. mája 2021 na e-mailovú adresu ocenenia@msupezinok.sk. Jednotliví navrhovaní môžu byÅ¥ nominovaní v kategórii: Čestné občianstvo Mesta Pezinok – udeľuje sa ako najvyÅ¡Å¡ie vyznamenanie mesta Pezinok, ktoré môže mestské zastupiteľstvo udeliÅ¥: osobám, ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, za šírenie jeho dobrého mena doma a vo svete; osobám, ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi. Medaila so stužkou „Zásluhy za rozvoj mesta“ –  udeľuje sa občanom mesta Pezinok, občanom iných miest a cudzím Å¡tátnym prísluÅ¡níkom a výnimočne aj právnickým osobám, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta Pezinok a budovanie jeho demokratickej samosprávy. Cena Jozefa Ľudovíta Holubyho – táto mestská cena sa udeľuje občanom mesta, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o jeho reprezentáciu a dobré meno v oblasti vedy, vzdelávania, kultúry a Å¡portu. Cena primátora mesta Pezinok – cena je udeľovaná občanom mesta Pezinok, občanom iných miest a cudzím Å¡tátnym prísluÅ¡níkom a právnickým osobám, ktoré vo svojom odbore prispeli výnimočným spôsobom k rozvoju alebo propagácii mesta Pezinok. Cenu udeľuje primátor mesta Pezinok a nepodlieha schváleniu Mestského zastupiteľstva v Pezinku (MsZ). Návrh na udelenie ocenenia musí obsahovaÅ¥: Osobné údaje navrhovaného (meno, priezvisko, titul, povolanie, zamestnanie, Å¡tátnu prísluÅ¡nosÅ¥, kontaktnú osobu). Dôvody odporúčania na udelenie ocenenia mesta Pezinok (prípadné zhodnotenie doterajÅ¡ej činnosti, výpočet dosiahnutých úspechov, prípadne ocenení či vyznamenaní, úspechov doma i v zahraničí). Predložené návrhy na udelenie mestských ocenení posúdi odborná komisia. Následne ich predloží na prerokovanie MsZ, ktoré rozhoduje o ich udelení,  okrem udeľovania Ceny primátora Mesta Pezinok.   ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Prijímajú sa návrhy na mestské ocenenia

Táto informácia bola publikovaná od 15. 04. 2021 do 17. 05. 2021

Ilustračné fotoPezinok každoročne oceňuje osobnosti mesta. Návrhy na ocenenia, ktoré sa udeľujú pri príležitosti výročia výsad slobodného kráľovského mesta Pezinok, môže podávať aj široká verejnosť, a to do 17. mája 2021 na e-mailovú adresu ocenenia@msupezinok.sk.

Jednotliví navrhovaní môžu byť nominovaní v kategórii:

Čestné občianstvo Mesta Pezinok – udeľuje sa ako najvyššie vyznamenanie mesta Pezinok, ktoré môže mestské zastupiteľstvo udeliť: osobám, ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, za šírenie jeho dobrého mena doma a vo svete; osobám, ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

Medaila so stužkou „Zásluhy za rozvoj mesta“ –  udeľuje sa občanom mesta Pezinok, občanom iných miest a cudzím štátnym príslušníkom a výnimočne aj právnickým osobám, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta Pezinok a budovanie jeho demokratickej samosprávy.

Cena Jozefa Ľudovíta Holubyho – táto mestská cena sa udeľuje občanom mesta, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o jeho reprezentáciu a dobré meno v oblasti vedy, vzdelávania, kultúry a športu.

Cena primátora mesta Pezinok – cena je udeľovaná občanom mesta Pezinok, občanom iných miest a cudzím štátnym príslušníkom a právnickým osobám, ktoré vo svojom odbore prispeli výnimočným spôsobom k rozvoju alebo propagácii mesta Pezinok. Cenu udeľuje primátor mesta Pezinok a nepodlieha schváleniu Mestského zastupiteľstva v Pezinku (MsZ).

Návrh na udelenie ocenenia musí obsahovať:

  • Osobné údaje navrhovaného (meno, priezvisko, titul, povolanie, zamestnanie, štátnu príslušnosť, kontaktnú osobu).
  • Dôvody odporúčania na udelenie ocenenia mesta Pezinok (prípadné zhodnotenie doterajšej činnosti, výpočet dosiahnutých úspechov, prípadne ocenení či vyznamenaní, úspechov doma i v zahraničí).


Predložené návrhy na udelenie mestských ocenení posúdi odborná komisia. Následne ich predloží na prerokovanie MsZ, ktoré rozhoduje o ich udelení,  okrem udeľovania Ceny primátora Mesta Pezinok.