Prepnúť na plnú verziu

Všeobecne záväzné nariadenia

Kategória:

Zobrazených je 13 nariadení:

 • VZN č. 8/2022

  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 • VZN č. 7/2022

  ktorým sa mení VZN č. 11/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 • VZN č. 5/2022

  o nakladaní s bytmi vo vlastníctve mesta Pezinok

 • VZN č. 2/2022

  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 • VZN č. 11/2021

  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 • VZN č. 5/2021

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2020 o dotáciách v znení VZN č. 3/2021 o dotáciách

 • VZN č. 3/2021

  ktorým sa mení VZN č. 8/2020 o dotáciách

 • VZN č. 10/2020

  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 • VZN č. 9/2020

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

 • VZN č. 9/2019

  o miestnom poplatku za rozvoj

 • VZN č. 1/2019

  o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Pezinok

 • VZN č. 15/2015

  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 • VZN č. 3/1999

  o postupe pri prevodoch vlastníctva mestských bytov a nebytových priestorov