Prepnúť na plnú verziu


Výzva pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

Táto informácia bola publikovaná od 10. 01. 2020 do 15. 02. 2020

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (MZZO), právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, sú podľa § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov povinní každoročne do 15. februára oznámiť mestu údaje, na základe ktorých budú spoplatnení.

Kategórie MZZO, pre ktoré je povinnosť oznamovať údaje sú napr. kotly na tuhé, kvapalné a plynné palivo s výkonom do 300 kW, rôzne technologické celky, spracovanie dreva, veľkochov hospodárskych zvierat... (kategorizácia zdrojov podľa prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší).

Táto povinnosť sa netýka fyzických osôb.

Podrobnosti upravujúce povinnosti prevádzkovateľov MZZO v meste Pezinok sú upravené vo Všeobecne záväznom nariadení č. 15/2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

Na ohlasovaciu povinnosť môžu prevádzkovatelia MZZO použiť vzorové tlačivo.


Mgr. Jana Guštafiková
odd. výstavby a životného prostredia