Mesto Pezinok udelilo ocenenia za rok 2020

Táto informácia bola publikovaná od 15. 06. 2020 do 22. 06. 2020

V nedeľu 14. júna o 16.00 h sa v priestoroch Domu kultúry Pezinok uskutočnilo 43. slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku spojené s odovzdávaním Mestských ocenení za rok 2020.

Mestské ocenenia sa udeľujú každý rok 14. júna pri príležitosti výročia získania práv slobodného kráľovského mesta, ktoré Pezinku 14. júna 1647 udelil Ferdinand III. Habsburský, rakúsky arcivojvoda, rímsky cisár, chorvátsky, uhorský a český kráľ. História mestských ocenení v Pezinku siaha do roku 1977, kedy boli udelené po prvý raz.

Návrhy na mestské ocenenia predkladajú primátor mesta Pezinok, poslanci Mestského zastupiteľstva v Pezinku a prostredníctvom primátora aj iné právnické a fyzické osoby, teda samotní obyvatelia mesta. Predložené návrhy posudzuje a mestskému zastupiteľstvu na schválenie predkladá odborná komisia pri mestskom zastupiteľstve, ktorú tvoria odborníci na miestnu históriu a predstavitelia kultúrneho, športového a spoločenského života v meste.
Mestské ocenenia za rok 2020 boli odovzdané nasledujúcim osobám a združeniam:

Medailu so stužkou "Za zásluhy o rozvoj mesta" získali:

 • Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov (ZPVV) - za neutíchajúcu snahu o zachovávanie vinohradníckych a vinárskych tradícií v našom meste, za dlhodobú systematickú prácu členov a sympatizantov združenia na revitalizácii a rozvoji vinohradníckej krajiny, za jej príkladnú obnovu a udržiavanie, za obohatenie kultúrno-spoločenského života mesta o podujatia, ktoré sa stali jeho trvalou súčasťou. Ocenenie je navrhnuté s prihliadnutím na 25. výročie založenia združenia.
   
 • Malokarpatské múzeum v Pezinku – za systematickú profesionálnu prácu v oblasti skúmania, ochrany, sprístupňovania a propagácie dokladov o dejinách malokarpatského regiónu s dôrazom na dejiny a kultúru vinohradníctva a vinárstva, za pestrú škálu kultúrnych, spoločenských, edukačných a umeleckých aktivít podporujúcich hlavné poslanie múzea, určených rôznorodým cieľovým skupinám. Ocenenie je navrhnuté s prihliadnutím na 60. výročie znovuzaloženia múzea.
   
 • 61. zbor Modrý oblak Pezinok, Slovenský skauting (v Pezinku funguje nepretržite od roku 1990) – za dlhoročnú oddielovú činnosť, ktorej cieľom a poslaním je výchova detí a mládeže, za organizovanie podujatí poskytujúcich mladým ľuďom neformálne vzdelávanie, priestor pre kreativitu a vlastnú sebarealizáciu, za rozvíjanie princípu aktívneho občianstva, ktoré ukázali aj svojou dobrovoľníckou činnosťou v tohtoročných krízových týždňoch.
   
 • Štefan Šimák st. – za zásluhy o komplexnú rekonštrukciu pezinského zámku v rokoch 2015 až 2019. Do historického objektu vrátil po mnohých rokoch život vychádzajúci z bohatej tradície tejto dominanty nášho mesta. Obyvateľom i návštevníkom Pezinka v ňom okrem hotelových a reštauračných služieb ponúka aj možnosť bohatého kultúrneho a umeleckého vyžitia. Otvorením zámku širokej verejnosti prispieva k rozvoju mesta v oblasti kultúry či cestovného ruchu.


Cenu Jozefa Ľudovíta Holubyho získali:

 • Ing. Gabriela Vojteková, CSc., emeritná enologička - za celoživotný mimoriadny prínos pre rozvoj vinárstva v meste Pezinok. Gabriela Vojteková je dlhoročná popredná odborníčka na technológiu výroby kvalitných vín, predsedníčka komisií na mnohých renomovaných degustačných súťažiach, pedagogička a v posledných rokoch aj aktívna propagátorka malokarpatských a najmä pezinských vín. Pôsobila ako odborný garant Slovenskej vinárskej akadémie či lektor Akadémie tretieho veku Pezinok – odboru Dejiny vinohradníctva, vinárstva a someliérstva. Svojimi aktivitami sa mimoriadne zaslúžila o reprezentáciu mesta a dobré meno pezinského vína doma aj v zahraničí.
   
 • Alžbeta Strapáková – za dlhoročnú profesionálnu prácu v oblasti sociálnej pomoci a sociálnej starostlivosti, za osobnú angažovanosť v komunitnom živote, za iniciovanie, organizovanie a podporu kultúrno-spoločenských a vzdelávacích aktivít presahujúcich rámec aktivít najstaršieho ženského spolku Živena, ktorého miestny odbor vedie.


Cenu Primátora Mesta Pezinok získali osobnosti, ktoré sa významnou osobnou mierou podieľali na starostlivosti o seniorov v Pezinku počas nedávnej epidémie koronavírusu.

 • MUDr. Adriana Šimková – za mimoriadne osobné nasadenie pri zdravotnej starostlivosti o klientov a zamestnancov Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (DSS Pezinok) počas lokálnej epidémie ochorenia COVID-19 v tomto zariadení. MUDr. Adriana Šimková, ktorá v Pezinku pôsobí ako všeobecná lekárka od roku 2011, poskytovala počas mimoriadnych udalostí v DSS Pezinok popri vedeniu svojej vlastnej ambulancie aj systematickú odbornú lekársku starostlivosť všetkým klientom a zamestnancom DSS Pezinok (pozitívnym aj negatívnym) bez akéhokoľvek nároku na honorár. Po stabilizácii epidemiologickej situácie v DSS Pezinok sa rozhodla prevziať klientov DSS Pezinok do svojej zdravotnej starostlivosti.
   
 • Alžbeta Polkorábová – za dlhoročnú obetavú prácu pri starostlivosti o niekoľko generácií seniorov v Pezinku. Alžbeta Polkorábová je služobne najstaršou opatrovateľkou mesta Pezinok. V tejto oblasti pracuje od roku 1994, z toho 24 rokov pre mesto Pezinok. Spolu s ostatnými opatrovateľkami mesta sa významnou mierou zaslúžila o bezproblémové zvládnutie epidémie koronavírusu, kedy vďaka každodennému enormnému nasadeniu opatrovateliek aj vedenia Zariadenia opatrovateľskej služby mesta Pezinok (ZOS) nebol v tomto mestskom zariadení starostlivosti o seniorov, ani v rámci dennej terénnej opatrovateľskej starostlivosti v pôsobnosti mesta zaznamenaný žiaden pozitívny prípad na ochorenie COVID-19 medzi seniormi či zamestnancami ZOS.