DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Vzhľadom na petíciu obyvateľov z časti Za hradbami k téme budovania parkovacích miest sa v piatok 18. októbra konala verejná diskusia. Predmetom diskusie bola Å¡túdia, ktorá komplexne načrtla rieÅ¡enie verejných priestorov. Jej súčasÅ¥ou je cyklotrasa, parkovacia politika, zeleň, zadržanie vody a ihriská v lokalite Za hradbami a na ulici 1. mája.  Na verejnej diskusii sa zúčastnili desiatky obyvateľov dotknutej lokality. Situáciu priÅ¡li ozrejmiÅ¥ primátor mesta Igor Hianik, zástupca primátora Marián Å ipoÅ¡ a referentka projektového riadenia a verejného obstarávania Gabriela Repová, ktorí zároveň odpovedali na otázky zo strany verejnosti. Úvodom sa prítomným prihovoril viceprimátor mesta M. Å ipoÅ¡, ktorý vysvetlil okolnosti vzniku Å¡túdie a dôvody zakreslenia predmetných parkovacích miest: „Mesto sa rozhodlo v rámci revitalizácie detských ihrísk Za hradbami č. 3, Za hradbami č. 34 a 1. mája využiÅ¥ jednotlivé granty na získanie externých financií. Bola spracovaná jednoduchá projektová dokumentácia, ktorej súčasÅ¥ou boli, okrem revitalizácie ihrísk, aj Å¡irÅ¡ie vzÅ¥ahy, ktoré zohľadňovali aj napr. parkoviská. Tie boli do dokumentácie zakreslené z toho dôvodu, aby sme sa presvedčili, či sú niekde vôbec možné plochy na to, aby sa splnil minimálny počet parkovacích miest v zmysle Slovenskej technickej normy, teda  jeden byt – jedno parkovacie miesto.“ Vzhľadom na viaceré požiadavky, ktoré v týchto lokalitách bude musieÅ¥ mesto rieÅ¡iÅ¥, bolo potrebné zamyslieÅ¥ sa nad daným územím ako celkom. „Zverejnený dokument je Å¡túdiou, nie záväzným návrhom. To znamená, že sa len zamýšľa nad daným územím. Otvoril niekoľko hlavných tém, a to je cyklodoprava, statická doprava – parkovanie, výsadba hlavných alejí, rieÅ¡enie vnútroblokov, čo je v tomto prípade prvá časÅ¥ Za hradbami, kde je Å¡kôlka, druhá časÅ¥, ktorá je bližšie ku Karpatom a potom časÅ¥ 1.mája, čo je vlastne pokračovanie tohto sídliska,“ doplnil primátor mesta I. Hianik. Zároveň zdôraznil, že ide o materiál, ktorý bol v rámci predprojektovej prípravy finančne najmenej náročný a jedným z jeho zámerov bolo získaÅ¥ názory verejnosti, ktoré by sa do projektu následne zapracovali. „Nie je problém redukovaÅ¥ parkovacie plochy, treba si len povedaÅ¥, čo vÅ¡etko to so sebou nesie a či sme ochotní to akceptovaÅ¥.“ Prítomným bola Å¡túdia odprezentovaná spolu s vysvetlením, na základe akých úvah mesto dospelo k jednotlivým rieÅ¡eniam zakresleným v dokumentácii. „V súčasnosti sa rieÅ¡ia predovÅ¡etkým ihriská. Máme vÅ¡ak predstavu, ako sa posunúť ďalej. Môžem povedaÅ¥, že s realizáciou parkovacích plôch sa v súčasnosti neuvažuje v takej miere, ako boli nakreslené, ale boli nakreslené preto, aby zistili vzÅ¥ah k ihrisku, k obyvateľom, k cyklochodníku, k zeleni a mohli sme o tom diskutovaÅ¥. Je to najlepší dokument na to, aby človek vyjadril svoj názor. Zároveň je dostatok času, aby sa skorigoval do finálnej podoby, kde sa zabezpečia celomestské i lokálne požiadavky,“ dodal na vysvetlenie primátor mesta I. Hianik.   Celú diskusiu i otázky, ktoré verejnosÅ¥ zaujímali, nájdete na videozázname. .video-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; } .video-container iframe, .video-container object, .video-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Vzhľadom na petíciu obyvateľov z časti Za hradbami k téme budovania parkovacích miest sa v piatok 18. októbra konala verejná diskusia. Predmetom diskusie bola Å¡túdia, ktorá komplexne načrtla rieÅ¡enie verejných priestorov. Jej súčasÅ¥ou je cyklotrasa, parkovacia politika, zeleň, zadržanie vody a ihriská v lokalite Za hradbami a na ulici 1. mája.  Na verejnej diskusii sa zúčastnili desiatky obyvateľov dotknutej lokality. Situáciu priÅ¡li ozrejmiÅ¥ primátor mesta Igor Hianik, zástupca primátora Marián Å ipoÅ¡ a referentka projektového riadenia a verejného obstarávania Gabriela Repová, ktorí zároveň odpovedali na otázky zo strany verejnosti. Úvodom sa prítomným prihovoril viceprimátor mesta M. Å ipoÅ¡, ktorý vysvetlil okolnosti vzniku Å¡túdie a dôvody zakreslenia predmetných parkovacích miest: „Mesto sa rozhodlo v rámci revitalizácie detských ihrísk Za hradbami č. 3, Za hradbami č. 34 a 1. mája využiÅ¥ jednotlivé granty na získanie externých financií. Bola spracovaná jednoduchá projektová dokumentácia, ktorej súčasÅ¥ou boli, okrem revitalizácie ihrísk, aj Å¡irÅ¡ie vzÅ¥ahy, ktoré zohľadňovali aj napr. parkoviská. Tie boli do dokumentácie zakreslené z toho dôvodu, aby sme sa presvedčili, či sú niekde vôbec možné plochy na to, aby sa splnil minimálny počet parkovacích miest v zmysle Slovenskej technickej normy, teda  jeden byt – jedno parkovacie miesto.“ Vzhľadom na viaceré požiadavky, ktoré v týchto lokalitách bude musieÅ¥ mesto rieÅ¡iÅ¥, bolo potrebné zamyslieÅ¥ sa nad daným územím ako celkom. „Zverejnený dokument je Å¡túdiou, nie záväzným návrhom. To znamená, že sa len zamýšľa nad daným územím. Otvoril niekoľko hlavných tém, a to je cyklodoprava, statická doprava – parkovanie, výsadba hlavných alejí, rieÅ¡enie vnútroblokov, čo je v tomto prípade prvá časÅ¥ Za hradbami, kde je Å¡kôlka, druhá časÅ¥, ktorá je bližšie ku Karpatom a potom časÅ¥ 1.mája, čo je vlastne pokračovanie tohto sídliska,“ doplnil primátor mesta I. Hianik. Zároveň zdôraznil, že ide o materiál, ktorý bol v rámci predprojektovej prípravy finančne najmenej náročný a jedným z jeho zámerov bolo získaÅ¥ názory verejnosti, ktoré by sa do projektu následne zapracovali. „Nie je problém redukovaÅ¥ parkovacie plochy, treba si len povedaÅ¥, čo vÅ¡etko to so sebou nesie a či sme ochotní to akceptovaÅ¥.“ Prítomným bola Å¡túdia odprezentovaná spolu s vysvetlením, na základe akých úvah mesto dospelo k jednotlivým rieÅ¡eniam zakresleným v dokumentácii. „V súčasnosti sa rieÅ¡ia predovÅ¡etkým ihriská. Máme vÅ¡ak predstavu, ako sa posunúť ďalej. Môžem povedaÅ¥, že s realizáciou parkovacích plôch sa v súčasnosti neuvažuje v takej miere, ako boli nakreslené, ale boli nakreslené preto, aby zistili vzÅ¥ah k ihrisku, k obyvateľom, k cyklochodníku, k zeleni a mohli sme o tom diskutovaÅ¥. Je to najlepší dokument na to, aby človek vyjadril svoj názor. Zároveň je dostatok času, aby sa skorigoval do finálnej podoby, kde sa zabezpečia celomestské i lokálne požiadavky,“ dodal na vysvetlenie primátor mesta I. Hianik.   Celú diskusiu i otázky, ktoré verejnosÅ¥ zaujímali, nájdete na videozázname. .video-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; } .video-container iframe, .video-container object, .video-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Obyvatelia lokalít Za hradbami a 1. mája sa stretli na verejnej diskusii

Táto informácia bola publikovaná od 22. 11. 2019 do 26. 11. 2019

Vzhľadom na petíciu obyvateľov z časti Za hradbami k téme budovania parkovacích miest sa v piatok 18. októbra konala verejná diskusia. Predmetom diskusie bola štúdia, ktorá komplexne načrtla riešenie verejných priestorov. Jej súčasťou je cyklotrasa, parkovacia politika, zeleň, zadržanie vody a ihriská v lokalite Za hradbami a na ulici 1. mája. 

Na verejnej diskusii sa zúčastnili desiatky obyvateľov dotknutej lokality. Situáciu prišli ozrejmiť primátor mesta Igor Hianik, zástupca primátora Marián Šipoš a referentka projektového riadenia a verejného obstarávania Gabriela Repová, ktorí zároveň odpovedali na otázky zo strany verejnosti.

Úvodom sa prítomným prihovoril viceprimátor mesta M. Šipoš, ktorý vysvetlil okolnosti vzniku štúdie a dôvody zakreslenia predmetných parkovacích miest: „Mesto sa rozhodlo v rámci revitalizácie detských ihrísk Za hradbami č. 3, Za hradbami č. 34 a 1. mája využiť jednotlivé granty na získanie externých financií. Bola spracovaná jednoduchá projektová dokumentácia, ktorej súčasťou boli, okrem revitalizácie ihrísk, aj širšie vzťahy, ktoré zohľadňovali aj napr. parkoviská. Tie boli do dokumentácie zakreslené z toho dôvodu, aby sme sa presvedčili, či sú niekde vôbec možné plochy na to, aby sa splnil minimálny počet parkovacích miest v zmysle Slovenskej technickej normy, teda  jeden byt – jedno parkovacie miesto.“

Vzhľadom na viaceré požiadavky, ktoré v týchto lokalitách bude musieť mesto riešiť, bolo potrebné zamyslieť sa nad daným územím ako celkom. „Zverejnený dokument je štúdiou, nie záväzným návrhom. To znamená, že sa len zamýšľa nad daným územím. Otvoril niekoľko hlavných tém, a to je cyklodoprava, statická doprava – parkovanie, výsadba hlavných alejí, riešenie vnútroblokov, čo je v tomto prípade prvá časť Za hradbami, kde je škôlka, druhá časť, ktorá je bližšie ku Karpatom a potom časť 1.mája, čo je vlastne pokračovanie tohto sídliska,“ doplnil primátor mesta I. Hianik. Zároveň zdôraznil, že ide o materiál, ktorý bol v rámci predprojektovej prípravy finančne najmenej náročný a jedným z jeho zámerov bolo získať názory verejnosti, ktoré by sa do projektu následne zapracovali. „Nie je problém redukovať parkovacie plochy, treba si len povedať, čo všetko to so sebou nesie a či sme ochotní to akceptovať.“

Prítomným bola štúdia odprezentovaná spolu s vysvetlením, na základe akých úvah mesto dospelo k jednotlivým riešeniam zakresleným v dokumentácii.

„V súčasnosti sa riešia predovšetkým ihriská. Máme však predstavu, ako sa posunúť ďalej. Môžem povedať, že s realizáciou parkovacích plôch sa v súčasnosti neuvažuje v takej miere, ako boli nakreslené, ale boli nakreslené preto, aby zistili vzťah k ihrisku, k obyvateľom, k cyklochodníku, k zeleni a mohli sme o tom diskutovať. Je to najlepší dokument na to, aby človek vyjadril svoj názor. Zároveň je dostatok času, aby sa skorigoval do finálnej podoby, kde sa zabezpečia celomestské i lokálne požiadavky,“ dodal na vysvetlenie primátor mesta I. Hianik.  

Celú diskusiu i otázky, ktoré verejnosť zaujímali, nájdete na videozázname.