Array
(
  [0] => Array
    (
      [0] => 
      [1] => 
      [2] => 
      [3] => 
      [4] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [0] => "
      [1] => "
      [2] => "
      [3] => "
      [4] => "
    )

  [2] => Array
    (
      [0] => /uploadfiles/File/samosprava/VZN/vzn2020_X-1.pdf
      [1] => /uploadfiles/File/samosprava/VZN/vzn2020_X-2.pdf
      [2] => /uploadfiles/File/samosprava/VZN/vzn2020_X-3.pdf
      [3] => /uploadfiles/File/vyhlasky/vv2020_06_09-Navrh_VZN.pdf
      [4] => mailto:msu@msupezinok.sk
    )

)
DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [nextSibling] => (object value omitted) [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Mesto PezinokNÁVRH VZN V zmysle ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, návrh nariadenia, o ktorom má rokovaÅ¥ mestské zastupiteľstvo, zverejní mesto jeho vyvesením na úradnej tabuli v meste najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese mesta v tej istej lehote, ak ju má mesto zriadenú, alebo iným spôsobom v meste obvyklým. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaÅ¥dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniÅ¥ pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiÅ¥ úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byÅ¥ zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadaÅ¥ a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom riadnom zasadnutí dňa 25. 06. 2020 prerokuje návrhy vÅ¡eobecne záväzných nariadení: o dotáciách ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2007 o pamätihodnostiach mesta Pezinok, v znení neskorších VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2017 o verejnom poriadku Oznámenie k návrhu VZN Pripomienky k návrhu môžete podávaÅ¥ písomne na adresu: Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, príp. emailom na adresu: msu@msupezinok.sk, a to s doručením najneskôr do 19. 06. 2020 (piatok).   ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [nextSibling] => (object value omitted) [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Mesto PezinokNÁVRH VZN V zmysle ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, návrh nariadenia, o ktorom má rokovaÅ¥ mestské zastupiteľstvo, zverejní mesto jeho vyvesením na úradnej tabuli v meste najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese mesta v tej istej lehote, ak ju má mesto zriadenú, alebo iným spôsobom v meste obvyklým. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaÅ¥dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniÅ¥ pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiÅ¥ úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byÅ¥ zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadaÅ¥ a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom riadnom zasadnutí dňa 25. 06. 2020 prerokuje návrhy vÅ¡eobecne záväzných nariadení: o dotáciách ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2007 o pamätihodnostiach mesta Pezinok, v znení neskorších VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2017 o verejnom poriadku Oznámenie k návrhu VZN Pripomienky k návrhu môžete podávaÅ¥ písomne na adresu: Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, príp. emailom na adresu: msu@msupezinok.sk, a to s doručením najneskôr do 19. 06. 2020 (piatok).   ) Mesto Pezinok | Úradná tabuľa
Prepnúť na plnú verziu


Návrh Všeobecne záväzných nariadení

Kategória:
Zverejnené od 09. 06. 2020 do 24. 06. 2020

Erb Mesta
Mesto Pezinok

NÁVRH VZN


V zmysle ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, návrh nariadenia, o ktorom má rokovať mestské zastupiteľstvo, zverejní mesto jeho vyvesením na úradnej tabuli v meste najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese mesta v tej istej lehote, ak ju má mesto zriadenú, alebo iným spôsobom v meste obvyklým.

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom riadnom zasadnutí dňa 25. 06. 2020 prerokuje návrhy všeobecne záväzných nariadení:


Pripomienky k návrhu môžete podávať písomne na adresu:
Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, príp. emailom na adresu: msu@msupezinok.sk, a to s doručením najneskôr do 19. 06. 2020 (piatok).