DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Do 30. novembra 2021 môžu občania požiadaÅ¥ o pridelenie účelových dotácií z rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2022. Podmienkou prijatia žiadosti sú vyrovnané záväzky voči Mestu Pezinok, 10 % spolufinancovanie projektu žiadateľom  s tým, že pridelené prostriedky budú použité v tom roku, na ktorý boli pridelené. Dotované sú predovÅ¡etkým sociálna pomoc, kultúra, Å¡port, životné prostredie a iné oblasti uvedené v strategických dokumentoch mesta.  Mesto môže poskytnúť dotácie za podmienok ustanovených v  VZN 8/2020 o dotáciách v znení VZN č.3/2021 a VZN č.5/2021 len na podporu vÅ¡eobecne prospeÅ¡ných služieb, vÅ¡eobecne prospeÅ¡ných alebo verejnoprospeÅ¡ných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti, ale predmet činnosti žiadateľa musí súvisieÅ¥ s účelom, na ktorý dotáciu požaduje. O poskytnutie môže požiadaÅ¥ len: fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba s miestom podnikania alebo sídlom na území mesta Pezinok, alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosÅ¥ na území mesta Pezinok, alebo poskytuje služby obyvateľom mesta Pezinok Na poskytnutie dotácie žiadateľovi, ktorý pôsobí, vykonáva činnosÅ¥ na území mesta Pezinok, alebo poskytuje služby obyvateľom mesta Pezinok a nemá na území mesta miesto podnikania alebo sídlo sa nevzÅ¥ahujú ustanovenia § 14 ods. 1 písm. a a § 15 tohto VZN. Celé VZN nájdete tu. Dotácia môže byÅ¥ žiadateľovi poskytnutá len na základe písomnej žiadosti podanej na predpísanom tlačive. K písomnej žiadosti musí žiadateľ doložiÅ¥ prílohy: doklad o pridelení IČO; doklad o zriadení účtu v bankovej inÅ¡titúcii alebo potvrdenie banky o vedení účtu alebo bankový výpis nie starší ako 3 mesiace (akceptuje sa aj výpis z internetbankingu), že majiteľom účtu je žiadateľ; stanovy; doklad o Å¡tatutárnych zástupcoch žiadateľa; u platiteľa DPH doklad o pridelení IČ DPH. Uvedené prílohy, okrem bankového výpisu, predkladá žiadateľ, len ak žiada o dotáciu prvý raz, ak doÅ¡lo k zmene v údajoch alebo ak od podania poslednej žiadosti uplynuli 3 roky. Žiadateľ predkladá žiadosÅ¥ na každý projekt osobitne v jednom originálnom vyhotovení vrátane vÅ¡etkých požadovaných príloh, s označením oblasti podpory. Ak žiadateľ podáva viacero žiadostí v jednom rozpočtovom období v rovnakej oblasti, druhá a každá ďalÅ¡ia žiadosÅ¥ už nemusia obsahovaÅ¥ prílohy. ŽiadosÅ¥ je potrebné zaslaÅ¥ alebo odovzdaÅ¥ do 30. novembra 2021 na adresu: Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok – podateľňa. Rozhoduje dátum pečiatky podateľne. Tlačivá žiadosti o poskytnutie dotácie sú k dispozícii v klientskom centre na prízemí Mestského úradu Pezinok a na stránke mesta v časti Å½iadosti a tlačivá â€“ Å½iadosÅ¥ o dotáciu Mesta Pezinok. Prílohy: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 2017-2023 ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Do 30. novembra 2021 môžu občania požiadaÅ¥ o pridelenie účelových dotácií z rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2022. Podmienkou prijatia žiadosti sú vyrovnané záväzky voči Mestu Pezinok, 10 % spolufinancovanie projektu žiadateľom  s tým, že pridelené prostriedky budú použité v tom roku, na ktorý boli pridelené. Dotované sú predovÅ¡etkým sociálna pomoc, kultúra, Å¡port, životné prostredie a iné oblasti uvedené v strategických dokumentoch mesta.  Mesto môže poskytnúť dotácie za podmienok ustanovených v  VZN 8/2020 o dotáciách v znení VZN č.3/2021 a VZN č.5/2021 len na podporu vÅ¡eobecne prospeÅ¡ných služieb, vÅ¡eobecne prospeÅ¡ných alebo verejnoprospeÅ¡ných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti, ale predmet činnosti žiadateľa musí súvisieÅ¥ s účelom, na ktorý dotáciu požaduje. O poskytnutie môže požiadaÅ¥ len: fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba s miestom podnikania alebo sídlom na území mesta Pezinok, alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosÅ¥ na území mesta Pezinok, alebo poskytuje služby obyvateľom mesta Pezinok Na poskytnutie dotácie žiadateľovi, ktorý pôsobí, vykonáva činnosÅ¥ na území mesta Pezinok, alebo poskytuje služby obyvateľom mesta Pezinok a nemá na území mesta miesto podnikania alebo sídlo sa nevzÅ¥ahujú ustanovenia § 14 ods. 1 písm. a a § 15 tohto VZN. Celé VZN nájdete tu. Dotácia môže byÅ¥ žiadateľovi poskytnutá len na základe písomnej žiadosti podanej na predpísanom tlačive. K písomnej žiadosti musí žiadateľ doložiÅ¥ prílohy: doklad o pridelení IČO; doklad o zriadení účtu v bankovej inÅ¡titúcii alebo potvrdenie banky o vedení účtu alebo bankový výpis nie starší ako 3 mesiace (akceptuje sa aj výpis z internetbankingu), že majiteľom účtu je žiadateľ; stanovy; doklad o Å¡tatutárnych zástupcoch žiadateľa; u platiteľa DPH doklad o pridelení IČ DPH. Uvedené prílohy, okrem bankového výpisu, predkladá žiadateľ, len ak žiada o dotáciu prvý raz, ak doÅ¡lo k zmene v údajoch alebo ak od podania poslednej žiadosti uplynuli 3 roky. Žiadateľ predkladá žiadosÅ¥ na každý projekt osobitne v jednom originálnom vyhotovení vrátane vÅ¡etkých požadovaných príloh, s označením oblasti podpory. Ak žiadateľ podáva viacero žiadostí v jednom rozpočtovom období v rovnakej oblasti, druhá a každá ďalÅ¡ia žiadosÅ¥ už nemusia obsahovaÅ¥ prílohy. ŽiadosÅ¥ je potrebné zaslaÅ¥ alebo odovzdaÅ¥ do 30. novembra 2021 na adresu: Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok – podateľňa. Rozhoduje dátum pečiatky podateľne. Tlačivá žiadosti o poskytnutie dotácie sú k dispozícii v klientskom centre na prízemí Mestského úradu Pezinok a na stránke mesta v časti Å½iadosti a tlačivá â€“ Å½iadosÅ¥ o dotáciu Mesta Pezinok. Prílohy: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 2017-2023 ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Pezinok poskytne účelové dotácie

Táto informácia bola publikovaná od 20. 10. 2021 do 30. 10. 2021

Ilustračné foto

Do 30. novembra 2021 môžu občania požiadať o pridelenie účelových dotácií z rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2022. Podmienkou prijatia žiadosti sú vyrovnané záväzky voči Mestu Pezinok, 10 % spolufinancovanie projektu žiadateľom  s tým, že pridelené prostriedky budú použité v tom roku, na ktorý boli pridelené. Dotované sú predovšetkým sociálna pomoc, kultúra, šport, životné prostredie a iné oblasti uvedené v strategických dokumentoch mesta. 

Mesto môže poskytnúť dotácie za podmienok ustanovených v  VZN 8/2020 o dotáciách v znení VZN č.3/2021 a VZN č.5/2021 len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti, ale predmet činnosti žiadateľa musí súvisieť s účelom, na ktorý dotáciu požaduje. O poskytnutie môže požiadať len:

  • fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba s miestom podnikania alebo sídlom na území mesta Pezinok, alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na území mesta Pezinok, alebo poskytuje služby obyvateľom mesta Pezinok


Na poskytnutie dotácie žiadateľovi, ktorý pôsobí, vykonáva činnosť na území mesta Pezinok, alebo poskytuje služby obyvateľom mesta Pezinok a nemá na území mesta miesto podnikania alebo sídlo sa nevzťahujú ustanovenia § 14 ods. 1 písm. a a § 15 tohto VZN.
Celé VZN nájdete tu.


Dotácia môže byť žiadateľovi poskytnutá len na základe písomnej žiadosti podanej na predpísanom tlačive. K písomnej žiadosti musí žiadateľ doložiť prílohy:

  • doklad o pridelení IČO;
  • doklad o zriadení účtu v bankovej inštitúcii alebo potvrdenie banky o vedení účtu alebo bankový výpis nie starší ako 3 mesiace (akceptuje sa aj výpis z internetbankingu), že majiteľom účtu je žiadateľ;
  • stanovy;
  • doklad o štatutárnych zástupcoch žiadateľa;
  • u platiteľa DPH doklad o pridelení IČ DPH.


Uvedené prílohy, okrem bankového výpisu, predkladá žiadateľ, len ak žiada o dotáciu prvý raz, ak došlo k zmene v údajoch alebo ak od podania poslednej žiadosti uplynuli 3 roky.

Žiadateľ predkladá žiadosť na každý projekt osobitne v jednom originálnom vyhotovení vrátane všetkých požadovaných príloh, s označením oblasti podpory.

Ak žiadateľ podáva viacero žiadostí v jednom rozpočtovom období v rovnakej oblasti, druhá a každá ďalšia žiadosť už nemusia obsahovať prílohy.

Žiadosť je potrebné zaslať alebo odovzdať do 30. novembra 2021 na adresu:
Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok – podateľňa.
Rozhoduje dátum pečiatky podateľne.


Tlačivá žiadosti o poskytnutie dotácie sú k dispozícii v klientskom centre na prízemí Mestského úradu Pezinok a na stránke mesta v časti Žiadosti a tlačivá – Žiadosť o dotáciu Mesta Pezinok.

Prílohy: