Pezinok je v rozpočtovom provizóriu

Táto informácia bola publikovaná od 28. 01. 2020 do 05. 02. 2020

Na decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva poslanci neprijali návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2019, v ktorom boli zapracované zvýšené sadzby dane z nehnuteľnosti a zvýšený poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady. V nadväznosti na neprijatie návrhu, nebol prijatý ani návrh rozpočtu na rok 2020. Mesto je tak v rozpočtovom provizóriu.

Na decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva bol poslancom predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2019 (VZN) o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady . V predloženom návrhu boli zapracované zvýšené sadzby dane z nehnuteľnosti a zvýšený poplatok za komunálne odpady. „Zvyšovanie vychádza z niekoľkých objektívnych faktov, a to prenesenie ďalších kompetencií na mesto ako je napríklad novela o povinnom zvyšovaní miezd o 10 % a následne o ďalších 10%, novela o chodníkoch, o rekreačných poukazoch, nárast minimálnej mzdy, nárast elektrickej energie, údržba detských ihrísk mesta. Ďalším dôvodom je fakt, že v meste Pezinok sa neupravovali poplatky za vývoz odpadu od roku 2008 a dane alebo teda poplatky a sadzby od roku 2012,“ zdôvodnil zvyšovanie primátor mesta Igor Hianik.

Z dôvodu neprijatia uvedeného VZN by nebolo možné naplniť plánované príjmové položky v navrhovanom rozpočte na rok 2020. Poslancami teda nebol prijatý ani návrh rozpočtu na rok 2020. Mesto Pezinok je tak v rozpočtovom provizóriu, čo znamená, že samospráva má limitovanú výšku mesačných výdavkov. Mesto zabezpečí v obmedzenom rozsahu len bežné výdavky. Investičné projekty na zveľaďovanie verejného majetku nie je možné realizovať.

Rozpočtom mesta na rok 2020 sa budú poslanci opätovne zaoberať na mestskom zastupiteľstve 27. februára 2020.