DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [nextSibling] => (object value omitted) [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Program Materiály Hlasovanie ÚčasÅ¥ Uznesenia Zápisnica Mesto Pezinok PROGRAM mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo Å¡tvrtok dňa 23. júna 2022 o 8.30 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné námestie č. 7, Pezinok, I. posch., miestnosÅ¥ č. 12: Otvorenie MsZ, schválenie programu, voľba návrhovej komisie Prevody a nájmy (skupina materiálov 1 – 9) Vecné bremená 3.1 VB CKN_2043_53, 2043_51, 2043_40 3.2 VB CKN 1075_1 Mestské nájomné byty 4.1 Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme mestských bytov 4.2 Návrhy na pridelenie mestských nájomných bytov Návrh VZN č. 11-2021 o miestnom poplatku za KO Návrh VZN č. 15 2015 o miestnych daniach Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14-2017 Predaj výrobkov a trhové miesta Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1-2021 KO a DSO Verejné obstarávanie 9.1 VO na dodávku zemného plynu 9.2 VO na dodávku elektrickej energie Stav investičných akcií Úprava rozpočtu na rok 2022 Informácia o prijatých RO do 31. 05. 2022 Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok do 1 000 € Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosÅ¥, s. r. o. za rok 2021 Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s. r. o. za rok 2021 Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské múzeum, p. o. za rok 2021 Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie MPS, p. o. za rok 2021 Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie PKC, p. o. za rok 2021 Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2021 Dohody o určení spoločného Å¡kolského obvodu Informácie u činnosti ÚHK Informácia Geopark Malé Karpaty - výsledky a perspektíva, spolupráca Mesto PK, BSK, TTSK Určenie volebných obvodov Parkovacia politika Interpelácie poslancov Informácie primátora   Prílohy: Pozvánka na MsZ 23. 06. 2022 (formát PDF)   ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [nextSibling] => (object value omitted) [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Program Materiály Hlasovanie ÚčasÅ¥ Uznesenia Zápisnica Mesto Pezinok PROGRAM mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo Å¡tvrtok dňa 23. júna 2022 o 8.30 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné námestie č. 7, Pezinok, I. posch., miestnosÅ¥ č. 12: Otvorenie MsZ, schválenie programu, voľba návrhovej komisie Prevody a nájmy (skupina materiálov 1 – 9) Vecné bremená 3.1 VB CKN_2043_53, 2043_51, 2043_40 3.2 VB CKN 1075_1 Mestské nájomné byty 4.1 Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme mestských bytov 4.2 Návrhy na pridelenie mestských nájomných bytov Návrh VZN č. 11-2021 o miestnom poplatku za KO Návrh VZN č. 15 2015 o miestnych daniach Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14-2017 Predaj výrobkov a trhové miesta Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1-2021 KO a DSO Verejné obstarávanie 9.1 VO na dodávku zemného plynu 9.2 VO na dodávku elektrickej energie Stav investičných akcií Úprava rozpočtu na rok 2022 Informácia o prijatých RO do 31. 05. 2022 Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok do 1 000 € Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosÅ¥, s. r. o. za rok 2021 Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s. r. o. za rok 2021 Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské múzeum, p. o. za rok 2021 Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie MPS, p. o. za rok 2021 Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie PKC, p. o. za rok 2021 Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2021 Dohody o určení spoločného Å¡kolského obvodu Informácie u činnosti ÚHK Informácia Geopark Malé Karpaty - výsledky a perspektíva, spolupráca Mesto PK, BSK, TTSK Určenie volebných obvodov Parkovacia politika Interpelácie poslancov Informácie primátora   Prílohy: Pozvánka na MsZ 23. 06. 2022 (formát PDF)   ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [nextSibling] => (object value omitted) [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Program Materiály Hlasovanie ÚčasÅ¥ Uznesenia Zápisnica Mesto Pezinok PROGRAM mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo Å¡tvrtok dňa 23. júna 2022 o 8.30 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné námestie č. 7, Pezinok, I. posch., miestnosÅ¥ č. 12: Otvorenie MsZ, schválenie programu, voľba návrhovej komisie Prevody a nájmy (skupina materiálov 1 – 9) Vecné bremená 3.1 VB CKN_2043_53, 2043_51, 2043_40 3.2 VB CKN 1075_1 Mestské nájomné byty 4.1 Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme mestských bytov 4.2 Návrhy na pridelenie mestských nájomných bytov Návrh VZN č. 11-2021 o miestnom poplatku za KO Návrh VZN č. 15 2015 o miestnych daniach Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14-2017 Predaj výrobkov a trhové miesta Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1-2021 KO a DSO Verejné obstarávanie 9.1 VO na dodávku zemného plynu 9.2 VO na dodávku elektrickej energie Stav investičných akcií Úprava rozpočtu na rok 2022 Informácia o prijatých RO do 31. 05. 2022 Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok do 1 000 € Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosÅ¥, s. r. o. za rok 2021 Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s. r. o. za rok 2021 Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské múzeum, p. o. za rok 2021 Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie MPS, p. o. za rok 2021 Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie PKC, p. o. za rok 2021 Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2021 Dohody o určení spoločného Å¡kolského obvodu Informácie u činnosti ÚHK Informácia Geopark Malé Karpaty - výsledky a perspektíva, spolupráca Mesto PK, BSK, TTSK Určenie volebných obvodov Parkovacia politika Interpelácie poslancov Informácie primátora   Prílohy: Pozvánka na MsZ 23. 06. 2022 (formát PDF)   ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [nextSibling] => (object value omitted) [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Program Materiály Hlasovanie ÚčasÅ¥ Uznesenia Zápisnica Mesto Pezinok PROGRAM mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo Å¡tvrtok dňa 23. júna 2022 o 8.30 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné námestie č. 7, Pezinok, I. posch., miestnosÅ¥ č. 12: Otvorenie MsZ, schválenie programu, voľba návrhovej komisie Prevody a nájmy (skupina materiálov 1 – 9) Vecné bremená 3.1 VB CKN_2043_53, 2043_51, 2043_40 3.2 VB CKN 1075_1 Mestské nájomné byty 4.1 Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme mestských bytov 4.2 Návrhy na pridelenie mestských nájomných bytov Návrh VZN č. 11-2021 o miestnom poplatku za KO Návrh VZN č. 15 2015 o miestnych daniach Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14-2017 Predaj výrobkov a trhové miesta Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1-2021 KO a DSO Verejné obstarávanie 9.1 VO na dodávku zemného plynu 9.2 VO na dodávku elektrickej energie Stav investičných akcií Úprava rozpočtu na rok 2022 Informácia o prijatých RO do 31. 05. 2022 Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok do 1 000 € Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosÅ¥, s. r. o. za rok 2021 Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s. r. o. za rok 2021 Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské múzeum, p. o. za rok 2021 Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie MPS, p. o. za rok 2021 Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie PKC, p. o. za rok 2021 Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2021 Dohody o určení spoločného Å¡kolského obvodu Informácie u činnosti ÚHK Informácia Geopark Malé Karpaty - výsledky a perspektíva, spolupráca Mesto PK, BSK, TTSK Určenie volebných obvodov Parkovacia politika Interpelácie poslancov Informácie primátora   Prílohy: Pozvánka na MsZ 23. 06. 2022 (formát PDF)   ) Mesto Pezinok | Úradná tabuľa
 


Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 23. 06. 2022

Zverejnené od 15. 06. 2022 do 23. 06. 2022 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica


Mesto Pezinok

PROGRAM
mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok dňa 23. júna 2022 o 8.30 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné námestie č. 7, Pezinok, I. posch., miestnosť č. 12:

 1. Otvorenie MsZ, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
 2. Prevody a nájmy (skupina materiálov 1 – 9)
 3. Vecné bremená
  3.1 VB CKN_2043_53, 2043_51, 2043_40
  3.2 VB CKN 1075_1
 4. Mestské nájomné byty
  4.1 Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme mestských bytov
  4.2 Návrhy na pridelenie mestských nájomných bytov
 5. Návrh VZN č. 11-2021 o miestnom poplatku za KO
 6. Návrh VZN č. 15 2015 o miestnych daniach
 7. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14-2017 Predaj výrobkov a trhové miesta
 8. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1-2021 KO a DSO
 9. Verejné obstarávanie
  9.1 VO na dodávku zemného plynu
  9.2 VO na dodávku elektrickej energie
 10. Stav investičných akcií
 11. Úprava rozpočtu na rok 2022
 12. Informácia o prijatých RO do 31. 05. 2022
 13. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok do 1 000 €
 14. Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o. za rok 2021
 15. Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s. r. o. za rok 2021
 16. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské múzeum, p. o. za rok 2021
 17. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie MPS, p. o. za rok 2021
 18. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie PKC, p. o. za rok 2021
 19. Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2021
 20. Dohody o určení spoločného školského obvodu
 21. Informácie u činnosti ÚHK
 22. Informácia Geopark Malé Karpaty - výsledky a perspektíva, spolupráca Mesto PK, BSK, TTSK
 23. Určenie volebných obvodov
 24. Parkovacia politika
 25. Interpelácie poslancov
 26. Informácie primátora

 

Prílohy: