Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 27. 02. 2020
•  Oznámenie - Business park P1
•  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019
•  Oznámenie - Bytový komplex Za dráhou, SO 04
•  Kolaudačné rozhodnutie - Bytové domy Pezinok - Muškát, SO 11
•  Kolaudačné rozhodnutie - Bytové domy Pezinok - Muškát, SO 06
•  Kolaudačné rozhodnutie - Bytové domy Pezinok - Muškát, SO 04
•  Stavebné povolenie - Stavebné úpravy bytu na ul. Za hradbami 24
•  Stavebné povolenie - Zateplenie bytového domu na Záhradnej 11
•  Návrh na vydanie územného rozhodnutia - Business Park P1
•  Výberové konanie - Ekonóm v Pezinskom kultúrnom centre
•  Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ
•  Návrh Všeobecne záväzných nariadení č. 1/2020 a 2/2020
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník
•  Výberové konanie - Zdravotná sestra v ZOS
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2020)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3129 oznamov:

•  Výberové konanie - Vedúci referátu ekonomiky a účtovníctva 15. 11. 2019 - 30. 11. 2019
•  Stavebné povolenie - Rozdelenie bytu na Šancovej 8 13. 11. 2019 - 28. 11. 2019
•  Výberové konanie - Referent sociálnej starostlivosti 13. 11. 2019 - 10. 12. 2019
•  Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 12. 11. 2019 - 27. 11. 2019
•  Návrh Všeobecne záväzných nariadení č. 7/2019, 8/2019 a 9/2019 12. 11. 2019 - 28. 11. 2019
•  Oznámenie - Modernizácia obaľovne živičných zmesí 12. 11. 2019 - 27. 11. 2019
•  Oznámenie o dražbe - Rodinný dom, súp. č. 5308 12. 11. 2019 - 27. 11. 2019
•  Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ 12. 11. 2019 - 27. 11. 2019
•  Výberové konanie - Riaditeľ Pezinského kultúrneho centra 05. 11. 2019 - 19. 11. 2019
•  Rozhodnutie OÚ - Program starostlivosti o lesy - Majdán a Píla na obdobie 2019-2028 30. 10. 2019 - 14. 11. 2019
•  Oznámenie - Prerokovanie zadania územného plánu obce Limbach 30. 10. 2019 - 14. 11. 2019
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Roman Havlík 30. 10. 2019 - 14. 11. 2019
•  Stavebné povolenie - Zateplenie bytového domu, Šancová 18-22 30. 10. 2019 - 14. 11. 2019
•  Kolaudačné rozhodnutie - Obnova bytového domu, Za hradbami 28-33 30. 10. 2019 - 14. 11. 2019
•  Rozhodnutie - Rekonštrukcia komunikácie Panský chodník 30. 10. 2019 - 14. 11. 2019
•  Rozhodnutie - Oporný a vytyčovací bod vedenia komunikačnej siete PKLIM 28. 10. 2019 - 12. 11. 2019
•  Oznámenie - Stavebné úpravy výťahov na Svätoplukovej 33-37 25. 10. 2019 - 09. 11. 2019
•  Rozhodnutie OÚ - Program starostlivosti o lesy - Modra a Píla na obdobie 2019-2028 25. 10. 2019 - 09. 11. 2019
•  Oznámenie - FO Pezinok Svätoplukova 02 21. 10. 2019 - 05. 11. 2019
•  Oznámenie - Komplexná obnova bytového domu na Záhradnej 13 21. 10. 2019 - 05. 11. 2019