DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Pezinok mal dlho povesÅ¥ kultúrneho mesta, v ktorom „to žije“. Dnes akoby hľadal cestu k opätovnému oživeniu. Ako dostaÅ¥ do mesta kultúru? Ako dostaÅ¥ kultúru k ľuďom a ľudí ku kultúre? Diskusia, ktorá sa v rámci pravidelných mestských debát konala v piatok 11. októbra na pôde charizmatického Schaubmarovho mlyna na Cajle, priniesla pozitívne zistenie – aktéri kultúrneho života aj zástupcovia mesta chcú. Pozitívny signál smerom k osudu kultúry v Pezinku vyslal už fakt, že sa toľkým účastníkom chcelo prísÅ¥ do Schaubmarovho mlyna práve v piatok večer, keď sa ponúka toľko iných alternatív ako stráviÅ¥ voľný čas. Podujatie moderovala spisovateľka Monika Kompaníková a jeho hosÅ¥ami bola zástupkyňa primátora mesta Pezinok Mária Wagingerová a riaditeľka Kultúrneho centra v Modre Marcela Kvetková. Samotní organizátori sformulovali východisko diskusie v pozvánke na sociálnych sieÅ¥ach: „Do Pezinka sa voľakedy chodilo za kultúrou aj z Bratislavy a Å¡irokého okolia. Tradičný festival Cibulák už nefunguje, mestská kultúra stagnuje a z vinobrania sa stal lunapark. Na druhej strane nové vedenie mesta vypísalo výberové konanie na riaditeľa/ku kultúrneho centra Pezinok, ktoré skončilo neúspeÅ¡ne, pokúsilo sa tento rok zmeniÅ¥ ráz vinobrania otvorením vínnej uličky či požehnaním úrody. Nové kultúrne priestory navyÅ¡e vznikli v sídliskových výmenníkoch, na zrekonÅ¡truovanom zámku či u nás v Schaubmarovom mlyne. Aká je kultúrna politika mesta a existuje koncepcia rozvoja kultúry? Ako sa táto oblasÅ¥ zmenila v neďalekej Modre a aké zmeny môžeme očakávaÅ¥ v Pezinku?“   Kultúra v uliciach a v meste Hneď v úvode diskusie zástupkyňa primátora odpovedala na otázku, či plánuje mesto radikálne zmeny v oblasti kultúry.„Určite chceme zachovaÅ¥ veci, ktoré sú skvelé, nechceme ad hoc vÅ¡etko meniÅ¥. Nie je dôvod, aby sa menilo to, čo tu roky funguje. Skôr chceme podaÅ¥ pomocnú ruku pri kultúrnych podujatiach... Naším cieľom je dostaÅ¥ kultúru viac do mesta, aby sa nerobila len za zatvorenými dverami inÅ¡titúcií, ale aby sme ju dostali viac do priestoru, viac do ulíc,“ povedala Mária Wagingerová. Ako príklad uviedla aj tohtoročné vinobranie, počas ktorého sa podarilo popri ľudovej zábave vytvoriÅ¥ priestor aj pre kultivovanejÅ¡ie formy osláv. Ako pripomenula Erika Liptáková, vedúca oddelenia propagácie, komunikácie a IT MsÚ Pezinok, k zlepÅ¡eniu kultúry a či kultúrnosti v meste prispeje aj inovácia jeho webovej stránky alebo  plánované skvalitnenie obsahu mesačníka Pezinčan. Zadaní, ktoré vÅ¡ak musí mesto rieÅ¡iÅ¥, je veľa a budú prichádzaÅ¥ na rad postupne. Mesto nechce diktovaÅ¥ stratégiu Ako vysvetlila Mária Wagingerová, kultúrny život v Pezinku by malo zastreÅ¡ovaÅ¥ Pezinské kultúrne centrum. Preto je otázka výberu jeho budúceho riaditeľa kľúčová. Len na pripomenutie nedávnej histórie: mesto Pezinok vyhlásilo na tento post výberové konanie v júli 2019, ktoré nad rámec zákona obsahovalo okrem kvalifikačnej neverejnej časti aj verejné vypočutie postupujúcich kandidátov. Medzitým zastupiteľstvo s platnosÅ¥ou od 1. júla 2019 vymenovalo do funkcie dočasného riaditeľa Petra Fédera. Hodnotiaca komisia vybrala do verejného vypočutia troch kandidátov, dvoch vypočula 4. septembra 2019 a tretieho kandidáta – Jána Sklenára, ktorý sa zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastniÅ¥ prvého termínu, verejne vypočula 18. septembra 2019. Komisia po vyhodnotení druhého kola odporučila primátorovi navrhnúť mestskému zastupiteľstvu dvoch najvhodnejších kandidátov: Jána Sklenára a Adelu Oravcovú. Primátor Pezinka Igor Hianik sa stretol s oboma odporúčanými kandidátmi a mestskému zastupiteľstvu predložil 26. septembra 2019 Jána Sklenára ako najvhodnejÅ¡ieho kandidáta na pozíciu riaditeľa PKC. Poslanci veľmi pozitívne hodnotili profesionálne skúsenosti pána Sklenára, časÅ¥ z nich vÅ¡ak namietala, že verejné vypočutie tohto kandidáta bolo v inom termíne. Zastupiteľstvo nakoniec nomináciu veľmi tesne nepodporilo. Ako pripomenula zástupkyňa primátora Wagingerová: „Kvôli jednému jedinému hlasu nemáme riaditeľa kulturáku.“ Práve toto by mal byÅ¥ človek, ktorý bude maÅ¥ konkrétnu a jasnú predstavu o smerovaní kultúry v Pezinku. „Nemyslím si, že by sme mali práve my určovaÅ¥ stratégiu a rozvoj kultúry v meste. Ak by sme riaditeľovi PKC mali my podsunúť naÅ¡u predstavu – že my toto chceme a vy nám to naplňte – potom je zbytočné ho hľadaÅ¥ prostredníctvom výberových konaní,“ dodala zástupkyňa primátora. Kandidátov treba nájsÅ¥ a motivovaÅ¥ Riaditeľka KC v Modre je vÅ¡ak presvedčená, že primátor by mal formulovaÅ¥ istú objednávku pre kultúrne centrum. „Primátor a vedenie mesta majú isté priority v oblasti kultúry a udávajú tón,“ povedala Marcela Kvetková. Pre uchádzačov by podľa nej potom nemal byÅ¥ problém spísaÅ¥ koncepciu a prezentovaÅ¥ svoj projekt. Podstatné vÅ¡ak je, aby mesto týchto ľudí hľadalo, aby ich motivovalo. „Musíte týchto ľudí stiahnuÅ¥ pre mesto,“ doplnila Kvetková. Jeden z členov hodnotiacej komisie hudobník Ivan Koska pripomenul, že možno aj preto, že výberové konanie prebiehalo v lete, prihlásilo sa naň málo ľudí a komisia mala skôr problém vybraÅ¥ vhodných uchádzačov, ktorých by posunula do ďalÅ¡ieho kola, ako aj to, že motivujúcou nemusela byÅ¥ ani výška platu. Potvrdil, že proces výberu bol absolútne transparentný, a teda aj pochybnosti poslancov, ktorí Jána Sklenára nepodporili, neboli podľa neho odôvodnené. Na problematickú situáciu bez šéfa kultúrneho centra upozornil Matej KoÅ¡ecký, organizátor Pezinského festivalu amatérskych filmov (PAFF). Organizátori kultúrnych aktivít nemajú partnera, s ktorým by mohli rokovaÅ¥. „Príde mi nezmyselné, že sa zahodili tri mesiace a stalo sa tu to, čo sa stalo,“ povedal KoÅ¡ecký. Kultúra ľudí spája Podľa Marcely Kvetkovej človek, ktorý sa uchádza o takúto pozíciu, nekladie na prvé miesto výšku odmeny. „Je to skvelá práca, musíte to prezentovaÅ¥ ako dream job,“ povedala Kvetková, ktorá v Pezinku prezentovala úspeÅ¡ný príbeh prebudenia modranskej kultúry. Prispel k nemu jej entuziazmus, ale aj profesionálna práca tímu, do ktorého patrí aj spomínaný pezinský uchádzač Ján Sklenár. Ožilo modranské kino aj „kulturák“ a to isté by sa malo udiaÅ¥ aj s obrovskou budovou v centre Pezinka. „Kultúre sa darí, keď sa darí mestu,“ povedala Marcela Kvetková. „CítiÅ¥ vzÅ¥ah ľudí k mestu. Ale je to aj vďaka tomu, že mesto vysiela totálne pozitívne signály a vďaka tomu, že ľudia vidia, že to mesto je profík.“ Ak v niečom piatková diskusia splnila účel, potom to bol kontakt medzi pezinskou kultúrnou obcou a zástupcami mesta, ktorý sa podarilo vytvoriÅ¥ spoločne s posolstvom, že existuje reálny záujem oživiÅ¥ kultúru v Pezinku – a mala by to byÅ¥ kvalitná kultúra, ako spresnila Marcela Kvetková. „Verím, že sa nám podarí kultúru naÅ¡tartovaÅ¥ a že v čo najkratÅ¡om čase získame kvalitného riaditeľa Kultúrneho centra a že potom chytíme vietor do plachiet,“ povedala v závere zástupkyňa primátora mesta Pezinok Mária Wagingerová. Kultúru nepredstavujú len umelecké diela, ale aj prirodzená snaha človeka tvoriÅ¥, urobiÅ¥ niečo pre ostatných a zdieľaÅ¥ s nimi seba samého. Ak práve vďaka tomuto robí kultúra svet lepším, nepochybne urobí lepším aj mesto Pezinok.   ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Pezinok mal dlho povesÅ¥ kultúrneho mesta, v ktorom „to žije“. Dnes akoby hľadal cestu k opätovnému oživeniu. Ako dostaÅ¥ do mesta kultúru? Ako dostaÅ¥ kultúru k ľuďom a ľudí ku kultúre? Diskusia, ktorá sa v rámci pravidelných mestských debát konala v piatok 11. októbra na pôde charizmatického Schaubmarovho mlyna na Cajle, priniesla pozitívne zistenie – aktéri kultúrneho života aj zástupcovia mesta chcú. Pozitívny signál smerom k osudu kultúry v Pezinku vyslal už fakt, že sa toľkým účastníkom chcelo prísÅ¥ do Schaubmarovho mlyna práve v piatok večer, keď sa ponúka toľko iných alternatív ako stráviÅ¥ voľný čas. Podujatie moderovala spisovateľka Monika Kompaníková a jeho hosÅ¥ami bola zástupkyňa primátora mesta Pezinok Mária Wagingerová a riaditeľka Kultúrneho centra v Modre Marcela Kvetková. Samotní organizátori sformulovali východisko diskusie v pozvánke na sociálnych sieÅ¥ach: „Do Pezinka sa voľakedy chodilo za kultúrou aj z Bratislavy a Å¡irokého okolia. Tradičný festival Cibulák už nefunguje, mestská kultúra stagnuje a z vinobrania sa stal lunapark. Na druhej strane nové vedenie mesta vypísalo výberové konanie na riaditeľa/ku kultúrneho centra Pezinok, ktoré skončilo neúspeÅ¡ne, pokúsilo sa tento rok zmeniÅ¥ ráz vinobrania otvorením vínnej uličky či požehnaním úrody. Nové kultúrne priestory navyÅ¡e vznikli v sídliskových výmenníkoch, na zrekonÅ¡truovanom zámku či u nás v Schaubmarovom mlyne. Aká je kultúrna politika mesta a existuje koncepcia rozvoja kultúry? Ako sa táto oblasÅ¥ zmenila v neďalekej Modre a aké zmeny môžeme očakávaÅ¥ v Pezinku?“   Kultúra v uliciach a v meste Hneď v úvode diskusie zástupkyňa primátora odpovedala na otázku, či plánuje mesto radikálne zmeny v oblasti kultúry.„Určite chceme zachovaÅ¥ veci, ktoré sú skvelé, nechceme ad hoc vÅ¡etko meniÅ¥. Nie je dôvod, aby sa menilo to, čo tu roky funguje. Skôr chceme podaÅ¥ pomocnú ruku pri kultúrnych podujatiach... Naším cieľom je dostaÅ¥ kultúru viac do mesta, aby sa nerobila len za zatvorenými dverami inÅ¡titúcií, ale aby sme ju dostali viac do priestoru, viac do ulíc,“ povedala Mária Wagingerová. Ako príklad uviedla aj tohtoročné vinobranie, počas ktorého sa podarilo popri ľudovej zábave vytvoriÅ¥ priestor aj pre kultivovanejÅ¡ie formy osláv. Ako pripomenula Erika Liptáková, vedúca oddelenia propagácie, komunikácie a IT MsÚ Pezinok, k zlepÅ¡eniu kultúry a či kultúrnosti v meste prispeje aj inovácia jeho webovej stránky alebo  plánované skvalitnenie obsahu mesačníka Pezinčan. Zadaní, ktoré vÅ¡ak musí mesto rieÅ¡iÅ¥, je veľa a budú prichádzaÅ¥ na rad postupne. Mesto nechce diktovaÅ¥ stratégiu Ako vysvetlila Mária Wagingerová, kultúrny život v Pezinku by malo zastreÅ¡ovaÅ¥ Pezinské kultúrne centrum. Preto je otázka výberu jeho budúceho riaditeľa kľúčová. Len na pripomenutie nedávnej histórie: mesto Pezinok vyhlásilo na tento post výberové konanie v júli 2019, ktoré nad rámec zákona obsahovalo okrem kvalifikačnej neverejnej časti aj verejné vypočutie postupujúcich kandidátov. Medzitým zastupiteľstvo s platnosÅ¥ou od 1. júla 2019 vymenovalo do funkcie dočasného riaditeľa Petra Fédera. Hodnotiaca komisia vybrala do verejného vypočutia troch kandidátov, dvoch vypočula 4. septembra 2019 a tretieho kandidáta – Jána Sklenára, ktorý sa zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastniÅ¥ prvého termínu, verejne vypočula 18. septembra 2019. Komisia po vyhodnotení druhého kola odporučila primátorovi navrhnúť mestskému zastupiteľstvu dvoch najvhodnejších kandidátov: Jána Sklenára a Adelu Oravcovú. Primátor Pezinka Igor Hianik sa stretol s oboma odporúčanými kandidátmi a mestskému zastupiteľstvu predložil 26. septembra 2019 Jána Sklenára ako najvhodnejÅ¡ieho kandidáta na pozíciu riaditeľa PKC. Poslanci veľmi pozitívne hodnotili profesionálne skúsenosti pána Sklenára, časÅ¥ z nich vÅ¡ak namietala, že verejné vypočutie tohto kandidáta bolo v inom termíne. Zastupiteľstvo nakoniec nomináciu veľmi tesne nepodporilo. Ako pripomenula zástupkyňa primátora Wagingerová: „Kvôli jednému jedinému hlasu nemáme riaditeľa kulturáku.“ Práve toto by mal byÅ¥ človek, ktorý bude maÅ¥ konkrétnu a jasnú predstavu o smerovaní kultúry v Pezinku. „Nemyslím si, že by sme mali práve my určovaÅ¥ stratégiu a rozvoj kultúry v meste. Ak by sme riaditeľovi PKC mali my podsunúť naÅ¡u predstavu – že my toto chceme a vy nám to naplňte – potom je zbytočné ho hľadaÅ¥ prostredníctvom výberových konaní,“ dodala zástupkyňa primátora. Kandidátov treba nájsÅ¥ a motivovaÅ¥ Riaditeľka KC v Modre je vÅ¡ak presvedčená, že primátor by mal formulovaÅ¥ istú objednávku pre kultúrne centrum. „Primátor a vedenie mesta majú isté priority v oblasti kultúry a udávajú tón,“ povedala Marcela Kvetková. Pre uchádzačov by podľa nej potom nemal byÅ¥ problém spísaÅ¥ koncepciu a prezentovaÅ¥ svoj projekt. Podstatné vÅ¡ak je, aby mesto týchto ľudí hľadalo, aby ich motivovalo. „Musíte týchto ľudí stiahnuÅ¥ pre mesto,“ doplnila Kvetková. Jeden z členov hodnotiacej komisie hudobník Ivan Koska pripomenul, že možno aj preto, že výberové konanie prebiehalo v lete, prihlásilo sa naň málo ľudí a komisia mala skôr problém vybraÅ¥ vhodných uchádzačov, ktorých by posunula do ďalÅ¡ieho kola, ako aj to, že motivujúcou nemusela byÅ¥ ani výška platu. Potvrdil, že proces výberu bol absolútne transparentný, a teda aj pochybnosti poslancov, ktorí Jána Sklenára nepodporili, neboli podľa neho odôvodnené. Na problematickú situáciu bez šéfa kultúrneho centra upozornil Matej KoÅ¡ecký, organizátor Pezinského festivalu amatérskych filmov (PAFF). Organizátori kultúrnych aktivít nemajú partnera, s ktorým by mohli rokovaÅ¥. „Príde mi nezmyselné, že sa zahodili tri mesiace a stalo sa tu to, čo sa stalo,“ povedal KoÅ¡ecký. Kultúra ľudí spája Podľa Marcely Kvetkovej človek, ktorý sa uchádza o takúto pozíciu, nekladie na prvé miesto výšku odmeny. „Je to skvelá práca, musíte to prezentovaÅ¥ ako dream job,“ povedala Kvetková, ktorá v Pezinku prezentovala úspeÅ¡ný príbeh prebudenia modranskej kultúry. Prispel k nemu jej entuziazmus, ale aj profesionálna práca tímu, do ktorého patrí aj spomínaný pezinský uchádzač Ján Sklenár. Ožilo modranské kino aj „kulturák“ a to isté by sa malo udiaÅ¥ aj s obrovskou budovou v centre Pezinka. „Kultúre sa darí, keď sa darí mestu,“ povedala Marcela Kvetková. „CítiÅ¥ vzÅ¥ah ľudí k mestu. Ale je to aj vďaka tomu, že mesto vysiela totálne pozitívne signály a vďaka tomu, že ľudia vidia, že to mesto je profík.“ Ak v niečom piatková diskusia splnila účel, potom to bol kontakt medzi pezinskou kultúrnou obcou a zástupcami mesta, ktorý sa podarilo vytvoriÅ¥ spoločne s posolstvom, že existuje reálny záujem oživiÅ¥ kultúru v Pezinku – a mala by to byÅ¥ kvalitná kultúra, ako spresnila Marcela Kvetková. „Verím, že sa nám podarí kultúru naÅ¡tartovaÅ¥ a že v čo najkratÅ¡om čase získame kvalitného riaditeľa Kultúrneho centra a že potom chytíme vietor do plachiet,“ povedala v závere zástupkyňa primátora mesta Pezinok Mária Wagingerová. Kultúru nepredstavujú len umelecké diela, ale aj prirodzená snaha človeka tvoriÅ¥, urobiÅ¥ niečo pre ostatných a zdieľaÅ¥ s nimi seba samého. Ak práve vďaka tomuto robí kultúra svet lepším, nepochybne urobí lepším aj mesto Pezinok.   ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Pezinok hľadá tvár svojej kultúry

Táto informácia bola publikovaná od 29. 10. 2019 do 08. 11. 2019

Pezinok mal dlho povesť kultúrneho mesta, v ktorom „to žije“. Dnes akoby hľadal cestu k opätovnému oživeniu. Ako dostať do mesta kultúru? Ako dostať kultúru k ľuďom a ľudí ku kultúre? Diskusia, ktorá sa v rámci pravidelných mestských debát konala v piatok 11. októbra na pôde charizmatického Schaubmarovho mlyna na Cajle, priniesla pozitívne zistenie – aktéri kultúrneho života aj zástupcovia mesta chcú.

Pozitívny signál smerom k osudu kultúry v Pezinku vyslal už fakt, že sa toľkým účastníkom chcelo prísť do Schaubmarovho mlyna práve v piatok večer, keď sa ponúka toľko iných alternatív ako stráviť voľný čas. Podujatie moderovala spisovateľka Monika Kompaníková a jeho hosťami bola zástupkyňa primátora mesta Pezinok Mária Wagingerová a riaditeľka Kultúrneho centra v Modre Marcela Kvetková.

Samotní organizátori sformulovali východisko diskusie v pozvánke na sociálnych sieťach: „Do Pezinka sa voľakedy chodilo za kultúrou aj z Bratislavy a širokého okolia. Tradičný festival Cibulák už nefunguje, mestská kultúra stagnuje a z vinobrania sa stal lunapark. Na druhej strane nové vedenie mesta vypísalo výberové konanie na riaditeľa/ku kultúrneho centra Pezinok, ktoré skončilo neúspešne, pokúsilo sa tento rok zmeniť ráz vinobrania otvorením vínnej uličky či požehnaním úrody. Nové kultúrne priestory navyše vznikli v sídliskových výmenníkoch, na zrekonštruovanom zámku či u nás v Schaubmarovom mlyne. Aká je kultúrna politika mesta a existuje koncepcia rozvoja kultúry? Ako sa táto oblasť zmenila v neďalekej Modre a aké zmeny môžeme očakávať v Pezinku?“
 

Kultúra v uliciach a v meste

Hneď v úvode diskusie zástupkyňa primátora odpovedala na otázku, či plánuje mesto radikálne zmeny v oblasti kultúry.
„Určite chceme zachovať veci, ktoré sú skvelé, nechceme ad hoc všetko meniť. Nie je dôvod, aby sa menilo to, čo tu roky funguje. Skôr chceme podať pomocnú ruku pri kultúrnych podujatiach... Naším cieľom je dostať kultúru viac do mesta, aby sa nerobila len za zatvorenými dverami inštitúcií, ale aby sme ju dostali viac do priestoru, viac do ulíc,“ povedala Mária Wagingerová. Ako príklad uviedla aj tohtoročné vinobranie, počas ktorého sa podarilo popri ľudovej zábave vytvoriť priestor aj pre kultivovanejšie formy osláv.

Ako pripomenula Erika Liptáková, vedúca oddelenia propagácie, komunikácie a IT MsÚ Pezinok, k zlepšeniu kultúry a či kultúrnosti v meste prispeje aj inovácia jeho webovej stránky alebo  plánované skvalitnenie obsahu mesačníka Pezinčan. Zadaní, ktoré však musí mesto riešiť, je veľa a budú prichádzať na rad postupne.


Mesto nechce diktovať stratégiu

Ako vysvetlila Mária Wagingerová, kultúrny život v Pezinku by malo zastrešovať Pezinské kultúrne centrum. Preto je otázka výberu jeho budúceho riaditeľa kľúčová. Len na pripomenutie nedávnej histórie: mesto Pezinok vyhlásilo na tento post výberové konanie v júli 2019, ktoré nad rámec zákona obsahovalo okrem kvalifikačnej neverejnej časti aj verejné vypočutie postupujúcich kandidátov. Medzitým zastupiteľstvo s platnosťou od 1. júla 2019 vymenovalo do funkcie dočasného riaditeľa Petra Fédera.

Hodnotiaca komisia vybrala do verejného vypočutia troch kandidátov, dvoch vypočula 4. septembra 2019 a tretieho kandidáta – Jána Sklenára, ktorý sa zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť prvého termínu, verejne vypočula 18. septembra 2019. Komisia po vyhodnotení druhého kola odporučila primátorovi navrhnúť mestskému zastupiteľstvu dvoch najvhodnejších kandidátov: Jána Sklenára a Adelu Oravcovú.

Primátor Pezinka Igor Hianik sa stretol s oboma odporúčanými kandidátmi a mestskému zastupiteľstvu predložil 26. septembra 2019 Jána Sklenára ako najvhodnejšieho kandidáta na pozíciu riaditeľa PKC. Poslanci veľmi pozitívne hodnotili profesionálne skúsenosti pána Sklenára, časť z nich však namietala, že verejné vypočutie tohto kandidáta bolo v inom termíne. Zastupiteľstvo nakoniec nomináciu veľmi tesne nepodporilo. Ako pripomenula zástupkyňa primátora Wagingerová: „Kvôli jednému jedinému hlasu nemáme riaditeľa kulturáku.“

Práve toto by mal byť človek, ktorý bude mať konkrétnu a jasnú predstavu o smerovaní kultúry v Pezinku. „Nemyslím si, že by sme mali práve my určovať stratégiu a rozvoj kultúry v meste. Ak by sme riaditeľovi PKC mali my podsunúť našu predstavu – že my toto chceme a vy nám to naplňte – potom je zbytočné ho hľadať prostredníctvom výberových konaní,“ dodala zástupkyňa primátora.


Kandidátov treba nájsť a motivovať

Riaditeľka KC v Modre je však presvedčená, že primátor by mal formulovať istú objednávku pre kultúrne centrum. „Primátor a vedenie mesta majú isté priority v oblasti kultúry a udávajú tón,“ povedala Marcela Kvetková. Pre uchádzačov by podľa nej potom nemal byť problém spísať koncepciu a prezentovať svoj projekt. Podstatné však je, aby mesto týchto ľudí hľadalo, aby ich motivovalo. „Musíte týchto ľudí stiahnuť pre mesto,“ doplnila Kvetková.

Jeden z členov hodnotiacej komisie hudobník Ivan Koska pripomenul, že možno aj preto, že výberové konanie prebiehalo v lete, prihlásilo sa naň málo ľudí a komisia mala skôr problém vybrať vhodných uchádzačov, ktorých by posunula do ďalšieho kola, ako aj to, že motivujúcou nemusela byť ani výška platu. Potvrdil, že proces výberu bol absolútne transparentný, a teda aj pochybnosti poslancov, ktorí Jána Sklenára nepodporili, neboli podľa neho odôvodnené.

Na problematickú situáciu bez šéfa kultúrneho centra upozornil Matej Košecký, organizátor Pezinského festivalu amatérskych filmov (PAFF). Organizátori kultúrnych aktivít nemajú partnera, s ktorým by mohli rokovať. „Príde mi nezmyselné, že sa zahodili tri mesiace a stalo sa tu to, čo sa stalo,“ povedal Košecký.


Kultúra ľudí spája

Podľa Marcely Kvetkovej človek, ktorý sa uchádza o takúto pozíciu, nekladie na prvé miesto výšku odmeny. „Je to skvelá práca, musíte to prezentovať ako dream job,“ povedala Kvetková, ktorá v Pezinku prezentovala úspešný príbeh prebudenia modranskej kultúry. Prispel k nemu jej entuziazmus, ale aj profesionálna práca tímu, do ktorého patrí aj spomínaný pezinský uchádzač Ján Sklenár. Ožilo modranské kino aj „kulturák“ a to isté by sa malo udiať aj s obrovskou budovou v centre Pezinka. „Kultúre sa darí, keď sa darí mestu,“ povedala Marcela Kvetková. „Cítiť vzťah ľudí k mestu. Ale je to aj vďaka tomu, že mesto vysiela totálne pozitívne signály a vďaka tomu, že ľudia vidia, že to mesto je profík.“

Ak v niečom piatková diskusia splnila účel, potom to bol kontakt medzi pezinskou kultúrnou obcou a zástupcami mesta, ktorý sa podarilo vytvoriť spoločne s posolstvom, že existuje reálny záujem oživiť kultúru v Pezinku – a mala by to byť kvalitná kultúra, ako spresnila Marcela Kvetková. „Verím, že sa nám podarí kultúru naštartovať a že v čo najkratšom čase získame kvalitného riaditeľa Kultúrneho centra a že potom chytíme vietor do plachiet,“ povedala v závere zástupkyňa primátora mesta Pezinok Mária Wagingerová.
Kultúru nepredstavujú len umelecké diela, ale aj prirodzená snaha človeka tvoriť, urobiť niečo pre ostatných a zdieľať s nimi seba samého. Ak práve vďaka tomuto robí kultúra svet lepším, nepochybne urobí lepším aj mesto Pezinok.