DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Mesto Pezinok získalo 22. januára 2020 právoplatný súhlas na výrub 23 sofor japonských nachádzajúcich sa v pamiatkovej zóne centra mesta na ulici M. R. Å tefánika a na Radničnom námestí. Povolenie k výrubu vydalo mesto Svätý Jur, ktoré je na základe rozhodnutia nadradeného orgánu, ktorým je Okresný úrad v Pezinku, prvostupňovým správnym orgánom Å¡tátnej správy vo veciach správnych konaní v oblasti ochrany prírody. ŽiadosÅ¥ o výrub podalo mesto Pezinok eÅ¡te 17. septembra 2019 na základe odborného posudku „HODNOTENIE DREVÍN, Vybraté dreviny – sofory japonské v centre mesta Pezinok“, ktorý v auguste 2018 spracoval pre mesto Ing. Martin Kolník VELES. V rámci tohto posudku bolo hodnotených celkovo 88 sofor japonských z centra mesta. 65 sofor bolo pre ich zlý zdravotný stav odporúčaných na rôzne typy orezov (zdravotné, bezpečnostné a redukčné orezy od 10 do 30 %) z dôvodu zabezpečenia prevádzkovej bezpečnosti týchto stromov, keďže sa nachádzajú v lokalite s vysokým pohybom chodcov – nad chodníkmi, resp. nad parkovacími miestami, s dátumom realizácie orezov najneskôr do 2 rokov. Tieto orezy už mesto Pezinok vykonalo v priebehu novembra 2019. Žiaľ, až 23 sofor japonských bolo v odbornom arboristickom posudku Ing. Martina Kolníka z roku 2018 vyhodnotených so stupňom poÅ¡kodenia 3 až 4 z celkovo 5-stupňovej stupnice. Ide o stredné až Å¥ažké poÅ¡kodenie s odporúčaním na okamžitý výrub najneskôr do 2 rokov. Å tvrtý stupeň poÅ¡kodenia má až 16 z týchto sofor. Drvivá väčšina sofor (21 ks) je postihnutá drevorozkladnými organizmami a hubami, ktoré ohrozujú celkovú stabilitu týchto stromov, keďže rozkladajú drevenú hmotu. Ich vplyvom hrozí rozlomenie stromov a pád veľkých konárov, resp. celých stromov. Jedna sofora má úplne preschnutú korunu a u poslednej sofory je výrazne naruÅ¡ená jej stabilita. Keďže vÅ¡etky tieto stromy sa nachádzajú v lokalite s vysokým pohybom chodcov – nad chodníkmi, resp. nad parkovacími miestami, sú vážnym bezpečnostným rizikom pre zdravie a život obyvateľov, resp. ich majetok. Závery a odporúčania odborného posudku Ing. Martina Kolníka z roku 2018, ktoré mesto doložilo k svojej žiadosti o výrub, potvrdili a súhlasné stanovisko s výrubom týchto stromov poskytli aj Správa chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a Krajský pamiatkový úrad v Bratislave (KPÚ BA), keďže centrum mesta vrátane verejnej zelene je pamiatkovou zónou. Obe tieto inÅ¡titúcie realizovali v rámci výrubového konania aj svoje vlastné nezávislé odborné posúdenia. V súlade s právoplatným výrubovým povolením musí mesto Pezinok zrealizovaÅ¥: výruby 23 sofor do konca februára 2020 – mimo vegetačného obdobia, náhradnú výsadbu v počte 60 nových stromov najneskôr do konca roka 2021 – prioritne na pozemkoch, kde sa vykoná výrub, resp. na pozemkoch vo vlastníctve mesta.   Vzhľadom k tomu, že centrum mesta je pamiatkovou zónou, na náhradnú výsadbu v centre musí mesto Pezinok spracovaÅ¥ najskôr projektovú dokumentáciu, ktorá podlieha predchádzajúcemu schváleniu zo strany Krajského pamiatkového úradu v Bratislave. Povoľovací správny orgán zobral vo svojom rozhodnutí do úvahy aj vÅ¡etky pripomienky ďalÅ¡ieho účastníka výrubového konania, p. Vladislava MaruÅ¡ica, ktoré sa týkali termínu uskutočnenia výrubu a počtu stromov v náhradnej výsadbe. Do zoznamu sofor určených na výrub v centre mesta pribudla eÅ¡te jedna sofora, pôvodne určená na 30 % redukciu koruny, ktorá mala byÅ¥ vykonaná v rámci orezov stromov v novembri 2019. Odborník – arborista, ktorý vykonával pre mesto tieto orezy, vÅ¡ak na základe aktuálnej odbornej obhliadky skonÅ¡tatoval výrazné zhorÅ¡enie prevádzkovej bezpečnosti tohto stromu a odporučil aj tento strom na okamžitý havarijný výrub, ktorý mesto zrealizuje do konca februára 2020. Podľa oboch uznávaných arboristov – ing. Martina Kolníka, autora odborného posudku na zhodnotenie stavu sofor japonských v centre mesta, aj Michala Zelenáka, ktorý pre mesto Pezinok realizoval na základe odborného posudku ing. Kolníka orezy v centre mesta, je dôvodom týchto výrubov zanedbanie pravidelnej odbornej starostlivosti o tieto sofory. U stromov v stromoradiach ulíc, ktoré veľmi často nemajú dostatok priestoru na svoj prirodzený rast, je nevyhnutné vykonávaÅ¥ každý rok tzv. hlavový rez. Je to tvarovací rez, ktorým sa odstraňujú mladé jednoročné výhonky – konáriky, čím sa reguluje tvar, veľkosÅ¥ aj zaÅ¥aženie koruny, aby bol strom na svojom stanoviÅ¡ti stabilný a bezpečný pre ľudí. Každoročný hlavový rez sa po výsadbe určitý čas vykonával aj na soforách v centre Pezinka. Keďže sa ale s touto ročnou údržbou prestalo (hlavový rez bol vykonaný 2- až 3-krát za obdobie cca 15 rokov), hlavy sofor sú neúmerne prerastené výhonkami, ktoré postupne zhrubli. Keďže tieto výhonky vyrastajú z hlavy, tzn. nie sú súčasÅ¥ou základnej kostry stromu, hrozí zlomenie stromu, čo predstavuje vážne riziko z hľadiska bezpečnosti. Súčasným problémom zanedbanej údržby bolo, že tieto prerastené výhonky – konáre neúmerne zaÅ¥ažovali samotnú vitalitu sofor. Stromy sa stali menej odolnými, dostali sa do nich rôzne drevorozkladné organizmy a huby, ktoré ohrozujú celkovú stabilitu stromu. Ide o vážne bezpečnostné riziko, lebo u takto postihnutého stromu je vážne ohrozená jeho prevádzková bezpečnosÅ¥ pre ľudí a ich majetok a takýto strom má aj málokedy Å¡ancu prežiÅ¥. V súlade s vyÅ¡Å¡ie uvedenými informáciami dnes mesto Pezinok vyhlásilo verejnú súťaž na výrub 24 sofor v centre mesta. V priebehu budúceho týždňa mesto označí informačnými tabuľkami vÅ¡etky stromy určené na výrub. Zároveň po prijatí rozpočtu na rok 2020 začne s prácami na výbere dodávateľa projektovej dokumentácie pre náhradnú výsadbu v pamiatkovej zóne centra mesta, ktorá bude eÅ¡te podliehaÅ¥ schváleniu Krajským pamiatkovým úradom, aby najneskôr do konca roka 2021 mohlo mesto zrealizovaÅ¥ náhradnú výsadbu nových stromov v zmysle podmienok právoplatného výrubového povolenia vydaného mestom Svätý Jur. SúčasÅ¥ou tohto článku sú nasledujúce prílohy: Odborný posudok „HODNOTENIE DREVÍN, Vybraté dreviny – sofory japonské v centre mesta Pezinok“, Ing. Martin Kolník VELES, august 2018 Výber z odborného arboristického posudku Ing. Martina Kolníka VELES z augusta 2018(ide o prehľad rozsahu a typu poÅ¡kodenia sofor určených na výrub, ktorý je prevzatý z posudku Ing. Martina Kolníka; tieto informácie sú k dispozícii v plnom znení v predmetnom odbornom posudku vrátane fotografie každého stromu) Rozhodnutie mesta Svätý Jur – súhlas s výrubom 23 sofor japonských v centre mesta Oznámenie mesta Pezinok – havarijný výrub 1 sofory japonskej v centre mesta   Erika Liptáková Vedúca oddelenia propagácie, komunikácie a IT Mestský úrad Pezinok   ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Mesto Pezinok získalo 22. januára 2020 právoplatný súhlas na výrub 23 sofor japonských nachádzajúcich sa v pamiatkovej zóne centra mesta na ulici M. R. Å tefánika a na Radničnom námestí. Povolenie k výrubu vydalo mesto Svätý Jur, ktoré je na základe rozhodnutia nadradeného orgánu, ktorým je Okresný úrad v Pezinku, prvostupňovým správnym orgánom Å¡tátnej správy vo veciach správnych konaní v oblasti ochrany prírody. ŽiadosÅ¥ o výrub podalo mesto Pezinok eÅ¡te 17. septembra 2019 na základe odborného posudku „HODNOTENIE DREVÍN, Vybraté dreviny – sofory japonské v centre mesta Pezinok“, ktorý v auguste 2018 spracoval pre mesto Ing. Martin Kolník VELES. V rámci tohto posudku bolo hodnotených celkovo 88 sofor japonských z centra mesta. 65 sofor bolo pre ich zlý zdravotný stav odporúčaných na rôzne typy orezov (zdravotné, bezpečnostné a redukčné orezy od 10 do 30 %) z dôvodu zabezpečenia prevádzkovej bezpečnosti týchto stromov, keďže sa nachádzajú v lokalite s vysokým pohybom chodcov – nad chodníkmi, resp. nad parkovacími miestami, s dátumom realizácie orezov najneskôr do 2 rokov. Tieto orezy už mesto Pezinok vykonalo v priebehu novembra 2019. Žiaľ, až 23 sofor japonských bolo v odbornom arboristickom posudku Ing. Martina Kolníka z roku 2018 vyhodnotených so stupňom poÅ¡kodenia 3 až 4 z celkovo 5-stupňovej stupnice. Ide o stredné až Å¥ažké poÅ¡kodenie s odporúčaním na okamžitý výrub najneskôr do 2 rokov. Å tvrtý stupeň poÅ¡kodenia má až 16 z týchto sofor. Drvivá väčšina sofor (21 ks) je postihnutá drevorozkladnými organizmami a hubami, ktoré ohrozujú celkovú stabilitu týchto stromov, keďže rozkladajú drevenú hmotu. Ich vplyvom hrozí rozlomenie stromov a pád veľkých konárov, resp. celých stromov. Jedna sofora má úplne preschnutú korunu a u poslednej sofory je výrazne naruÅ¡ená jej stabilita. Keďže vÅ¡etky tieto stromy sa nachádzajú v lokalite s vysokým pohybom chodcov – nad chodníkmi, resp. nad parkovacími miestami, sú vážnym bezpečnostným rizikom pre zdravie a život obyvateľov, resp. ich majetok. Závery a odporúčania odborného posudku Ing. Martina Kolníka z roku 2018, ktoré mesto doložilo k svojej žiadosti o výrub, potvrdili a súhlasné stanovisko s výrubom týchto stromov poskytli aj Správa chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a Krajský pamiatkový úrad v Bratislave (KPÚ BA), keďže centrum mesta vrátane verejnej zelene je pamiatkovou zónou. Obe tieto inÅ¡titúcie realizovali v rámci výrubového konania aj svoje vlastné nezávislé odborné posúdenia. V súlade s právoplatným výrubovým povolením musí mesto Pezinok zrealizovaÅ¥: výruby 23 sofor do konca februára 2020 – mimo vegetačného obdobia, náhradnú výsadbu v počte 60 nových stromov najneskôr do konca roka 2021 – prioritne na pozemkoch, kde sa vykoná výrub, resp. na pozemkoch vo vlastníctve mesta.   Vzhľadom k tomu, že centrum mesta je pamiatkovou zónou, na náhradnú výsadbu v centre musí mesto Pezinok spracovaÅ¥ najskôr projektovú dokumentáciu, ktorá podlieha predchádzajúcemu schváleniu zo strany Krajského pamiatkového úradu v Bratislave. Povoľovací správny orgán zobral vo svojom rozhodnutí do úvahy aj vÅ¡etky pripomienky ďalÅ¡ieho účastníka výrubového konania, p. Vladislava MaruÅ¡ica, ktoré sa týkali termínu uskutočnenia výrubu a počtu stromov v náhradnej výsadbe. Do zoznamu sofor určených na výrub v centre mesta pribudla eÅ¡te jedna sofora, pôvodne určená na 30 % redukciu koruny, ktorá mala byÅ¥ vykonaná v rámci orezov stromov v novembri 2019. Odborník – arborista, ktorý vykonával pre mesto tieto orezy, vÅ¡ak na základe aktuálnej odbornej obhliadky skonÅ¡tatoval výrazné zhorÅ¡enie prevádzkovej bezpečnosti tohto stromu a odporučil aj tento strom na okamžitý havarijný výrub, ktorý mesto zrealizuje do konca februára 2020. Podľa oboch uznávaných arboristov – ing. Martina Kolníka, autora odborného posudku na zhodnotenie stavu sofor japonských v centre mesta, aj Michala Zelenáka, ktorý pre mesto Pezinok realizoval na základe odborného posudku ing. Kolníka orezy v centre mesta, je dôvodom týchto výrubov zanedbanie pravidelnej odbornej starostlivosti o tieto sofory. U stromov v stromoradiach ulíc, ktoré veľmi často nemajú dostatok priestoru na svoj prirodzený rast, je nevyhnutné vykonávaÅ¥ každý rok tzv. hlavový rez. Je to tvarovací rez, ktorým sa odstraňujú mladé jednoročné výhonky – konáriky, čím sa reguluje tvar, veľkosÅ¥ aj zaÅ¥aženie koruny, aby bol strom na svojom stanoviÅ¡ti stabilný a bezpečný pre ľudí. Každoročný hlavový rez sa po výsadbe určitý čas vykonával aj na soforách v centre Pezinka. Keďže sa ale s touto ročnou údržbou prestalo (hlavový rez bol vykonaný 2- až 3-krát za obdobie cca 15 rokov), hlavy sofor sú neúmerne prerastené výhonkami, ktoré postupne zhrubli. Keďže tieto výhonky vyrastajú z hlavy, tzn. nie sú súčasÅ¥ou základnej kostry stromu, hrozí zlomenie stromu, čo predstavuje vážne riziko z hľadiska bezpečnosti. Súčasným problémom zanedbanej údržby bolo, že tieto prerastené výhonky – konáre neúmerne zaÅ¥ažovali samotnú vitalitu sofor. Stromy sa stali menej odolnými, dostali sa do nich rôzne drevorozkladné organizmy a huby, ktoré ohrozujú celkovú stabilitu stromu. Ide o vážne bezpečnostné riziko, lebo u takto postihnutého stromu je vážne ohrozená jeho prevádzková bezpečnosÅ¥ pre ľudí a ich majetok a takýto strom má aj málokedy Å¡ancu prežiÅ¥. V súlade s vyÅ¡Å¡ie uvedenými informáciami dnes mesto Pezinok vyhlásilo verejnú súťaž na výrub 24 sofor v centre mesta. V priebehu budúceho týždňa mesto označí informačnými tabuľkami vÅ¡etky stromy určené na výrub. Zároveň po prijatí rozpočtu na rok 2020 začne s prácami na výbere dodávateľa projektovej dokumentácie pre náhradnú výsadbu v pamiatkovej zóne centra mesta, ktorá bude eÅ¡te podliehaÅ¥ schváleniu Krajským pamiatkovým úradom, aby najneskôr do konca roka 2021 mohlo mesto zrealizovaÅ¥ náhradnú výsadbu nových stromov v zmysle podmienok právoplatného výrubového povolenia vydaného mestom Svätý Jur. SúčasÅ¥ou tohto článku sú nasledujúce prílohy: Odborný posudok „HODNOTENIE DREVÍN, Vybraté dreviny – sofory japonské v centre mesta Pezinok“, Ing. Martin Kolník VELES, august 2018 Výber z odborného arboristického posudku Ing. Martina Kolníka VELES z augusta 2018(ide o prehľad rozsahu a typu poÅ¡kodenia sofor určených na výrub, ktorý je prevzatý z posudku Ing. Martina Kolníka; tieto informácie sú k dispozícii v plnom znení v predmetnom odbornom posudku vrátane fotografie každého stromu) Rozhodnutie mesta Svätý Jur – súhlas s výrubom 23 sofor japonských v centre mesta Oznámenie mesta Pezinok – havarijný výrub 1 sofory japonskej v centre mesta   Erika Liptáková Vedúca oddelenia propagácie, komunikácie a IT Mestský úrad Pezinok   ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Mesto pripravuje výruby v centre mesta

Táto informácia bola publikovaná od 23. 01. 2020 do 30. 01. 2020

Sofory v pamiatkovej zóny centra mestaMesto Pezinok získalo 22. januára 2020 právoplatný súhlas na výrub 23 sofor japonských nachádzajúcich sa v pamiatkovej zóne centra mesta na ulici M. R. Štefánika a na Radničnom námestí. Povolenie k výrubu vydalo mesto Svätý Jur, ktoré je na základe rozhodnutia nadradeného orgánu, ktorým je Okresný úrad v Pezinku, prvostupňovým správnym orgánom štátnej správy vo veciach správnych konaní v oblasti ochrany prírody.

Žiadosť o výrub podalo mesto Pezinok ešte 17. septembra 2019 na základe odborného posudku „HODNOTENIE DREVÍN, Vybraté dreviny – sofory japonské v centre mesta Pezinok“, ktorý v auguste 2018 spracoval pre mesto Ing. Martin Kolník VELES. V rámci tohto posudku bolo hodnotených celkovo 88 sofor japonských z centra mesta. 65 sofor bolo pre ich zlý zdravotný stav odporúčaných na rôzne typy orezov (zdravotné, bezpečnostné a redukčné orezy od 10 do 30 %) z dôvodu zabezpečenia prevádzkovej bezpečnosti týchto stromov, keďže sa nachádzajú v lokalite s vysokým pohybom chodcov – nad chodníkmi, resp. nad parkovacími miestami, s dátumom realizácie orezov najneskôr do 2 rokov. Tieto orezy už mesto Pezinok vykonalo v priebehu novembra 2019.

Žiaľ, až 23 sofor japonských bolo v odbornom arboristickom posudku Ing. Martina Kolníka z roku 2018 vyhodnotených so stupňom poškodenia 3 až 4 z celkovo 5-stupňovej stupnice. Ide o stredné až ťažké poškodenie s odporúčaním na okamžitý výrub najneskôr do 2 rokov. Štvrtý stupeň poškodenia má až 16 z týchto sofor. Drvivá väčšina sofor (21 ks) je postihnutá drevorozkladnými organizmami a hubami, ktoré ohrozujú celkovú stabilitu týchto stromov, keďže rozkladajú drevenú hmotu. Ich vplyvom hrozí rozlomenie stromov a pád veľkých konárov, resp. celých stromov. Jedna sofora má úplne preschnutú korunu a u poslednej sofory je výrazne narušená jej stabilita. Keďže všetky tieto stromy sa nachádzajú v lokalite s vysokým pohybom chodcov – nad chodníkmi, resp. nad parkovacími miestami, sú vážnym bezpečnostným rizikom pre zdravie a život obyvateľov, resp. ich majetok.

Závery a odporúčania odborného posudku Ing. Martina Kolníka z roku 2018, ktoré mesto doložilo k svojej žiadosti o výrub, potvrdili a súhlasné stanovisko s výrubom týchto stromov poskytli aj Správa chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a Krajský pamiatkový úrad v Bratislave (KPÚ BA), keďže centrum mesta vrátane verejnej zelene je pamiatkovou zónou. Obe tieto inštitúcie realizovali v rámci výrubového konania aj svoje vlastné nezávislé odborné posúdenia.

V súlade s právoplatným výrubovým povolením musí mesto Pezinok zrealizovať:

  • výruby 23 sofor do konca februára 2020 – mimo vegetačného obdobia,
  • náhradnú výsadbu v počte 60 nových stromov najneskôr do konca roka 2021 – prioritne na pozemkoch, kde sa vykoná výrub, resp. na pozemkoch vo vlastníctve mesta.

 

Vzhľadom k tomu, že centrum mesta je pamiatkovou zónou, na náhradnú výsadbu v centre musí mesto Pezinok spracovať najskôr projektovú dokumentáciu, ktorá podlieha predchádzajúcemu schváleniu zo strany Krajského pamiatkového úradu v Bratislave. Povoľovací správny orgán zobral vo svojom rozhodnutí do úvahy aj všetky pripomienky ďalšieho účastníka výrubového konania, p. Vladislava Marušica, ktoré sa týkali termínu uskutočnenia výrubu a počtu stromov v náhradnej výsadbe.

Do zoznamu sofor určených na výrub v centre mesta pribudla ešte jedna sofora, pôvodne určená na 30 % redukciu koruny, ktorá mala byť vykonaná v rámci orezov stromov v novembri 2019. Odborník – arborista, ktorý vykonával pre mesto tieto orezy, však na základe aktuálnej odbornej obhliadky skonštatoval výrazné zhoršenie prevádzkovej bezpečnosti tohto stromu a odporučil aj tento strom na okamžitý havarijný výrub, ktorý mesto zrealizuje do konca februára 2020.

Podľa oboch uznávaných arboristov – ing. Martina Kolníka, autora odborného posudku na zhodnotenie stavu sofor japonských v centre mesta, aj Michala Zelenáka, ktorý pre mesto Pezinok realizoval na základe odborného posudku ing. Kolníka orezy v centre mesta, je dôvodom týchto výrubov zanedbanie pravidelnej odbornej starostlivosti o tieto sofory. U stromov v stromoradiach ulíc, ktoré veľmi často nemajú dostatok priestoru na svoj prirodzený rast, je nevyhnutné vykonávať každý rok tzv. hlavový rez. Je to tvarovací rez, ktorým sa odstraňujú mladé jednoročné výhonky – konáriky, čím sa reguluje tvar, veľkosť aj zaťaženie koruny, aby bol strom na svojom stanovišti stabilný a bezpečný pre ľudí. Každoročný hlavový rez sa po výsadbe určitý čas vykonával aj na soforách v centre Pezinka. Keďže sa ale s touto ročnou údržbou prestalo (hlavový rez bol vykonaný 2- až 3-krát za obdobie cca 15 rokov), hlavy sofor sú neúmerne prerastené výhonkami, ktoré postupne zhrubli. Keďže tieto výhonky vyrastajú z hlavy, tzn. nie sú súčasťou základnej kostry stromu, hrozí zlomenie stromu, čo predstavuje vážne riziko z hľadiska bezpečnosti. Súčasným problémom zanedbanej údržby bolo, že tieto prerastené výhonky – konáre neúmerne zaťažovali samotnú vitalitu sofor. Stromy sa stali menej odolnými, dostali sa do nich rôzne drevorozkladné organizmy a huby, ktoré ohrozujú celkovú stabilitu stromu. Ide o vážne bezpečnostné riziko, lebo u takto postihnutého stromu je vážne ohrozená jeho prevádzková bezpečnosť pre ľudí a ich majetok a takýto strom má aj málokedy šancu prežiť.

V súlade s vyššie uvedenými informáciami dnes mesto Pezinok vyhlásilo verejnú súťaž na výrub 24 sofor v centre mesta. V priebehu budúceho týždňa mesto označí informačnými tabuľkami všetky stromy určené na výrub. Zároveň po prijatí rozpočtu na rok 2020 začne s prácami na výbere dodávateľa projektovej dokumentácie pre náhradnú výsadbu v pamiatkovej zóne centra mesta, ktorá bude ešte podliehať schváleniu Krajským pamiatkovým úradom, aby najneskôr do konca roka 2021 mohlo mesto zrealizovať náhradnú výsadbu nových stromov v zmysle podmienok právoplatného výrubového povolenia vydaného mestom Svätý Jur.


Súčasťou tohto článku sú nasledujúce prílohy:

 

Erika Liptáková
Vedúca oddelenia propagácie, komunikácie a IT
Mestský úrad Pezinok