Výstavba cyklochodníka Pezinok- Limbach finišuje

Cyklochodník, ktorý spojí Pezinok s obcou Limbach v celkovej dĺžke 4 275 metrov, bude čoskoro zrealizovaný. Práce na ňom sa začali v septembri 2021.  Cieľom projektu bolo vytvoriť vhodné podmienky pre cyklistov a podporiť bezpečnú cyklistickú dopravu v meste Pezinok. Kolaudácia diela je plánovaná na leto 2022.

Cyklotrasa vedie od železničnej stanice Pezinok cez ulice  Holubyho, Kupeckého, Hasičskú a Fajgalskú  až po hranicu katastra pri obci Limbach s prepojením na Okružnú ulicu cez Fajgalskú cestu.

Súčasťou stavby sú aj cyklo-odpočívadlá vybavené doplnkovou cyklistickou infraštruktúrou – lavičkami, smetnými košmi, stojanmi na bicykle, stojanmi na bicykle s pumpou, cyklistickými zábranami.  

Cena diela je 895 817,65 € s DPH.  Cyklochodník Pezinok – Limbach sa realizoval vďaka podpore z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program. Výška nenávratného finančného príspevku je 685 433,77 €.

Práce zabezpečoval zhotoviteľ diela - spoločnosť Swietelsky-Slovakia spol.s.r.o.. Prebiehali súbežne s bežným životom v meste za plnej dopravy bez výraznejších dopravných obmedzení a s tolerovaním každodennej mobility a dopravného či pešieho pohybu. Cyklochodník je verejnoprospešnou líniovou stavbou, kde koordinácia a realizácia je síce  náročná v zmysle zladenia, avšak výborná správa je, že sa blížime k úspešnému ukončeniu realizácie a odovzdaniu cyklochodníka do užívania širokej verejnosti po jeho kolaudácii“, povedal Igor Vavrovič, vedúci referátu výstavby.

Mesto Pezinok ako investor spolu so stavebným dozorom a zhotoviteľom stavby pri kontrolných dňoch na týždennej báze riešilo všetky otázky a zmeny, ktoré sa na stavbách  bežne vyskytujú. Spoločným záujmom bolo zrealizovať dielo v zmysle schváleného projektu a zároveň v prospech všeobecnej spokojnosti verejnosti a všetkých dotknutých strán. Pri realizácii mali plnú dôveru odborníci, ktorí majú za sebou nejednu stavbu aj väčších investičných rozmerov, že našim spoločným cieľom je úspešne ukončiť projekt a zrealizovať počas výstavby všetko čo je nevyhnutné ako napríklad aj vyvolané investície v podobe odstránenia navážky zeminy v trase cyklochodníka na Okružnej ulici, vyrovnávania terénu, spevňovania brehov, čistenia okolia zasypaného mnohoročnými nánosmi materiálu rôzneho druhu. Pre dobrý výsledok sa počas stavby snažili všetky zúčastnené strany vždy správne rozhodnúť ako naložiť s aktuálnou prekážkou.

Výstavba nového cyklochodníka prispeje k zlepšeniu infraštruktúry v meste, k riadenej a koordinovanej bezpečnej cyklodoprave, k novej úprave verejného priestoru, oddeleniu statickej a dynamickej dopravy, vyčisteniu verejného priestoru od zbytočného reklamného smogu a úprave okolia. S realizáciou je spojená aj nová výsadba stromov a drevín, čím prispejeme aj k rozšíreniu zelenej infraštruktúry v meste.

Stavebné práce budú ukončené do konca mesiaca jún. Plánované odovzdanie cyklochodníka Pezinok-Limbach do užívania je ku koncu leta 2022 - po ukončení všetkých formálnych náležitostí súvisiacich s projektom.

Cyklochodník Pezinok - Limbach - mapa