DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Park v centre mesta je miestom kam Pezinčania prichádzajú za relaxom a oddychom, veľa času tu trávia i rodiny s deÅ¥mi. Jazero v strede zámockého parku je domovom vodného vtáctva a rýb. Viaceré aspekty, o.i. vysoké letné teploty, ako aj kŕmenie zvierat v parku nevhodným krmivom, najmä pečivom, spôsobujú, že kvalita vody v jazere nie je vyhovujúca. Mesto je aktuálne v procese komplexného rieÅ¡enia vyčistenia jazera.   Samospráva zabezpečila v prvom kroku odborný rozbor vody. Zvýšené hodnoty niektorých ukazovateľov sú vo veľkej miere zapríčinené rozkladnými procesmi, nakoľko v jazere nie je možné vodu chemicky upravovaÅ¥ a ani mechanicky filtrovaÅ¥.  Na základe výsledku je plánované čistenie jazera, pričom odstránenie nánosov z dna a výmena vody s prihliadnutím na ochranu drevín v zmysle prísluÅ¡ných arboristických Å¡tandardov a STN 83 7010 o Ochrana prírody, dôjde k vyčisteniu ale aj k odbúraniu pachovej stopy v okolí jazierka. Mestské zastupiteľstvo  dňa 29.6.2022  schválilo zámer a navýšenie financií v sume 30 000 € na čistenia jazera.  Peniaze sú v rozpočte mesta Pezinok a na jeho čistení sa bude podieľaÅ¥ správca Zámockého parku Pezinok - Mestský podnik služieb Pezinok. Keďže zámocký park je v národnou kultúrnou pamiatkou, mesto žiadalo o vyjadrenie Krajský pamiatkový úrad Bratislava, ktorý realizáciu odsúhlasil a stanovil  jej podmienky. Aktuálne samospráva čaká na vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku Bratislava a určenie podmienok vypustenia jazierka a odstavenia prívodu vody do neho, aby nedoÅ¡lo k vytopeniu blízkych komunikácií. Následne bude možné vyhlásiÅ¥ verejné obstarávanie na túto aktivitu. Proces je komplexný a Äasovo náročný, mesto nie je oprávnené realizovaÅ¥ aktivity bez predchádzajúcich súhlasov a vyjadrení vÅ¡etkých kompetentných a dotknutých orgánov. Preto prosíme vás, milí Pezinčania a návÅ¡tevníci mesta, aby ste pri prechádzke zámockým parkom kŕmili vodné vtáctvo a ryby výlučne semienkami, ovsenými vločkami a v primeranom množstve, nakoľko si tieto živočíchy vedia prirodzene zaobstaraÅ¥ potravu aj sami. V prípade, že kŕmite vtáctvo inou potravou, dochádza k ich úhynu. V okolí jazierka boli umiestnené informačné tabule o tom ako a ÄÃ­m je možné obyvateľov parku kŕmiÅ¥. V prípade, že v jazierku alebo v jeho blízkom okolí nájdete uhynuté zvieratá, kontaktujte prosím Mestskú políciu Pezinok. ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Park v centre mesta je miestom kam Pezinčania prichádzajú za relaxom a oddychom, veľa času tu trávia i rodiny s deÅ¥mi. Jazero v strede zámockého parku je domovom vodného vtáctva a rýb. Viaceré aspekty, o.i. vysoké letné teploty, ako aj kŕmenie zvierat v parku nevhodným krmivom, najmä pečivom, spôsobujú, že kvalita vody v jazere nie je vyhovujúca. Mesto je aktuálne v procese komplexného rieÅ¡enia vyčistenia jazera.   Samospráva zabezpečila v prvom kroku odborný rozbor vody. Zvýšené hodnoty niektorých ukazovateľov sú vo veľkej miere zapríčinené rozkladnými procesmi, nakoľko v jazere nie je možné vodu chemicky upravovaÅ¥ a ani mechanicky filtrovaÅ¥.  Na základe výsledku je plánované čistenie jazera, pričom odstránenie nánosov z dna a výmena vody s prihliadnutím na ochranu drevín v zmysle prísluÅ¡ných arboristických Å¡tandardov a STN 83 7010 o Ochrana prírody, dôjde k vyčisteniu ale aj k odbúraniu pachovej stopy v okolí jazierka. Mestské zastupiteľstvo  dňa 29.6.2022  schválilo zámer a navýšenie financií v sume 30 000 € na čistenia jazera.  Peniaze sú v rozpočte mesta Pezinok a na jeho čistení sa bude podieľaÅ¥ správca Zámockého parku Pezinok - Mestský podnik služieb Pezinok. Keďže zámocký park je v národnou kultúrnou pamiatkou, mesto žiadalo o vyjadrenie Krajský pamiatkový úrad Bratislava, ktorý realizáciu odsúhlasil a stanovil  jej podmienky. Aktuálne samospráva čaká na vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku Bratislava a určenie podmienok vypustenia jazierka a odstavenia prívodu vody do neho, aby nedoÅ¡lo k vytopeniu blízkych komunikácií. Následne bude možné vyhlásiÅ¥ verejné obstarávanie na túto aktivitu. Proces je komplexný a Äasovo náročný, mesto nie je oprávnené realizovaÅ¥ aktivity bez predchádzajúcich súhlasov a vyjadrení vÅ¡etkých kompetentných a dotknutých orgánov. Preto prosíme vás, milí Pezinčania a návÅ¡tevníci mesta, aby ste pri prechádzke zámockým parkom kŕmili vodné vtáctvo a ryby výlučne semienkami, ovsenými vločkami a v primeranom množstve, nakoľko si tieto živočíchy vedia prirodzene zaobstaraÅ¥ potravu aj sami. V prípade, že kŕmite vtáctvo inou potravou, dochádza k ich úhynu. V okolí jazierka boli umiestnené informačné tabule o tom ako a ÄÃ­m je možné obyvateľov parku kŕmiÅ¥. V prípade, že v jazierku alebo v jeho blízkom okolí nájdete uhynuté zvieratá, kontaktujte prosím Mestskú políciu Pezinok. ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Park v centre mesta je miestom kam Pezinčania prichádzajú za relaxom a oddychom, veľa času tu trávia i rodiny s deÅ¥mi. Jazero v strede zámockého parku je domovom vodného vtáctva a rýb. Viaceré aspekty, o.i. vysoké letné teploty, ako aj kŕmenie zvierat v parku nevhodným krmivom, najmä pečivom, spôsobujú, že kvalita vody v jazere nie je vyhovujúca. Mesto je aktuálne v procese komplexného rieÅ¡enia vyčistenia jazera.   Samospráva zabezpečila v prvom kroku odborný rozbor vody. Zvýšené hodnoty niektorých ukazovateľov sú vo veľkej miere zapríčinené rozkladnými procesmi, nakoľko v jazere nie je možné vodu chemicky upravovaÅ¥ a ani mechanicky filtrovaÅ¥.  Na základe výsledku je plánované čistenie jazera, pričom odstránenie nánosov z dna a výmena vody s prihliadnutím na ochranu drevín v zmysle prísluÅ¡ných arboristických Å¡tandardov a STN 83 7010 o Ochrana prírody, dôjde k vyčisteniu ale aj k odbúraniu pachovej stopy v okolí jazierka. Mestské zastupiteľstvo  dňa 29.6.2022  schválilo zámer a navýšenie financií v sume 30 000 € na čistenia jazera.  Peniaze sú v rozpočte mesta Pezinok a na jeho čistení sa bude podieľaÅ¥ správca Zámockého parku Pezinok - Mestský podnik služieb Pezinok. Keďže zámocký park je v národnou kultúrnou pamiatkou, mesto žiadalo o vyjadrenie Krajský pamiatkový úrad Bratislava, ktorý realizáciu odsúhlasil a stanovil  jej podmienky. Aktuálne samospráva čaká na vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku Bratislava a určenie podmienok vypustenia jazierka a odstavenia prívodu vody do neho, aby nedoÅ¡lo k vytopeniu blízkych komunikácií. Následne bude možné vyhlásiÅ¥ verejné obstarávanie na túto aktivitu. Proces je komplexný a Äasovo náročný, mesto nie je oprávnené realizovaÅ¥ aktivity bez predchádzajúcich súhlasov a vyjadrení vÅ¡etkých kompetentných a dotknutých orgánov. Preto prosíme vás, milí Pezinčania a návÅ¡tevníci mesta, aby ste pri prechádzke zámockým parkom kŕmili vodné vtáctvo a ryby výlučne semienkami, ovsenými vločkami a v primeranom množstve, nakoľko si tieto živočíchy vedia prirodzene zaobstaraÅ¥ potravu aj sami. V prípade, že kŕmite vtáctvo inou potravou, dochádza k ich úhynu. V okolí jazierka boli umiestnené informačné tabule o tom ako a ÄÃ­m je možné obyvateľov parku kŕmiÅ¥. V prípade, že v jazierku alebo v jeho blízkom okolí nájdete uhynuté zvieratá, kontaktujte prosím Mestskú políciu Pezinok. ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Park v centre mesta je miestom kam Pezinčania prichádzajú za relaxom a oddychom, veľa času tu trávia i rodiny s deÅ¥mi. Jazero v strede zámockého parku je domovom vodného vtáctva a rýb. Viaceré aspekty, o.i. vysoké letné teploty, ako aj kŕmenie zvierat v parku nevhodným krmivom, najmä pečivom, spôsobujú, že kvalita vody v jazere nie je vyhovujúca. Mesto je aktuálne v procese komplexného rieÅ¡enia vyčistenia jazera.   Samospráva zabezpečila v prvom kroku odborný rozbor vody. Zvýšené hodnoty niektorých ukazovateľov sú vo veľkej miere zapríčinené rozkladnými procesmi, nakoľko v jazere nie je možné vodu chemicky upravovaÅ¥ a ani mechanicky filtrovaÅ¥.  Na základe výsledku je plánované čistenie jazera, pričom odstránenie nánosov z dna a výmena vody s prihliadnutím na ochranu drevín v zmysle prísluÅ¡ných arboristických Å¡tandardov a STN 83 7010 o Ochrana prírody, dôjde k vyčisteniu ale aj k odbúraniu pachovej stopy v okolí jazierka. Mestské zastupiteľstvo  dňa 29.6.2022  schválilo zámer a navýšenie financií v sume 30 000 € na čistenia jazera.  Peniaze sú v rozpočte mesta Pezinok a na jeho čistení sa bude podieľaÅ¥ správca Zámockého parku Pezinok - Mestský podnik služieb Pezinok. Keďže zámocký park je v národnou kultúrnou pamiatkou, mesto žiadalo o vyjadrenie Krajský pamiatkový úrad Bratislava, ktorý realizáciu odsúhlasil a stanovil  jej podmienky. Aktuálne samospráva čaká na vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku Bratislava a určenie podmienok vypustenia jazierka a odstavenia prívodu vody do neho, aby nedoÅ¡lo k vytopeniu blízkych komunikácií. Následne bude možné vyhlásiÅ¥ verejné obstarávanie na túto aktivitu. Proces je komplexný a Äasovo náročný, mesto nie je oprávnené realizovaÅ¥ aktivity bez predchádzajúcich súhlasov a vyjadrení vÅ¡etkých kompetentných a dotknutých orgánov. Preto prosíme vás, milí Pezinčania a návÅ¡tevníci mesta, aby ste pri prechádzke zámockým parkom kŕmili vodné vtáctvo a ryby výlučne semienkami, ovsenými vločkami a v primeranom množstve, nakoľko si tieto živočíchy vedia prirodzene zaobstaraÅ¥ potravu aj sami. V prípade, že kŕmite vtáctvo inou potravou, dochádza k ich úhynu. V okolí jazierka boli umiestnené informačné tabule o tom ako a ÄÃ­m je možné obyvateľov parku kŕmiÅ¥. V prípade, že v jazierku alebo v jeho blízkom okolí nájdete uhynuté zvieratá, kontaktujte prosím Mestskú políciu Pezinok. ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Jazero v zámockom parku

Táto informácia bola publikovaná od 12. 08. 2022 do 20. 08. 2022

K-PARKPark v centre mesta je miestom kam Pezinčania prichádzajú za relaxom a oddychom, veľa času tu trávia i rodiny s deťmi. Jazero v strede zámockého parku je domovom vodného vtáctva a rýb. Viaceré aspekty, o.i. vysoké letné teploty, ako aj kŕmenie zvierat v parku nevhodným krmivom, najmä pečivom, spôsobujú, že kvalita vody v jazere nie je vyhovujúca. Mesto je aktuálne v procese komplexného riešenia vyčistenia jazera.

 

Samospráva zabezpečila v prvom kroku odborný rozbor vody. Zvýšené hodnoty niektorých ukazovateľov sú vo veľkej miere zapríčinené rozkladnými procesmi, nakoľko v jazere nie je možné vodu chemicky upravovať a ani mechanicky filtrovať.  Na základe výsledku je plánované čistenie jazera, pričom odstránenie nánosov z dna a výmena vody s prihliadnutím na ochranu drevín v zmysle príslušných arboristických štandardov a STN 83 7010 o Ochrana prírody, dôjde k vyčisteniu ale aj k odbúraniu pachovej stopy v okolí jazierka.

Mestské zastupiteľstvo  dňa 29.6.2022  schválilo zámer a navýšenie financií v sume 30 000 € na čistenia jazera.  Peniaze sú v rozpočte mesta Pezinok a na jeho čistení sa bude podieľať správca Zámockého parku Pezinok - Mestský podnik služieb Pezinok.

Keďže zámocký park je v národnou kultúrnou pamiatkou, mesto žiadalo o vyjadrenie Krajský pamiatkový úrad Bratislava, ktorý realizáciu odsúhlasil a stanovil  jej podmienky.LIDL Čistinka

Aktuálne samospráva čaká na vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku Bratislava a určenie podmienok vypustenia jazierka a odstavenia prívodu vody do neho, aby nedošlo k vytopeniu blízkych komunikácií. Následne bude možné vyhlásiť verejné obstarávanie na túto aktivitu.

Proces je komplexný a časovo náročný, mesto nie je oprávnené realizovať aktivity bez predchádzajúcich súhlasov a vyjadrení všetkých kompetentných a dotknutých orgánov.

Preto prosíme vás, milí Pezinčania a návštevníci mesta, aby ste pri prechádzke zámockým parkom kŕmili vodné vtáctvo a ryby výlučne semienkami, ovsenými vločkami a v primeranom množstve, nakoľko si tieto živočíchy vedia prirodzene zaobstarať potravu aj sami. V prípade, že kŕmite vtáctvo inou potravou, dochádza k ich úhynu. V okolí jazierka boli umiestnené informačné tabule o tom ako a čím je možné obyvateľov parku kŕmiť.

V prípade, že v jazierku alebo v jeho blízkom okolí nájdete uhynuté zvieratá, kontaktujte prosím Mestskú políciu Pezinok.