DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Ak bude v čase konania zápisu pretrvávaÅ¥ mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav v súvislosti s ochorením COVID-19 (aktuálne uznesenie vlády č. 123/2021 z 28. februára 2021), zápis na plnenie povinnej Å¡kolskej dochádzky v základných Å¡kolách na Å¡kolský rok 2021/2022 sa uskutoční od 8. apríla do 9. apríla 2021 s tým, že: Zápis sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí a komunikácia základnej Å¡koly s rodičmi bude prebiehaÅ¥: Základná Å¡kola začne konanie vo veci zápisu na základe podnetu zákonného zástupcu dieÅ¥aÅ¥a. Týmto podnetom bude prihláška na plnenie povinnej Å¡kolskej dochádzky vyplnená zákonným zástupcom. elektronickou formou (formulárom prihlášky zo Å¡kolského informačného systému – asc agenda – prihláška na webovom sídle základnej Å¡koly; e-mailom - formulár doručený na e-mailovú adresu základnej Å¡koly alebo prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej Å¡koly, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom). ak rodič nemá možnosÅ¥ komunikovaÅ¥ elektronicky, môže si po dohode s vedením základnej Å¡koly vyzdvihnúť formulár osobne v základnej Å¡kole. Po vyplnení a podpísaní ho doručí do základnej Å¡koly podľa pokynov riaditeľa Å¡koly. Prípadné osobné stretnutia v Å¡kole sa uskutočnia za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení. Zákonný zástupca dieÅ¥aÅ¥a je povinný zapísaÅ¥ do základnej Å¡koly dieÅ¥a, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕši 6. rok veku. Zákonný zástupca dieÅ¥aÅ¥a so Å¡peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s písomnou žiadosÅ¥ou,  t.  j.  prihláškou  predloží  aj  písomné  vyjadrenie  zariadenia  výchovného  poradenstva     a prevencie, vydané na základe diagnostického vyÅ¡etrenia dieÅ¥aÅ¥a. Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijaÅ¥ aj dieÅ¥a, ktoré nedovŕšilo 6. rok veku, a to po vyjadrení prísluÅ¡ného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vÅ¡eobecného lekára pre deti   a dorast. Od 01. 01. 2021 sa mení inÅ¡titút odkladu začiatku plnenia povinnej Å¡kolskej dochádzky. Zákonný zástupca dieÅ¥aÅ¥a alebo zástupca zariadenia pred zápisom na plnenie povinnej Å¡kolskej dochádzky nežiada o odklad začiatku plnenia povinnej Å¡kolskej dochádzky. Zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia požiada riaditeľa prísluÅ¡nej materskej Å¡koly o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, pričom je potrebné predložiÅ¥ nasledujúce doklady: Ak riaditeľ prísluÅ¡nej materskej Å¡koly rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, tak zákonný zástupca písomne oznámi túto skutočnosÅ¥ základnej Å¡kole, do ktorej zapísal svoje dieÅ¥a. písomný súhlas prísluÅ¡ného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomný súhlas vÅ¡eobecného lekára pre deti a dorast, informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. O prijatí dieÅ¥aÅ¥a na plnenie povinnej Å¡kolskej dochádzky rozhodne riaditeľ základnej Å¡koly do 15. 06. 2021 na základe trvalého pobytu v danom Å¡kolskom obvode. Å kolské obvody: Základná Å¡kola v Pezinku, Fándlyho 11, (www.zsfandlyho.sk) - Å¡kolský obvod - ulice: l.mája, Bernolákova, Bratislavská, Bystrická, Drevárska, Fándlyho, Fortna, Fraňa Kráľa,  Gorkého, Holubyho, Hrnčiarska, Hviezdoslavova, Jesenského, Komenského, Kukučínova, Kuzmányho, Majakovského, Mierová, Moyzesova, Nerudova, Obrancov mieru, PuÅ¡kinova, Saulaková, SNP od čísla 23 vyÅ¡Å¡ie, Svätojurská, Å t. Polkorába, Talihov dvor, Tehelná, Tolstého, Vajanského, Viničnianska cesta, Za dráhou, Za hradbami, Za koníčkom, Zigmundíkova Základná Å¡kola v Pezinku, Kupeckého ulica 74, (www.zskupeckeho.eu) - Å¡kolský obvod - ulice: Cajlanská, DobÅ¡inského, Farská, Gogoľova, Hasičská, Hollého, Jamnických, Jilemnického, Jiráskova, Kalinčiakova, Kollárova, Krížna, Kupeckého, Kutuzovova, Lesnícka, M.R.Å tefánika, Mahulanka, Malokarpatská, Meisslova, Mladoboleslavská, Mýtna, Najmarova, Panský chodník, Pod lipou, Potočná, Radničné námestie, Rázusova, Reisinger, Richarda Rétiho, Rozálka, Sama Chalúpku, Sasinkova, Senecká, Schaubmarova, Sládkovičova, Slnečná, SNP čísla 1 až 22, Suvorovova, Svätoplukova, Å afárikova, Å ancová, Å enkvická cesta, Å teberlova, Vinohradnícka cesta, Záhradná, Zámocká, Zumberská, Žarnovických. Základná Å¡kola v Pezinku, Na bielenisku 2, (www.zsnabielenisku.sk) - Å¡kolský obvod - ulice: Baba, Banícka, Bottova, dona Sandtnera, Dr. Bokesa, Dr. Å tohla, F.P. DrobiÅ¡eva, gen. Goliana, gen. Pekníka, gen. Svobodu, gen. Viesta, Hroznová, Javorová, kpt. JaroÅ¡a, KučiÅ¡dorfská dolina, L. Novomeského, Malacká cesta, MarkuÅ¡ova, MuÅ¡kátová, Na bielenisku, Nálepkova, Panholec, Pod kalváriou, Rulandská, Rybníček, Silvánová, Stupy, Å vermova, Topoľová, Trnavská, Veltlínska, Záhumenice. Základná Å¡kola s materskou Å¡kolou v Pezinku, OreÅ¡ie 3, (www.zsoresiepezinok.edupage.org) - Å¡kolský obvod - ulice: Cintorínska, Černicová, D. Virgoviča, Družstevná, Eugena Suchoňa, Fajgalská cesta, Glejovka, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Kamenice, Kataríny Franklovej, Krkavec, Leitne, Liesková, LimbaÅ¡ská cesta, Ľudovíta Rajtera, Matúškova, Mlynárska, Myslenická, Nezábudková, Nová, Obchodná, Okružná, OreÅ¡ie, Podhorská, Podkarpatská, Pri mlyne, Púpavová, Ružová, Slnečné údolie, Å túrova, Trnková, Vincúrska, Vinice, Za panskou záhradou, Železničná. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční po dohode s vedením základnej Å¡koly a podľa pokynov riaditeľa základnej Å¡koly za dodržania hygienicko- epidemiologických opatrení (overenie údajov z rodného listu dieÅ¥aÅ¥a, občianskeho preukazu zákonného zástupcu a podpísanie prihlášky oboma rodičmi – zákonnými zástupcami). Ak sú rodičia rozvedení, zákonný zástupca  predloží  rozhodnutie súdu  o zverení  dieÅ¥aÅ¥a  do starostlivosti jedného z rodičov alebo do striedavej starostlivosti. Ak nebude v čase konania zápisu pretrvávaÅ¥ mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav v súvislosti s ochorením COVID-19 zápis na plnenie povinnej Å¡kolskej dochádzky v základných Å¡kolách na Å¡kolský rok 2021/2022 sa uskutoční prezenčnou formou od 8. apríla do 9. apríla 2021 v čase od 15.00  do 18.00 h.     Å kolský úrad MsÚ Pezinok Foto: TASR   ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Ak bude v čase konania zápisu pretrvávaÅ¥ mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav v súvislosti s ochorením COVID-19 (aktuálne uznesenie vlády č. 123/2021 z 28. februára 2021), zápis na plnenie povinnej Å¡kolskej dochádzky v základných Å¡kolách na Å¡kolský rok 2021/2022 sa uskutoční od 8. apríla do 9. apríla 2021 s tým, že: Zápis sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí a komunikácia základnej Å¡koly s rodičmi bude prebiehaÅ¥: Základná Å¡kola začne konanie vo veci zápisu na základe podnetu zákonného zástupcu dieÅ¥aÅ¥a. Týmto podnetom bude prihláška na plnenie povinnej Å¡kolskej dochádzky vyplnená zákonným zástupcom. elektronickou formou (formulárom prihlášky zo Å¡kolského informačného systému – asc agenda – prihláška na webovom sídle základnej Å¡koly; e-mailom - formulár doručený na e-mailovú adresu základnej Å¡koly alebo prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej Å¡koly, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom). ak rodič nemá možnosÅ¥ komunikovaÅ¥ elektronicky, môže si po dohode s vedením základnej Å¡koly vyzdvihnúť formulár osobne v základnej Å¡kole. Po vyplnení a podpísaní ho doručí do základnej Å¡koly podľa pokynov riaditeľa Å¡koly. Prípadné osobné stretnutia v Å¡kole sa uskutočnia za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení. Zákonný zástupca dieÅ¥aÅ¥a je povinný zapísaÅ¥ do základnej Å¡koly dieÅ¥a, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕši 6. rok veku. Zákonný zástupca dieÅ¥aÅ¥a so Å¡peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s písomnou žiadosÅ¥ou,  t.  j.  prihláškou  predloží  aj  písomné  vyjadrenie  zariadenia  výchovného  poradenstva     a prevencie, vydané na základe diagnostického vyÅ¡etrenia dieÅ¥aÅ¥a. Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijaÅ¥ aj dieÅ¥a, ktoré nedovŕšilo 6. rok veku, a to po vyjadrení prísluÅ¡ného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vÅ¡eobecného lekára pre deti   a dorast. Od 01. 01. 2021 sa mení inÅ¡titút odkladu začiatku plnenia povinnej Å¡kolskej dochádzky. Zákonný zástupca dieÅ¥aÅ¥a alebo zástupca zariadenia pred zápisom na plnenie povinnej Å¡kolskej dochádzky nežiada o odklad začiatku plnenia povinnej Å¡kolskej dochádzky. Zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia požiada riaditeľa prísluÅ¡nej materskej Å¡koly o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, pričom je potrebné predložiÅ¥ nasledujúce doklady: Ak riaditeľ prísluÅ¡nej materskej Å¡koly rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, tak zákonný zástupca písomne oznámi túto skutočnosÅ¥ základnej Å¡kole, do ktorej zapísal svoje dieÅ¥a. písomný súhlas prísluÅ¡ného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomný súhlas vÅ¡eobecného lekára pre deti a dorast, informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. O prijatí dieÅ¥aÅ¥a na plnenie povinnej Å¡kolskej dochádzky rozhodne riaditeľ základnej Å¡koly do 15. 06. 2021 na základe trvalého pobytu v danom Å¡kolskom obvode. Å kolské obvody: Základná Å¡kola v Pezinku, Fándlyho 11, (www.zsfandlyho.sk) - Å¡kolský obvod - ulice: l.mája, Bernolákova, Bratislavská, Bystrická, Drevárska, Fándlyho, Fortna, Fraňa Kráľa,  Gorkého, Holubyho, Hrnčiarska, Hviezdoslavova, Jesenského, Komenského, Kukučínova, Kuzmányho, Majakovského, Mierová, Moyzesova, Nerudova, Obrancov mieru, PuÅ¡kinova, Saulaková, SNP od čísla 23 vyÅ¡Å¡ie, Svätojurská, Å t. Polkorába, Talihov dvor, Tehelná, Tolstého, Vajanského, Viničnianska cesta, Za dráhou, Za hradbami, Za koníčkom, Zigmundíkova Základná Å¡kola v Pezinku, Kupeckého ulica 74, (www.zskupeckeho.eu) - Å¡kolský obvod - ulice: Cajlanská, DobÅ¡inského, Farská, Gogoľova, Hasičská, Hollého, Jamnických, Jilemnického, Jiráskova, Kalinčiakova, Kollárova, Krížna, Kupeckého, Kutuzovova, Lesnícka, M.R.Å tefánika, Mahulanka, Malokarpatská, Meisslova, Mladoboleslavská, Mýtna, Najmarova, Panský chodník, Pod lipou, Potočná, Radničné námestie, Rázusova, Reisinger, Richarda Rétiho, Rozálka, Sama Chalúpku, Sasinkova, Senecká, Schaubmarova, Sládkovičova, Slnečná, SNP čísla 1 až 22, Suvorovova, Svätoplukova, Å afárikova, Å ancová, Å enkvická cesta, Å teberlova, Vinohradnícka cesta, Záhradná, Zámocká, Zumberská, Žarnovických. Základná Å¡kola v Pezinku, Na bielenisku 2, (www.zsnabielenisku.sk) - Å¡kolský obvod - ulice: Baba, Banícka, Bottova, dona Sandtnera, Dr. Bokesa, Dr. Å tohla, F.P. DrobiÅ¡eva, gen. Goliana, gen. Pekníka, gen. Svobodu, gen. Viesta, Hroznová, Javorová, kpt. JaroÅ¡a, KučiÅ¡dorfská dolina, L. Novomeského, Malacká cesta, MarkuÅ¡ova, MuÅ¡kátová, Na bielenisku, Nálepkova, Panholec, Pod kalváriou, Rulandská, Rybníček, Silvánová, Stupy, Å vermova, Topoľová, Trnavská, Veltlínska, Záhumenice. Základná Å¡kola s materskou Å¡kolou v Pezinku, OreÅ¡ie 3, (www.zsoresiepezinok.edupage.org) - Å¡kolský obvod - ulice: Cintorínska, Černicová, D. Virgoviča, Družstevná, Eugena Suchoňa, Fajgalská cesta, Glejovka, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Kamenice, Kataríny Franklovej, Krkavec, Leitne, Liesková, LimbaÅ¡ská cesta, Ľudovíta Rajtera, Matúškova, Mlynárska, Myslenická, Nezábudková, Nová, Obchodná, Okružná, OreÅ¡ie, Podhorská, Podkarpatská, Pri mlyne, Púpavová, Ružová, Slnečné údolie, Å túrova, Trnková, Vincúrska, Vinice, Za panskou záhradou, Železničná. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční po dohode s vedením základnej Å¡koly a podľa pokynov riaditeľa základnej Å¡koly za dodržania hygienicko- epidemiologických opatrení (overenie údajov z rodného listu dieÅ¥aÅ¥a, občianskeho preukazu zákonného zástupcu a podpísanie prihlášky oboma rodičmi – zákonnými zástupcami). Ak sú rodičia rozvedení, zákonný zástupca  predloží  rozhodnutie súdu  o zverení  dieÅ¥aÅ¥a  do starostlivosti jedného z rodičov alebo do striedavej starostlivosti. Ak nebude v čase konania zápisu pretrvávaÅ¥ mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav v súvislosti s ochorením COVID-19 zápis na plnenie povinnej Å¡kolskej dochádzky v základných Å¡kolách na Å¡kolský rok 2021/2022 sa uskutoční prezenčnou formou od 8. apríla do 9. apríla 2021 v čase od 15.00  do 18.00 h.     Å kolský úrad MsÚ Pezinok Foto: TASR   ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Zápis do 1. ročníka sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí

Táto informácia bola publikovaná od 25. 03. 2021 do 15. 04. 2021

Ilustračné foto: Zdroj: TASRAk bude v čase konania zápisu pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav v súvislosti s ochorením COVID-19 (aktuálne uznesenie vlády č. 123/2021 z 28. februára 2021), zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutoční od 8. apríla do 9. apríla 2021 s tým, že:

 1. Zápis sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí a komunikácia základnej školy s rodičmi bude prebiehať:
  Základná škola začne konanie vo veci zápisu na základe podnetu zákonného zástupcu dieťaťa. Týmto podnetom bude prihláška na plnenie povinnej školskej dochádzky vyplnená zákonným zástupcom.
  1. elektronickou formou (formulárom prihlášky zo školského informačného systému – asc agenda
   – prihláška na webovom sídle základnej školy; e-mailom - formulár doručený na e-mailovú adresu základnej školy alebo prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom).
  2. ak rodič nemá možnosť komunikovať elektronicky, môže si po dohode s vedením základnej školy vyzdvihnúť formulár osobne v základnej škole. Po vyplnení a podpísaní ho doručí do základnej školy podľa pokynov riaditeľa školy. Prípadné osobné stretnutia v škole sa uskutočnia za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení.
 2. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný zapísať do základnej školy dieťa, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕši 6. rok veku.
 3. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s písomnou žiadosťou,  t.  j.  prihláškou  predloží  aj  písomné  vyjadrenie  zariadenia  výchovného  poradenstva     a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.
 4. Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré nedovŕšilo 6. rok veku, a to po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti   a dorast.
 5. Od 01. 01. 2021 sa mení inštitút odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia pred zápisom na plnenie povinnej školskej dochádzky nežiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. Zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia požiada riaditeľa príslušnej materskej školy o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, pričom je potrebné predložiť nasledujúce doklady:

  Ak riaditeľ príslušnej materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, tak zákonný zástupca písomne oznámi túto skutočnosť základnej škole, do ktorej zapísal svoje dieťa.

  1. písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  2. písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,
  3. informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.
 6. O prijatí dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky rozhodne riaditeľ základnej školy do 15.
  06. 2021 na základe trvalého pobytu v danom školskom obvode
  .

  Školské obvody:

  • Základná škola v Pezinku, Fándlyho 11, (www.zsfandlyho.sk) - školský obvod - ulice:
   l.mája, Bernolákova, Bratislavská, Bystrická, Drevárska, Fándlyho, Fortna, Fraňa Kráľa,  Gorkého, Holubyho, Hrnčiarska, Hviezdoslavova, Jesenského, Komenského, Kukučínova, Kuzmányho, Majakovského, Mierová, Moyzesova, Nerudova, Obrancov mieru, Puškinova, Saulaková, SNP od čísla 23 vyššie, Svätojurská, Št. Polkorába, Talihov dvor, Tehelná, Tolstého, Vajanského, Viničnianska cesta, Za dráhou, Za hradbami, Za koníčkom, Zigmundíkova

  • Základná škola v Pezinku, Kupeckého ulica 74, (www.zskupeckeho.eu) - školský obvod - ulice:
   Cajlanská, Dobšinského, Farská, Gogoľova, Hasičská, Hollého, Jamnických, Jilemnického, Jiráskova, Kalinčiakova, Kollárova, Krížna, Kupeckého, Kutuzovova, Lesnícka, M.R.Štefánika, Mahulanka, Malokarpatská, Meisslova, Mladoboleslavská, Mýtna, Najmarova, Panský chodník, Pod lipou, Potočná, Radničné námestie, Rázusova, Reisinger, Richarda Rétiho, Rozálka, Sama Chalúpku, Sasinkova, Senecká, Schaubmarova, Sládkovičova, Slnečná, SNP čísla 1 až 22, Suvorovova, Svätoplukova, Šafárikova, Šancová, Šenkvická cesta, Šteberlova, Vinohradnícka cesta, Záhradná, Zámocká, Zumberská, Žarnovických.

  • Základná škola v Pezinku, Na bielenisku 2, (www.zsnabielenisku.sk) - školský obvod - ulice:
   Baba, Banícka, Bottova, dona Sandtnera, Dr. Bokesa, Dr. Štohla, F.P. Drobiševa, gen. Goliana, gen. Pekníka, gen. Svobodu, gen. Viesta, Hroznová, Javorová, kpt. Jaroša, Kučišdorfská dolina, L. Novomeského, Malacká cesta, Markušova, Muškátová, Na bielenisku, Nálepkova, Panholec, Pod kalváriou, Rulandská, Rybníček, Silvánová, Stupy, Švermova, Topoľová, Trnavská, Veltlínska, Záhumenice.

  • Základná škola s materskou školou v Pezinku, Orešie 3, (www.zsoresiepezinok.edupage.org)
   - školský obvod - ulice:
   Cintorínska, Černicová, D. Virgoviča, Družstevná, Eugena Suchoňa, Fajgalská cesta, Glejovka, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Kamenice, Kataríny Franklovej, Krkavec, Leitne, Liesková, Limbašská cesta, Ľudovíta Rajtera, Matúškova, Mlynárska, Myslenická, Nezábudková, Nová, Obchodná, Okružná, Orešie, Podhorská, Podkarpatská, Pri mlyne, Púpavová, Ružová, Slnečné údolie, Štúrova, Trnková, Vincúrska, Vinice, Za panskou záhradou, Železničná.

 7. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční po dohode s vedením základnej školy a podľa pokynov riaditeľa základnej školy za dodržania hygienicko- epidemiologických opatrení (overenie údajov z rodného listu dieťaťa, občianskeho preukazu zákonného zástupcu a podpísanie prihlášky oboma rodičmi – zákonnými zástupcami). Ak sú rodičia rozvedení, zákonný zástupca  predloží  rozhodnutie súdu  o zverení  dieťaťa  do starostlivosti jedného z rodičov alebo do striedavej starostlivosti.
 8. Ak nebude v čase konania zápisu pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav v súvislosti s ochorením COVID-19 zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutoční prezenčnou formou od 8. apríla do 9. apríla 2021 v čase od 15.00  do 18.00 h.

 

 

Školský úrad MsÚ Pezinok
Foto: TASR