Od 1. októbra 2020 platia nové protiepidemiologické opatrenia

Táto informácia bola publikovaná od 01. 10. 2020 do 08. 10. 2020

Od dnes 1.októbra 2020 je vyhlásený núdzový stav po dobu 45 dní na celom území SR.  Zároveň vstupujú do platnosti nové opatrenia týkajúce sa nosenia rúšok, cestovania a hygienických opatrení pre prevádzky.  

Zmeny nastali predovšetkým v týchto bodoch:

 • NOSENIE RÚŠOK

  Nosenie rúška na verejnosti v exteriéri je povinné ak nie je možné dodržať minimálne 2 metre odstup od cudzích osôb.

  Naďalej platí povinnosť nosiť rúška všade v interiéroch (aj v prostriedkoch verejnej dopravy) mimo svojho bydliska pre všetky osoby na území Slovenskej republiky. Táto povinnosť platí aj v prípade nosenia výdychového respirátora, ktorý musí byť taktiež prekrytý rúškom.

  Namiesto rúška môžete použiť šál alebo aj iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčok do okolia.

  Výnimka v povinnosti nosiť rúško mimo svojho bydliska bola udelená aj účinkujúcim pri výrobe alebo nakrúcaní audiovizuálneho diela, ako aj umelcom pri podávaní umeleckého výkonu. V tomto prípade však musí byť zabezpečené nasledovné:
  • dostupnosť dezinfekcie rúk,
  • pravidelná dezinfekcia miesta umeleckej činnosť (+ pravidelné vetranie, ak ide o interiér),
  • zákaz vstupu na miesto umeleckej činnosti osobám so zvýšenou telesnou teplotou nad 37,2°C alebo s inými príznakmi COVID-19.
    
 • CESTOVANIE DO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

  Povinnosť absolvovať domácu izoláciu a test na COVID-19 pri vstupe na územie SR

  Pokiaľ od 1. októbra 2020 od 07.00 hod. vstúpite na územie Slovenskej republiky a zároveň ste počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu mimo zoznamu menej rizikových krajín:
  • ste povinní nastúpiť do domácej izolácie do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
  • ste povinní absolvovať test na COVID-19 najskôr v piaty deň domácej izolácie,
  • pokiaľ máte bezpríznakový priebeh, Vaša domáca izolácia končí dovŕšením jej 10. dňa aj napriek tomu, že neobdržíte negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
  • domáca izolácia je povinná aj pre osoby žijúce s Vami v spoločnej domácnosti,
  • ste zároveň povinní nahlásiť sa telefonicky regionálnemu úradu verejného zdravotníctva alebo elektronicky registráciou cez formulár eHranica a Vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (tzn. všeobecnému lekárovi/pediater v prípade detí), s ktorým máte uzavretú zmluvu.

  Počas svojho pobytu na území SR sa musíte vedieť preukázať príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky potvrdením o uvedenej registrácii cez formulár eHranica.

  Ak vstupujete na územie SR z krajín Európskej únie mimo zoznamu bezpečných krajín (menej rizikových) platí aj možnosť, že k vyššie uvedeným povinnostiam registrácie a domácej izolácie je potrebné sa preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín a zároveň:

  • nie je potrebné nahlasovať sa regionálnemu úradu verejného zdravotníctva,
  • nie je potrebné nahlasovať sa Vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti tzn. všeobecnému lekárovi (pediater v prípade detí), s ktorým máte uzavretú zmluvu.

  Upozornenie
  Všetky osoby, ktoré v období od 1. októbra 2020 od 7.00 hod. vstúpili na územie Slovenskej republiky, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti, majú nárok na vystavenie PN z dôvodu karantény pre COVID-19, ak o to požiadajú. Netýka sa to osôb prichádzajúcich s negatívnym výsledkom RT-PCR testu na COVID-19.
  Zoznam zdravotne menej rizikových krajín od 1.10.2020:
  • Austrália
  • Bulharsko
  • Cyprus
  • Čína
  • Dánsko
  • Estónsko
  • Fínsko
  • Grécko
  • Írska republika
  • Island
  • Japonsko
  • Kórejská republika
  • Kanada
  • Lichtenštajnsko
  • Litva
  • Lotyšsko
  • Maďarsko
  • Monako
  • Nemecko
  • Nórsko
  • Nový Zéland
  • Poľsko
  • Rakúsko
  • Slovinsko
  • Sanmarínska republika
  • Švajčiarsko
  • Švédske kráľovstvo
  • Taliansko
  • Taiwan
  • Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  • Vatikánsky mestský štát

  Ak prichádzate z iných ako menej rizikových krajín a vyšetrenie na prítomnosť COVID-19 Vám je indikované lekárom alebo Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, test na ochorenie COVID-19 Vám je vykonaný zadarmo.

  Testu na ochorenie COVID-19 nie je povinné podrobiť dieťa do 3 rokov (ak príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria), neurčí inak. Povinnosť domácej izolácie pre deti do 3 rokov, u ktorých nevzniklo akútne respiračné ochorenie, sa končí ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s ním v jednej domácnosti.

  Výnimky z domácej izolácie
  Presné znenie výnimiek odporúčame pozrieť v Opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR OLP/7693/2020.
   
 • VŠEOBECNÉ HYGIENICKÉ PRAVIDLÁ PRE VŠETKY PREVÁDZKY, OBCHODY A SLUŽBY

  Všetkým prevádzkovateľom zariadení sa odporúča zabezpečiť:

  • aby počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu neprekročil koncentráciu jeden zákazník na 10 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov alebo
  • dodržiavanie odstupu medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne 2 metre (alternatívne táto podmienka neplatí pre prevádzky verejného stravovania, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržať odstup 2 metre medzi stolmi v zariadení určenými pre zákazníkov).


  Tieto podmienky sa nevzťahujú na deti v prevádzkach, ani na prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení so sediacim obecenstvom.

  Tieto opatrenia platia až do odvolania.