DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Mesto Pezinok získalo za svoj projekt Akadémie tretieho veku cenu Asociácie inÅ¡titúcií vzdelávania dospelých v SR v kategórii samospráva. Tento rok ide už o 21. ročník tohto ocenenia, ktoré oceňuje výnimočné projekty a iniciatívy na trhu celoživotného vzdelávania. Vzdelávanie dospelých tvorí vo väčšine vyspelých krajín dôležitú zložku vzdelávacieho systému. Žiaľ Slovensko sa ocitá na chvoste krajín Európy. U nás sa zúčastňuje na vzdelávaní len 2,8 % dospelej populácie. Veríme, že aj vďaka pezinskej Akadémii tretieho veku sa toto percento zvýši. „Seniori vo vaÅ¡om meste majú možnosÅ¥ sa ďalej vzdelávaÅ¥. Svet sa veľmi rýchlo mení a vedomosti získané zo Å¡koly už nestačia. Je potrebné sa neustále vzdelávaÅ¥, aby človek vedel ďalej fungovaÅ¥ v spoločnosti. Tí ľudia, ktorí sa ďalej vzdelávajú, sú v kontakte s ostatnými, udržiavajú sociálny kontakt, sú aktívni a to je pre nich veľmi dôležité,“ vysvetlil prezident Asociácie inÅ¡titúcií vzdelávania dospelých v SR Klaudius Å ilhár. Akadémia tretieho veku vznikla v Pezinku 5.septembra 2007. Autorkou myÅ¡lienky vzdelávaÅ¥ sa v treÅ¥om veku bola vedúca oddelenia styku s verejnosÅ¥ou na Mestskom úrade v Pezinku Ing. Eva Lupová, CSc. Týmto Å¡túdiom sa nezvyÅ¡uje kvalifikácia, ide o záujmovú činnosÅ¥, vďaka ktorej môžu seniori prežiÅ¥ poproduktívny vek kvalitne s udržiavaním dobrej duÅ¡evnej a fyzickej rovnováhy.  V prvom akademickom roku boli otvorené tri Å¡tudijné odbory:  história, psychológia a základy pôdohospodárstva. Prvé promócie sa konali 29.apríla 2009. Dodnes navÅ¡tevovalo akadémiu 1998 Å¡tudentov. Å túdium na Akadémii tretieho veku je 4-semestrálne, teda dvojročné. Podmienkou prijatia je minimálny vek 55 rokov. Každý semester pozostáva zo Å¡iestich dvojhodinových prednášok. Minimálny počet uchádzačov pre otvorenie nového odboru je 15 Å¡tudentov. Celé Å¡túdium končí slávnostnou promóciou, kde absolventi získajú osvedčenie o absolvovaní Akadémie tretieho veku. Poplatok za jeden semester je 26 €, pričom občania s trvalým pobytom v Pezinku majú zľavu 50 percent. V akademickom roku 2019/2020 otvorila akadémia dva ročníky a sedem odborov. Ide o Anglický jazyk pre mierne pokročilých, Folklórne prejavy v lokalitách malokarpatského regiónu, Výtvarné techniky, Zdravie z prírody, Maliarske techniky, Genealógia spoznávanie histórie svojho roku a Počítače a digitálna fotografia. Dokopy je v letnom semestri prihlásených 150 frekventantov, avÅ¡ak kvôli aktuálnej epidemiologickej situácii spôsobenej vírusom COVID-19 je toto Å¡túdium pozastavené. Ocenenie od Asociácie inÅ¡titúcií vzdelávania dospelých v SR mesto nečakalo a verí, že aj vďaka nemu sa zviditeľní Akadémia tretieho veku, ktorá svojou dĺžkou patrí k najdlhÅ¡ie fungujúcim  akadémiám tretieho veku, ktoré zastreÅ¡ujú mestá. „Berieme to ako obrovský  záväzok mesta voči svojim seniorom. V tejto myÅ¡lienke chceme pokračovaÅ¥ a skvalitňovaÅ¥ výučbu a programy pre nich. NaÅ¡i seniori sa veľmi teÅ¡ia na každý ďalší ročník,“ vyjadrila sa zástupkyňa primátora Mária Wagingerová. Akadémia tretieho veku chce vo svojich aktivitách aj naďalej pokračovaÅ¥. Pre svojich priaznivcov pripravuje novinky. „Chceme v období po Covid-19 v prvom rade dokončiÅ¥ začaté Å¡tudijné odbory. Tiež uvažujeme, akým spôsobom tieto odbory doplniÅ¥. Hovorili sme o Å¡tudijnom odbore zameranom na cestovný ruch a klimatológiu. Rozbiehame aj spoluprácu s Univerzitou tretieho veku na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ktorá by u nás vytvorila Å¡tudijnú skupinu a ponúkla odbor pre Univerzitu tretieho veku,“ poznamenal koordinátor Akadémie tretieho veku Erik Å paňo. ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Mesto Pezinok získalo za svoj projekt Akadémie tretieho veku cenu Asociácie inÅ¡titúcií vzdelávania dospelých v SR v kategórii samospráva. Tento rok ide už o 21. ročník tohto ocenenia, ktoré oceňuje výnimočné projekty a iniciatívy na trhu celoživotného vzdelávania. Vzdelávanie dospelých tvorí vo väčšine vyspelých krajín dôležitú zložku vzdelávacieho systému. Žiaľ Slovensko sa ocitá na chvoste krajín Európy. U nás sa zúčastňuje na vzdelávaní len 2,8 % dospelej populácie. Veríme, že aj vďaka pezinskej Akadémii tretieho veku sa toto percento zvýši. „Seniori vo vaÅ¡om meste majú možnosÅ¥ sa ďalej vzdelávaÅ¥. Svet sa veľmi rýchlo mení a vedomosti získané zo Å¡koly už nestačia. Je potrebné sa neustále vzdelávaÅ¥, aby človek vedel ďalej fungovaÅ¥ v spoločnosti. Tí ľudia, ktorí sa ďalej vzdelávajú, sú v kontakte s ostatnými, udržiavajú sociálny kontakt, sú aktívni a to je pre nich veľmi dôležité,“ vysvetlil prezident Asociácie inÅ¡titúcií vzdelávania dospelých v SR Klaudius Å ilhár. Akadémia tretieho veku vznikla v Pezinku 5.septembra 2007. Autorkou myÅ¡lienky vzdelávaÅ¥ sa v treÅ¥om veku bola vedúca oddelenia styku s verejnosÅ¥ou na Mestskom úrade v Pezinku Ing. Eva Lupová, CSc. Týmto Å¡túdiom sa nezvyÅ¡uje kvalifikácia, ide o záujmovú činnosÅ¥, vďaka ktorej môžu seniori prežiÅ¥ poproduktívny vek kvalitne s udržiavaním dobrej duÅ¡evnej a fyzickej rovnováhy.  V prvom akademickom roku boli otvorené tri Å¡tudijné odbory:  história, psychológia a základy pôdohospodárstva. Prvé promócie sa konali 29.apríla 2009. Dodnes navÅ¡tevovalo akadémiu 1998 Å¡tudentov. Å túdium na Akadémii tretieho veku je 4-semestrálne, teda dvojročné. Podmienkou prijatia je minimálny vek 55 rokov. Každý semester pozostáva zo Å¡iestich dvojhodinových prednášok. Minimálny počet uchádzačov pre otvorenie nového odboru je 15 Å¡tudentov. Celé Å¡túdium končí slávnostnou promóciou, kde absolventi získajú osvedčenie o absolvovaní Akadémie tretieho veku. Poplatok za jeden semester je 26 €, pričom občania s trvalým pobytom v Pezinku majú zľavu 50 percent. V akademickom roku 2019/2020 otvorila akadémia dva ročníky a sedem odborov. Ide o Anglický jazyk pre mierne pokročilých, Folklórne prejavy v lokalitách malokarpatského regiónu, Výtvarné techniky, Zdravie z prírody, Maliarske techniky, Genealógia spoznávanie histórie svojho roku a Počítače a digitálna fotografia. Dokopy je v letnom semestri prihlásených 150 frekventantov, avÅ¡ak kvôli aktuálnej epidemiologickej situácii spôsobenej vírusom COVID-19 je toto Å¡túdium pozastavené. Ocenenie od Asociácie inÅ¡titúcií vzdelávania dospelých v SR mesto nečakalo a verí, že aj vďaka nemu sa zviditeľní Akadémia tretieho veku, ktorá svojou dĺžkou patrí k najdlhÅ¡ie fungujúcim  akadémiám tretieho veku, ktoré zastreÅ¡ujú mestá. „Berieme to ako obrovský  záväzok mesta voči svojim seniorom. V tejto myÅ¡lienke chceme pokračovaÅ¥ a skvalitňovaÅ¥ výučbu a programy pre nich. NaÅ¡i seniori sa veľmi teÅ¡ia na každý ďalší ročník,“ vyjadrila sa zástupkyňa primátora Mária Wagingerová. Akadémia tretieho veku chce vo svojich aktivitách aj naďalej pokračovaÅ¥. Pre svojich priaznivcov pripravuje novinky. „Chceme v období po Covid-19 v prvom rade dokončiÅ¥ začaté Å¡tudijné odbory. Tiež uvažujeme, akým spôsobom tieto odbory doplniÅ¥. Hovorili sme o Å¡tudijnom odbore zameranom na cestovný ruch a klimatológiu. Rozbiehame aj spoluprácu s Univerzitou tretieho veku na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ktorá by u nás vytvorila Å¡tudijnú skupinu a ponúkla odbor pre Univerzitu tretieho veku,“ poznamenal koordinátor Akadémie tretieho veku Erik Å paňo. ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Mesto Pezinok získalo za svoj projekt Akadémie tretieho veku cenu Asociácie inÅ¡titúcií vzdelávania dospelých v SR v kategórii samospráva. Tento rok ide už o 21. ročník tohto ocenenia, ktoré oceňuje výnimočné projekty a iniciatívy na trhu celoživotného vzdelávania. Vzdelávanie dospelých tvorí vo väčšine vyspelých krajín dôležitú zložku vzdelávacieho systému. Žiaľ Slovensko sa ocitá na chvoste krajín Európy. U nás sa zúčastňuje na vzdelávaní len 2,8 % dospelej populácie. Veríme, že aj vďaka pezinskej Akadémii tretieho veku sa toto percento zvýši. „Seniori vo vaÅ¡om meste majú možnosÅ¥ sa ďalej vzdelávaÅ¥. Svet sa veľmi rýchlo mení a vedomosti získané zo Å¡koly už nestačia. Je potrebné sa neustále vzdelávaÅ¥, aby človek vedel ďalej fungovaÅ¥ v spoločnosti. Tí ľudia, ktorí sa ďalej vzdelávajú, sú v kontakte s ostatnými, udržiavajú sociálny kontakt, sú aktívni a to je pre nich veľmi dôležité,“ vysvetlil prezident Asociácie inÅ¡titúcií vzdelávania dospelých v SR Klaudius Å ilhár. Akadémia tretieho veku vznikla v Pezinku 5.septembra 2007. Autorkou myÅ¡lienky vzdelávaÅ¥ sa v treÅ¥om veku bola vedúca oddelenia styku s verejnosÅ¥ou na Mestskom úrade v Pezinku Ing. Eva Lupová, CSc. Týmto Å¡túdiom sa nezvyÅ¡uje kvalifikácia, ide o záujmovú činnosÅ¥, vďaka ktorej môžu seniori prežiÅ¥ poproduktívny vek kvalitne s udržiavaním dobrej duÅ¡evnej a fyzickej rovnováhy.  V prvom akademickom roku boli otvorené tri Å¡tudijné odbory:  história, psychológia a základy pôdohospodárstva. Prvé promócie sa konali 29.apríla 2009. Dodnes navÅ¡tevovalo akadémiu 1998 Å¡tudentov. Å túdium na Akadémii tretieho veku je 4-semestrálne, teda dvojročné. Podmienkou prijatia je minimálny vek 55 rokov. Každý semester pozostáva zo Å¡iestich dvojhodinových prednášok. Minimálny počet uchádzačov pre otvorenie nového odboru je 15 Å¡tudentov. Celé Å¡túdium končí slávnostnou promóciou, kde absolventi získajú osvedčenie o absolvovaní Akadémie tretieho veku. Poplatok za jeden semester je 26 €, pričom občania s trvalým pobytom v Pezinku majú zľavu 50 percent. V akademickom roku 2019/2020 otvorila akadémia dva ročníky a sedem odborov. Ide o Anglický jazyk pre mierne pokročilých, Folklórne prejavy v lokalitách malokarpatského regiónu, Výtvarné techniky, Zdravie z prírody, Maliarske techniky, Genealógia spoznávanie histórie svojho roku a Počítače a digitálna fotografia. Dokopy je v letnom semestri prihlásených 150 frekventantov, avÅ¡ak kvôli aktuálnej epidemiologickej situácii spôsobenej vírusom COVID-19 je toto Å¡túdium pozastavené. Ocenenie od Asociácie inÅ¡titúcií vzdelávania dospelých v SR mesto nečakalo a verí, že aj vďaka nemu sa zviditeľní Akadémia tretieho veku, ktorá svojou dĺžkou patrí k najdlhÅ¡ie fungujúcim  akadémiám tretieho veku, ktoré zastreÅ¡ujú mestá. „Berieme to ako obrovský  záväzok mesta voči svojim seniorom. V tejto myÅ¡lienke chceme pokračovaÅ¥ a skvalitňovaÅ¥ výučbu a programy pre nich. NaÅ¡i seniori sa veľmi teÅ¡ia na každý ďalší ročník,“ vyjadrila sa zástupkyňa primátora Mária Wagingerová. Akadémia tretieho veku chce vo svojich aktivitách aj naďalej pokračovaÅ¥. Pre svojich priaznivcov pripravuje novinky. „Chceme v období po Covid-19 v prvom rade dokončiÅ¥ začaté Å¡tudijné odbory. Tiež uvažujeme, akým spôsobom tieto odbory doplniÅ¥. Hovorili sme o Å¡tudijnom odbore zameranom na cestovný ruch a klimatológiu. Rozbiehame aj spoluprácu s Univerzitou tretieho veku na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ktorá by u nás vytvorila Å¡tudijnú skupinu a ponúkla odbor pre Univerzitu tretieho veku,“ poznamenal koordinátor Akadémie tretieho veku Erik Å paňo. ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Mesto Pezinok získalo za svoj projekt Akadémie tretieho veku cenu Asociácie inÅ¡titúcií vzdelávania dospelých v SR v kategórii samospráva. Tento rok ide už o 21. ročník tohto ocenenia, ktoré oceňuje výnimočné projekty a iniciatívy na trhu celoživotného vzdelávania. Vzdelávanie dospelých tvorí vo väčšine vyspelých krajín dôležitú zložku vzdelávacieho systému. Žiaľ Slovensko sa ocitá na chvoste krajín Európy. U nás sa zúčastňuje na vzdelávaní len 2,8 % dospelej populácie. Veríme, že aj vďaka pezinskej Akadémii tretieho veku sa toto percento zvýši. „Seniori vo vaÅ¡om meste majú možnosÅ¥ sa ďalej vzdelávaÅ¥. Svet sa veľmi rýchlo mení a vedomosti získané zo Å¡koly už nestačia. Je potrebné sa neustále vzdelávaÅ¥, aby človek vedel ďalej fungovaÅ¥ v spoločnosti. Tí ľudia, ktorí sa ďalej vzdelávajú, sú v kontakte s ostatnými, udržiavajú sociálny kontakt, sú aktívni a to je pre nich veľmi dôležité,“ vysvetlil prezident Asociácie inÅ¡titúcií vzdelávania dospelých v SR Klaudius Å ilhár. Akadémia tretieho veku vznikla v Pezinku 5.septembra 2007. Autorkou myÅ¡lienky vzdelávaÅ¥ sa v treÅ¥om veku bola vedúca oddelenia styku s verejnosÅ¥ou na Mestskom úrade v Pezinku Ing. Eva Lupová, CSc. Týmto Å¡túdiom sa nezvyÅ¡uje kvalifikácia, ide o záujmovú činnosÅ¥, vďaka ktorej môžu seniori prežiÅ¥ poproduktívny vek kvalitne s udržiavaním dobrej duÅ¡evnej a fyzickej rovnováhy.  V prvom akademickom roku boli otvorené tri Å¡tudijné odbory:  história, psychológia a základy pôdohospodárstva. Prvé promócie sa konali 29.apríla 2009. Dodnes navÅ¡tevovalo akadémiu 1998 Å¡tudentov. Å túdium na Akadémii tretieho veku je 4-semestrálne, teda dvojročné. Podmienkou prijatia je minimálny vek 55 rokov. Každý semester pozostáva zo Å¡iestich dvojhodinových prednášok. Minimálny počet uchádzačov pre otvorenie nového odboru je 15 Å¡tudentov. Celé Å¡túdium končí slávnostnou promóciou, kde absolventi získajú osvedčenie o absolvovaní Akadémie tretieho veku. Poplatok za jeden semester je 26 €, pričom občania s trvalým pobytom v Pezinku majú zľavu 50 percent. V akademickom roku 2019/2020 otvorila akadémia dva ročníky a sedem odborov. Ide o Anglický jazyk pre mierne pokročilých, Folklórne prejavy v lokalitách malokarpatského regiónu, Výtvarné techniky, Zdravie z prírody, Maliarske techniky, Genealógia spoznávanie histórie svojho roku a Počítače a digitálna fotografia. Dokopy je v letnom semestri prihlásených 150 frekventantov, avÅ¡ak kvôli aktuálnej epidemiologickej situácii spôsobenej vírusom COVID-19 je toto Å¡túdium pozastavené. Ocenenie od Asociácie inÅ¡titúcií vzdelávania dospelých v SR mesto nečakalo a verí, že aj vďaka nemu sa zviditeľní Akadémia tretieho veku, ktorá svojou dĺžkou patrí k najdlhÅ¡ie fungujúcim  akadémiám tretieho veku, ktoré zastreÅ¡ujú mestá. „Berieme to ako obrovský  záväzok mesta voči svojim seniorom. V tejto myÅ¡lienke chceme pokračovaÅ¥ a skvalitňovaÅ¥ výučbu a programy pre nich. NaÅ¡i seniori sa veľmi teÅ¡ia na každý ďalší ročník,“ vyjadrila sa zástupkyňa primátora Mária Wagingerová. Akadémia tretieho veku chce vo svojich aktivitách aj naďalej pokračovaÅ¥. Pre svojich priaznivcov pripravuje novinky. „Chceme v období po Covid-19 v prvom rade dokončiÅ¥ začaté Å¡tudijné odbory. Tiež uvažujeme, akým spôsobom tieto odbory doplniÅ¥. Hovorili sme o Å¡tudijnom odbore zameranom na cestovný ruch a klimatológiu. Rozbiehame aj spoluprácu s Univerzitou tretieho veku na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ktorá by u nás vytvorila Å¡tudijnú skupinu a ponúkla odbor pre Univerzitu tretieho veku,“ poznamenal koordinátor Akadémie tretieho veku Erik Å paňo. ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Pezinská Akadémia tretieho veku získala cenu AIVD v kategórii samospráva

Táto informácia bola publikovaná od 07. 05. 2021 do 12. 05. 2021

Pezinská Akadémia tretieho veku získala cenu AIVD v kategórii samospráva Mesto Pezinok získalo za svoj projekt Akadémie tretieho veku cenu Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR v kategórii samospráva. Tento rok ide už o 21. ročník tohto ocenenia, ktoré oceňuje výnimočné projekty a iniciatívy na trhu celoživotného vzdelávania.

Vzdelávanie dospelých tvorí vo väčšine vyspelých krajín dôležitú zložku vzdelávacieho systému. Žiaľ Slovensko sa ocitá na chvoste krajín Európy. U nás sa zúčastňuje na vzdelávaní len 2,8 % dospelej populácie. Veríme, že aj vďaka pezinskej Akadémii tretieho veku sa toto percento zvýši.

„Seniori vo vašom meste majú možnosť sa ďalej vzdelávať. Svet sa veľmi rýchlo mení a vedomosti získané zo školy už nestačia. Je potrebné sa neustále vzdelávať, aby človek vedel ďalej fungovať v spoločnosti. Tí ľudia, ktorí sa ďalej vzdelávajú, sú v kontakte s ostatnými, udržiavajú sociálny kontakt, sú aktívni a to je pre nich veľmi dôležité,“ vysvetlil prezident Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR Klaudius Šilhár.

Akadémia tretieho veku vznikla v Pezinku 5.septembra 2007. Autorkou myšlienky vzdelávať sa v treťom veku bola vedúca oddelenia styku s verejnosťou na Mestskom úrade v Pezinku Ing. Eva Lupová, CSc. Týmto štúdiom sa nezvyšuje kvalifikácia, ide o záujmovú činnosť, vďaka ktorej môžu seniori prežiť poproduktívny vek kvalitne s udržiavaním dobrej duševnej a fyzickej rovnováhy.  V prvom akademickom roku boli otvorené tri študijné odbory:  história, psychológia a základy pôdohospodárstva. Prvé promócie sa konali 29.apríla 2009. Dodnes navštevovalo akadémiu 1998 študentov.

Štúdium na Akadémii tretieho veku je 4-semestrálne, teda dvojročné. Podmienkou prijatia je minimálny vek 55 rokov. Každý semester pozostáva zo šiestich dvojhodinových prednášok. Minimálny počet uchádzačov pre otvorenie nového odboru je 15 študentov. Celé štúdium končí slávnostnou promóciou, kde absolventi získajú osvedčenie o absolvovaní Akadémie tretieho veku. Poplatok za jeden semester je 26 €, pričom občania s trvalým pobytom v Pezinku majú zľavu 50 percent.

V akademickom roku 2019/2020 otvorila akadémia dva ročníky a sedem odborov. Ide o Anglický jazyk pre mierne pokročilých, Folklórne prejavy v lokalitách malokarpatského regiónu, Výtvarné techniky, Zdravie z prírody, Maliarske techniky, Genealógia spoznávanie histórie svojho roku a Počítače a digitálna fotografia. Dokopy je v letnom semestri prihlásených 150 frekventantov, avšak kvôli aktuálnej epidemiologickej situácii spôsobenej vírusom COVID-19 je toto štúdium pozastavené.

Pezinská Akadémia tretieho veku získala cenu AIVD v kategórii samosprávaOcenenie od Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR mesto nečakalo a verí, že aj vďaka nemu sa zviditeľní Akadémia tretieho veku, ktorá svojou dĺžkou patrí k najdlhšie fungujúcim  akadémiám tretieho veku, ktoré zastrešujú mestá.

„Berieme to ako obrovský  záväzok mesta voči svojim seniorom. V tejto myšlienke chceme pokračovať a skvalitňovať výučbu a programy pre nich. Naši seniori sa veľmi tešia na každý ďalší ročník,“ vyjadrila sa zástupkyňa primátora Mária Wagingerová.

Akadémia tretieho veku chce vo svojich aktivitách aj naďalej pokračovať. Pre svojich priaznivcov pripravuje novinky.

„Chceme v období po Covid-19 v prvom rade dokončiť začaté študijné odbory. Tiež uvažujeme, akým spôsobom tieto odbory doplniť. Hovorili sme o študijnom odbore zameranom na cestovný ruch a klimatológiu. Rozbiehame aj spoluprácu s Univerzitou tretieho veku na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ktorá by u nás vytvorila študijnú skupinu a ponúkla odbor pre Univerzitu tretieho veku,“ poznamenal koordinátor Akadémie tretieho veku Erik Špaňo.