DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => V rámci mesta bude súčasÅ¥ou zberu údajov 60 domácností vybraných náhodným výberom, pričom 45 z nich už bolo súčasÅ¥ou prieskumu po minulé roky. Výskum sa realizuje formou troch dotazníkov a piatich opakovaných návÅ¡tev každý kalendárny Å¡tvrÅ¥rok. Teda pri nových domácnostiach by mala byÅ¥ posledná návÅ¡teva opytovateľa v prvom Å¡tvrÅ¥roku 2022. Mesto Pezinok má na starosti 1 opytovateľ, ktorý osloví domácnosÅ¥ listom. V ňom si dohodnú termín a formu návÅ¡tevy. Pri návÅ¡teve sa preukáže poverením opytovateľa. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu môže zisÅ¥ovanie údajov maÅ¥ aj formu telefonického rozhovoru. Celkovo sa odpovedá na otázky v dvoch dotazníkoch: Dotazník A je za domácnosÅ¥, má 20 otázok o demografii, odpovede sú za každú osobu v domácnosti. Dotazník B je za osoby vo veku 15 až 89 rokov, má vyÅ¡e 80 otázok.   Nie každá osoba odpovedá na vÅ¡etky otázky. Záleží na ekonomickom postavení, zamestnaný odpovedá len na niektoré otázky, ďalÅ¡ie preskakuje. Na iné otázky odpovedá nezamestnaný, dôchodca, Å¡tudent a pod. Pri prvej návÅ¡teve trvá zisÅ¥ovanie približne 25 minút na jednu osobu, podľa počtu osôb sa potom čas za domácnosÅ¥ znásobuje. Opakované návÅ¡tevy trvajú kratší čas. Je možné aj zisÅ¥ovanie v zastúpení, teda 1 osoba odpovedá aj za iné osoby v domácnosti. Výsledky prieskumu neslúžia len pre potreby Å tatistického úradu.  Jeho výsledky aplikuje do praxe vláda a jej inÅ¡titúcie zodpovedné za vytváranie stratégií pre sociálnu a zamestnaneckú politiku.   ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => V rámci mesta bude súčasÅ¥ou zberu údajov 60 domácností vybraných náhodným výberom, pričom 45 z nich už bolo súčasÅ¥ou prieskumu po minulé roky. Výskum sa realizuje formou troch dotazníkov a piatich opakovaných návÅ¡tev každý kalendárny Å¡tvrÅ¥rok. Teda pri nových domácnostiach by mala byÅ¥ posledná návÅ¡teva opytovateľa v prvom Å¡tvrÅ¥roku 2022. Mesto Pezinok má na starosti 1 opytovateľ, ktorý osloví domácnosÅ¥ listom. V ňom si dohodnú termín a formu návÅ¡tevy. Pri návÅ¡teve sa preukáže poverením opytovateľa. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu môže zisÅ¥ovanie údajov maÅ¥ aj formu telefonického rozhovoru. Celkovo sa odpovedá na otázky v dvoch dotazníkoch: Dotazník A je za domácnosÅ¥, má 20 otázok o demografii, odpovede sú za každú osobu v domácnosti. Dotazník B je za osoby vo veku 15 až 89 rokov, má vyÅ¡e 80 otázok.   Nie každá osoba odpovedá na vÅ¡etky otázky. Záleží na ekonomickom postavení, zamestnaný odpovedá len na niektoré otázky, ďalÅ¡ie preskakuje. Na iné otázky odpovedá nezamestnaný, dôchodca, Å¡tudent a pod. Pri prvej návÅ¡teve trvá zisÅ¥ovanie približne 25 minút na jednu osobu, podľa počtu osôb sa potom čas za domácnosÅ¥ znásobuje. Opakované návÅ¡tevy trvajú kratší čas. Je možné aj zisÅ¥ovanie v zastúpení, teda 1 osoba odpovedá aj za iné osoby v domácnosti. Výsledky prieskumu neslúžia len pre potreby Å tatistického úradu.  Jeho výsledky aplikuje do praxe vláda a jej inÅ¡titúcie zodpovedné za vytváranie stratégií pre sociálnu a zamestnaneckú politiku.   ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


V Pezinku pokračuje výberové zisťovanie pracovných síl

Táto informácia bola publikovaná od 30. 12. 2021 do 08. 01. 2022

Mobilný zber elektroodpadu

V rámci mesta bude súčasťou zberu údajov 60 domácností vybraných náhodným výberom, pričom 45 z nich už bolo súčasťou prieskumu po minulé roky. Výskum sa realizuje formou troch dotazníkov a piatich opakovaných návštev každý kalendárny štvrťrok. Teda pri nových domácnostiach by mala byť posledná návšteva opytovateľa v prvom štvrťroku 2022.

Mesto Pezinok má na starosti 1 opytovateľ, ktorý osloví domácnosť listom. V ňom si dohodnú termín a formu návštevy. Pri návšteve sa preukáže poverením opytovateľa. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu môže zisťovanie údajov mať aj formu telefonického rozhovoru.

Celkovo sa odpovedá na otázky v dvoch dotazníkoch:

  • Dotazník A je za domácnosť, má 20 otázok o demografii, odpovede sú za každú osobu v domácnosti.
  • Dotazník B je za osoby vo veku 15 až 89 rokov, má vyše 80 otázok.

 

Nie každá osoba odpovedá na všetky otázky. Záleží na ekonomickom postavení, zamestnaný odpovedá len na niektoré otázky, ďalšie preskakuje. Na iné otázky odpovedá nezamestnaný, dôchodca, študent a pod. Pri prvej návšteve trvá zisťovanie približne 25 minút na jednu osobu, podľa počtu osôb sa potom čas za domácnosť znásobuje. Opakované návštevy trvajú kratší čas. Je možné aj zisťovanie v zastúpení, teda 1 osoba odpovedá aj za iné osoby v domácnosti.

Výsledky prieskumu neslúžia len pre potreby Štatistického úradu.  Jeho výsledky aplikuje do praxe vláda a jej inštitúcie zodpovedné za vytváranie stratégií pre sociálnu a zamestnaneckú politiku.