DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => V zmysle zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov sa 1. júna začali vykonávaÅ¥ prvé úkony súvisiace so Å¡tatistickým zisÅ¥ovaním údajov. Sčítanie sa bude realizovaÅ¥ v dvoch fázach do 31. marca 2021. Å tatistický úrad spustil Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021. Ide o osobitný druh Å¡tatistického zisÅ¥ovania údajov o obyvateľoch Slovenskej republiky (SR) a o domoch a bytoch na území SR, ktoré sa vykonáva každých 10 rokov. Cieľom je získaÅ¥ vzájomne prepojené, spoľahlivé, porovnateľné unikátne údaje a informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych Å¡truktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 je založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov a údajov získaných od obyvateľov. Za účelom znižovania administratívnej záťaže obyvateľov bude realizované elektronickou formou. Prvá fáza – sčítanie domov a bytov sa začala 1. júna. Ukončenie je naplánované na 12. februára 2021. Druhá fáza – sčítanie obyvateľov bude prebiehaÅ¥ od 15. februára do 31. marca 2021. Mesto Pezinok začalo v rámci harmonogramu prác prvej fázy vykonávaÅ¥ súvisiace úkony, ktoré sa obyvateľov nedotknú. Pri získavaní informácií mesto vychádza predovÅ¡etkým z vybraných administratívnych zdrojov a registrov. Zároveň budú za účelom poskytnutia požadovaných údajov oslovené spoločenstvá vlastníkov bytových domov. Spracovanie údajov sa vykonáva v Å¡pecifickom aplikačnom programe pre elektronické sčítanie domov a bytov. Cieľom druhej fázy sčítania je zisÅ¥ovanie údajov o obyvateľoch SR, ktorými sú Å¡tátni občania SR s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR, občania iného Å¡tátu Európskej únie s obvyklým pobytom na území SR a občania tretej krajiny s trvalým, prechodným alebo tolerovaným pobytom na území SR. Povinná osoba sa bude sčítavaÅ¥ prostredníctvom sčítacieho formulára sama, alebo bude môcÅ¥ využiÅ¥ službu asistovaného sčítania na kontaktnom mieste. Podrobné informácie o spôsobe sčítania obyvateľov a zoznam kontaktných miest oznámime v dostatočnom časovom predstihu pred začatím druhej fázy. Bližšie informácie o Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 nájdete na webovej stránke Å tatistického úradu SR www.scitanie.sk.   ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => V zmysle zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov sa 1. júna začali vykonávaÅ¥ prvé úkony súvisiace so Å¡tatistickým zisÅ¥ovaním údajov. Sčítanie sa bude realizovaÅ¥ v dvoch fázach do 31. marca 2021. Å tatistický úrad spustil Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021. Ide o osobitný druh Å¡tatistického zisÅ¥ovania údajov o obyvateľoch Slovenskej republiky (SR) a o domoch a bytoch na území SR, ktoré sa vykonáva každých 10 rokov. Cieľom je získaÅ¥ vzájomne prepojené, spoľahlivé, porovnateľné unikátne údaje a informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych Å¡truktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 je založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov a údajov získaných od obyvateľov. Za účelom znižovania administratívnej záťaže obyvateľov bude realizované elektronickou formou. Prvá fáza – sčítanie domov a bytov sa začala 1. júna. Ukončenie je naplánované na 12. februára 2021. Druhá fáza – sčítanie obyvateľov bude prebiehaÅ¥ od 15. februára do 31. marca 2021. Mesto Pezinok začalo v rámci harmonogramu prác prvej fázy vykonávaÅ¥ súvisiace úkony, ktoré sa obyvateľov nedotknú. Pri získavaní informácií mesto vychádza predovÅ¡etkým z vybraných administratívnych zdrojov a registrov. Zároveň budú za účelom poskytnutia požadovaných údajov oslovené spoločenstvá vlastníkov bytových domov. Spracovanie údajov sa vykonáva v Å¡pecifickom aplikačnom programe pre elektronické sčítanie domov a bytov. Cieľom druhej fázy sčítania je zisÅ¥ovanie údajov o obyvateľoch SR, ktorými sú Å¡tátni občania SR s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR, občania iného Å¡tátu Európskej únie s obvyklým pobytom na území SR a občania tretej krajiny s trvalým, prechodným alebo tolerovaným pobytom na území SR. Povinná osoba sa bude sčítavaÅ¥ prostredníctvom sčítacieho formulára sama, alebo bude môcÅ¥ využiÅ¥ službu asistovaného sčítania na kontaktnom mieste. Podrobné informácie o spôsobe sčítania obyvateľov a zoznam kontaktných miest oznámime v dostatočnom časovom predstihu pred začatím druhej fázy. Bližšie informácie o Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 nájdete na webovej stránke Å tatistického úradu SR www.scitanie.sk.   ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Začalo sa sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Táto informácia bola publikovaná od 11. 06. 2020 do 20. 06. 2020

V zmysle zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov sa 1. júna začali vykonávať prvé úkony súvisiace so štatistickým zisťovaním údajov. Sčítanie sa bude realizovať v dvoch fázach do 31. marca 2021.

Štatistický úrad spustil Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021. Ide o osobitný druh štatistického zisťovania údajov o obyvateľoch Slovenskej republiky (SR) a o domoch a bytoch na území SR, ktoré sa vykonáva každých 10 rokov. Cieľom je získať vzájomne prepojené, spoľahlivé, porovnateľné unikátne údaje a informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 je založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov a údajov získaných od obyvateľov. Za účelom znižovania administratívnej záťaže obyvateľov bude realizované elektronickou formou. Prvá fáza – sčítanie domov a bytov sa začala 1. júna. Ukončenie je naplánované na 12. februára 2021. Druhá fáza – sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15. februára do 31. marca 2021.

Mesto Pezinok začalo v rámci harmonogramu prác prvej fázy vykonávať súvisiace úkony, ktoré sa obyvateľov nedotknú. Pri získavaní informácií mesto vychádza predovšetkým z vybraných administratívnych zdrojov a registrov. Zároveň budú za účelom poskytnutia požadovaných údajov oslovené spoločenstvá vlastníkov bytových domov. Spracovanie údajov sa vykonáva v špecifickom aplikačnom programe pre elektronické sčítanie domov a bytov.

Cieľom druhej fázy sčítania je zisťovanie údajov o obyvateľoch SR, ktorými sú štátni občania SR s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR, občania iného štátu Európskej únie s obvyklým pobytom na území SR a občania tretej krajiny s trvalým, prechodným alebo tolerovaným pobytom na území SR. Povinná osoba sa bude sčítavať prostredníctvom sčítacieho formulára sama, alebo bude môcť využiť službu asistovaného sčítania na kontaktnom mieste. Podrobné informácie o spôsobe sčítania obyvateľov a zoznam kontaktných miest oznámime v dostatočnom časovom predstihu pred začatím druhej fázy.

Bližšie informácie o Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 nájdete na webovej stránke Štatistického úradu SR www.scitanie.sk.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (logo)