Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - 3Q Solutions
•  Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Záhradná11, Pezinok
•  Začatie stavebného konania - Majakovského 11, Pezinok
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 24. 06. 2021
•  SPP - začatie kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie
•  Oprava chyby - RP projekt, s.r.o
•  Oznámenie o predaji nehnuteľností v rámci likvidácie dedičstva
•  Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v roku 2021
•  Oznámenie o začatí kolaudačného konania - bytový dom Bystrická
•  Oznámenie o začatí stavebného konania - rekonštrukcia plynovodov
•  Zámer p. č. 1-3/2021 - prenájom nehnuteľností
•  Návrh VZN č. X/2021 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Pezinok
•  Návrh VZN č. X/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2020 o dotáciách v znení VZN č. 3/2021 o dotáciách
•  Návrh VZN č. X/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2017 o určení školských obvodov
•  Zámer p. č. 1/2021 - zámena nehnuteľností
•  Návrh VZN č. X/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2021 o určení výšky finančných príspevkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťaťa školského zariadenia.
•  Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhové poriadky pre príležitostné trhy
•  Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2020
•  Výberové konanie - Konateľ TV Pezinok
•  Výberové konanie - Opatrovateľka v domácnosti

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3584 oznamov:

•  Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ 25. 04. 2006 - 26. 05. 2006
•  Verejná vyhláška - Odvolanie proti územnému rozhodnutiu 24. 04. 2006 - 08. 05. 2006
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 28. 4. 2006 21. 04. 2006 - 28. 04. 2006
•  Verejná vyhláška - Skladová hala KHD Viničné 13. 04. 2006 - 27. 04. 2006
•  Oznámenie - Bývanie a občianska vybavenosť, lokalita Šúr 13. 04. 2006 - 27. 04. 2006
•  Oznámenie - Bytové domy, parkoviská a garáže (Muškát,III.etapa) 13. 04. 2006 - 03. 05. 2006
•  Verejná vyhláška - Preložka vodovodu a preložka VTL plynovodu 12. 04. 2006 - 26. 04. 2006
•  Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Batea-stav, s. r. o. 11. 04. 2006 - 26. 04. 2006
•  Verejná vyhláška - MTS Pezinok - IBV Kučišdorfská dolina 10. 04. 2006 - 25. 04. 2006
•  Verejná vyhláška - Odvolanie účastníka konania - Bytový dom na Muškátovej ul. 06. 04. 2006 - 20. 04. 2006
•  Oznámenie - Cesta II/502 Pezinok – Modra 04. 04. 2006 - 18. 04. 2006
•  Oznámenie - Priemyselný areál na Seneckej ceste 04. 04. 2006 - 18. 04. 2006
•  Mimoriadne zasadnutie Mestského zasupiteľstva dňa 10. 4. 2006 03. 04. 2006 - 10. 04. 2006
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 31. 3. 2006 25. 03. 2006 - 31. 03. 2006
•  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2006 24. 03. 2006 - 04. 04. 2006
•  Malokarpatský región - odkanalizovanie - oznam 23. 03. 2006 - 20. 04. 2006
•  Zasadnutie Študentského parlamentu dňa 23. 3. 2006 16. 03. 2006 - 23. 03. 2006
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 17. 3. 2006 10. 03. 2006 - 17. 03. 2006
•  Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Vista Real, s. r. o. 09. 03. 2006 - 23. 03. 2006
•  Zápis do materských škôl 14. 02. 2006 - 31. 03. 2006